Nummõr' 155
Lehekuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästetäs vannu huunit
 • Uudissõ
   
 • Esitettü massina Varbusõl
 •  
 • Nuuri perimüs-muusikide keväjäne ettemäng
 •  
 • Opati vanna ehitüskunsti
 •  
 • Verrev toss Tiibeti tugõmisõs
 • Elo
   
 • Määne om seo maa – vana Võromaa
 • Märgotus
   
 • Tagametsa Tarmo: Uma Pido aol tulnu tarõst vällä tulla!
 •  
 • Võro ja Põlva maavanõmb märgotasõ võro kultuuriruumist ja võrokõisi edimädsest ütitsest Umast Pidost
 • Perämine külg
   
   
  Tagametsa Tarmo: Uma Pido aol tulnu tarõst vällä tulla!
    
   
  Tagamõtsa Tarmo Uma Pido tunnismärgi, sepä tettü parmupilliga. 
    
  Õdagu-Võromaalt peri näütlejäl ja lavastajal Tagametsa Tarmol (30) omma kipõ päävä. Suurõ Uma Pidoni, kon lava pääl ligi kats ja puul tuhat inemist üles astusõ, ei olõ inämb kattõ nädälitki.

  Tarmo om pido lava pääle säädjä, tä piät kõkkõ tuud lauljidõ, pillimängjide ja näütlejide väke suunama, et kõik ilostõ vällä tulnu. Et pido saanu illos.

  Olõt Uma Pido välläsäädjä. Om tuu pall’o tõistõ ku üte näütemängu lava pääle säädmine?

  Hulga iks. Ma arva, et ega ma inne täpsele tuust vaihõst arvu ei saa, ku om tuu 31. lehekuu Uma Pido är tett. Tuu om õks peris keerulinõ: tegemist om hää hulga rahvaga, kellele om vaia hinnäst arvusaadavas tetä. Ja viil näütlejile ja et tuu kõik kokku naanu kõlksma. Suurõ seltskunnani jõuda om iks küländ rassõ, et kõik täpsele arvo saanu, midä nä tegemä piät.

  Tiatrin om väiku seltskund ja egäütega saat eräle kõnõlda, a tan piät jõudma eräle juhtõni ja sis lõpus viil lauljini kah.

  Kuis sul oll’ julgust sääne suurõ pido lava pääle säädmine ette võtta?

  Pilt om kõikaig silmi iin olnu, tuu tulõ täüde viiä. Selle ma julgu kah taad tetä. Ja ega ma piät är pruuvma ka säändse as’a, taa ei olõ viil jo maailma kõgõ suurõmb pido.

  Midä Uma Pido su jaos tähendäs?

  Umakeeline uma rahva pido, kon saava kokko säändse inemise, kiä tahtva ja mõistva arvo saia umast kultuurist, uma keelest, umast olõmisõst, tuust, kost nä tulõva ja kohe nä läävä. Ja sääne hää paik om taa Võromaa parhilla, kos säänest asja om väega kimmäs näüdädä ja kullõlda.

  Mu hindägi jaos om küländ pall’u säändsit üllätävit asju, midä ma varramba es tiiä, näütüses vanõmba laulu ja ka inemise, kiä tan olõman omma.

  Taa om sääne hää vaimuga kokkusaamiskotus, kon ei pelätä näüdädä tuud, midä mi mõistami ja kõnõlda tuud, midä mi kõnõlda tahami.

  Midä sääne suur pido Võromaalõ and?

  Kõgõ inämb piäs pido näütämä tuud, kiä mi olõmi, tuud vaimu ja tuud väke, miä meil om. Välläpoolõ om Võromaa kül kinä luudusõga paik, a tegeligult omma mu meelest tan väärt inemise, kiä hinnäst kuun nii väega ei näütä. Olõmi egäüts nigu uman tarõn. Mu meelest ei massa hindä kultuuri vällänäütämist pelädä!

  Latsikuurõ proovi joba käävä, kuis latsilõ võro keelen laulda miidlüs?

  Miildüs. Või-olla veidü rassõ om tuu, et taa ei olõ kõigilõ õkva kodukiil.

  A mu meelest latsõ saava arvo, midä na laulva, noist sõnnust ja ka noist viisest.

  Tuud om väega hää kaia ja säändse külmäjudina tulõva pääle, ku näet, et toolõ väele, mis meil om, andas viil jõudu mano. Sis tulõ tuu vägi ilostõ vällä. Mu meelest tegevä latsõ tuud väega hää meelega.

  Mis sis saa, ku 31. lehekuul vihma satas?

  Sis tulõ pido täpsele nii, nigu tä plaanit om. Inemiisil tulõ võtta seerigu ja kuhvti üten ja õks tuu vällä laskõ, miä meil seen om. Mu jaos ei tohesi vihm külh midägi tähendä. Las satas, tuu pand kah midägi kasuma.

  Määndse plaani sul suvõs omma?

  Ku pido är om, sis ma paar päivä puhka ja sis lää tüüga edesi. Lää Vill’ändile tegemä uma kursusõjuhendaja Noormetsa Andresega ütte suvõtükkü, mis tulõ vällä 7. hainakuul ja tuu kõnõlõs peris pall’o noistsammust as’ust, minkast ka Uma Pido. Tükü nimi om «Mu isamaa», tuu kõnõlõs eestläses olõmisõst.

  Mille tiit inämbüse tüüd Võromaal, a mitte pääliinan vai vällämaal?

  A mis tan hädä om?

  Küsse Rahmani Jan

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!