Nummõr' 153
Jürikuu 22. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro massin tulõ õkva
 • Uudissõ
   
 • Müts maaha – Saaremäe Lea 70
 •  
 • Rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Põlvan tulõva 13. Eesti käsitüüpäävä
 •  
 • Latsõ tsehkendäse Haanimaa legendi
 •  
 • Tulkõ kullõma võrokeelitsit võistluslaulõ!
 •  
 • Keriguplatsi laat
 •  
 • Vana Võromaa sildi pia kõik välän
 • Elo
   
 • Oppuisi Gotlandilt
 •  
 • Pääsläisi kättemass
 •  
 • Uma kiil. Ilosit sõnno.
 • Märgotus
   
 • Inne turg, sõs toodang!
 •  
 • Mõnistõst peri tiatritütrigu: tiatrit om hingele vaia!
 • Perämine külg
   
   
  Võro massin tulõ õkva
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Võro tulõtõrjõkomando mehe Võromaa kõgõ parõmba tulõtõrjõmassina man. Kuralt tõnõ miis om Ojaveere Raivo, «Õkva tulõ» kirä vällämärkjä. 
    
  Võromaa kõgõ moodulidsõmba ja kipõmba tulõtõrjõmassina pääl om võrokiilne kiri «Õkva tulõ» – Võro tulõtõrjõmiihi meelest passis taa kiri taa hää massinaga häste kokko.

  Ku seo Scania Saurus nelä aasta iist Soomõn Võro komando jaos valmis tetti, sõs oll’ Võro miihil taad uhkõt ja kipõt massinat hää kaia.

  «Tuust tull’ mõtõ, et massinal võisi võrokiilne kiri kah pääl olla,» seletäs pästeteenistüse Võromaa keskkomando päälik Lai Aivar. «Poisi panni pää tüüle ja paki kolm väikeist lausõt vällä: «Õkva tulõ», «Kül mi jõvva» ja «Kipõt ei kohegi».»

  «Tõnõ miis, Kirchi Juss pakk’, et «Kipõt ei kohegi», a noh, tuuga es saa peri olla, meil jo piässi kipõ olõma,» seletäs kirä «ristiesä» Ojaveere Raivo, kiä om tuld kistutanu jo 15 aastakka. «Sõs tull’gi mõtõ, et panõmi «Õkva tulõ» – tuud saat kattõ piten mõtõlda: massin tulõ otse vai sis kipõstõ.»

  Inemise olõ-i «Õkva tulõ» kotsilõ suurt midägi ütelnü: ku palas, om tähtsämbätki tetä, ku autot kaia ja ku luuk om üllen, olõ-i kirja nätäki. A latsi tulõtõrjõoppuisil om külh taast juttu olnu.

  Ku õkva sõs massin tulõ? Mehe seletäse, et 15 minotiga sõit õks uma kandi ekkä nukka är.

  Ku Mõnistõ vai Antsla komando Võro pritsimiihi suurõmbalõ palangolõ appi kuts, lätt muidoki inämb aigu.

  «Üle 100 sõita ei saa – lännü külh, a piirdjä om pääl: muido om oht, et ajat massina kummalõ,» seletäs Ojaveere Raivo.

  Timahavanõ kevväi om tulõtõrjõmiihile küländ rahulik aig olnu: ilm om sääne, et kulupalotamisõga olõ-i suurt murõt.

  «Tuust aost, ku ma mälehtä, om rekord olnu 28 välläsõitu üte pääväga kulupalangilõ, terve mineväaasta huuaoga oll’ õnnõ 19 kulupalamist,» seletäs 18 ja puul aastat tulõtõrjõn tüüd tennü Lai Aivar. «Timahava vast neli-viis kõrda om käütü, Misso kandin oll’ üts suurõmb palaminõ.»

  Naabri omma kipõ kaibaja

  «Trahvihirm om suur ja naabri omma kah väega valvsa kaibama,» seletäs Ojaveere Raivo põhjust, mille inemise inämb kullu ei paloda. «Ku kiäki pand, om õkvalt naabril telefon käen: kuis tuu palotas ja ma ei tohe palota?!» Omgi inspekts’oon kohal ja trahv käen.

  Määne om olnu kõgõ andsakamb välläsõit? Mehe omma ütel meelel, et paari kuu tagonõ asi, ku nä käve Võro lähkün «luika» ijäst vällä pästmän. Perän tull’ vällä, et oll’ plastluik ja pääleki viil uma, pästeammõdi tüütäjä luik.

   
  Juhtkiri: Umakeelidse sildi omma ilosa!
   
  Kõrrast inämb om nätä egäsugumaidsi silte pääl võro kiilt. Või üteldä, et umakeelidse sildi omma ilosa. Tuu ilo om sääne asi, midä seletä mõistaki-i. Lihtsäle piät pääle kaema ja saat arvo – illos.

  Täämbäne leht kirotas tulõtõrjõmassinast, kohe pääle om kirotõt: «Õkva tulõ». Ku näet säänest massinat, sis jäät uskma kah, et ku määnegi hädä om, tulõva pästjä õkva.

  Vana Võromaa sildi omma kah ilosa. Tulõt kostki kavvõst kodo poolõ, näet silti ja nakkat õkva võrõ keelen mõtlõma. Ku vahepääl olõt mõnõn muun keelen mõtlõma naanu.

  Sildi ei olõ tähtsä inne mi hindä jaos. Tähtsä om ka tuu, et ku tulõ mõni küläline, muialt Eestist vai kogoni Soomõst, näge tä õkva är, et taa om tsipakõsõ tõistmuudu kant. Niimuudu jäämi pall’o parõmbalõ miilde ja ei olõ lihtsäle üts veeremaa.

  Keriguplatsi laadu kõrraldaja kutsva üles timahavadsõ laadu pääl inämb umma vällä näütämä. Tuu om kotus, kohe egäüts, kiä midägi umma müvvä taht, saa minnä ja ummi asjo näüdädä. Tuud võinu sis tetä nii, et olnu illos: umakeelitside siltega.

  Rahmani Jan

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!