Nummõr' 152
Jürikuu 8. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vahtsõn poodin om nätä võro kiilt
 • Uudissõ
   
 • Eläjävõtmisõ vasta om suur huvi
 •  
 • Kanepi tahetas raamaduküläs tetä
 •  
 • Hää tiatritükk tulõ Võrolõ
 • Elo
   
 • Maamehega maaelost
 •  
 • Puigal tege vigurit euro-seto üten ummi sõpruga
 •  
 • Esimuudu kiisla
 • Märgotus
   
 • Määri Andres: kõnõlõ esi kah õks egäl puul, et Uma Pido tulõ!
 •  
 • Pall püvvä esi kinni!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Vahtsõn poodin om nätä võro kiilt
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
      
   
   
      
  Vahtsõn Võro Kagukeskusõn om nätä küländ hulga võro kiilt, viil inämb om nätä Võromaa inemiisi, kiä vahissõ sainu päält vasta.

  Poodi tege esierälidses Lauritsa Piitre tett pikk pilt, miä täüt är suurõ tükü sainast. Pildi pääl omma tunnõtumba ja veidemb tunnõtumba Võromaa inemise, kõik tegevä midägi.

  Et pilt katt är sada ruutmiitret saina ja tuu pääl om ligi 80 inemist, sis kaemist jakkus. Tsipakõsõ om Lauritsa Piitre pilt köüdet ka 31. lehekuul peetävä Uma Pidoga, pilte päält tulõva mitmõ tegeläse ka pido plakatidõ pääle.

  Nii omgi juhtunu, et tego ei olõ hariligu poodiga, a kotussõga, kon om ka hää kultuuriüritüisi tetä. Edimädses suurõmbas teos oll’ pildi vallategemine ja Uma Pido tutvustaminõ viil inne poodi vallategemist.

  Joba katõl kõrral, pildi näütämise ja poodi pidoligu vallategemise aigu om majan laulnu miihikuur, mis om hindäle nimes saanu Mehe Mõtsast. Kuur opp võrokeelitsit laulõ ja plaan noid Umal Pidol laulda.

  Loodami, et üritüisi tulõ suurõn poodin viil. Ja uma kiil jääs avvu sisse ja poodin käüjile nätä.

   
  Juhtkiri: Hirmu vägitükü
   
  Minevä nädäli anti aolehin teedä tuust, et Urvastõ vallavolikogo taha-i Ess-suud kaitsõ ala võtta ja turbakaibmisõ iist är pästä tuuperäst, et pelgäs säänest hirmsat ettevõtõt nigu Ketal Võru. Taa jälle ettevõtõ ollõv ähvärdänü, et and muido valla kohtulõ ja nõud kah’otasos õkvalt mitu miljonni!

  Kas neo ähvärdüse olli sõs tõtõst hirmsamba ku valla- ja ilmarahva häbü all olõk: mitmõn lehen panti vallalõ süüs pelgämist ja tuud, et umavalitsus pidänü ummi inemiisi hääolõki iist saisma, a Urvastõ vald tuud joht tii-i. Vai oll’ sõs turbakaibjal otsustajilõ ka määnegi präänik pakku...

  Rohiline Urvaste, kiä Ess-suud kaits, om üts hulk nuuri inemiisi, kiä tahtva maal ilosa luudusõ seen ellä. Vallal pidänü olõma hää miil, et nuuri maalõ tulõ. Luudusõ häötämine ei tuu nuurt rahvast valda mano. Nuuriga taplõminõ tuu peräst, et noorõ tahtva ilosat Urvastõ kanti, kisk niisama Urvastõ valla hääd nimme allapoolõ.

  A päkkä hoiami mi Võro liinavalitsusõlõ, kiä es lupa suurõ kooli mano mängopõrgut tetä: liin andas kah kohtulõ ja nõutas kah’otasso. Eski ku liin piäsi kohtun kaotama, om tä koolilatsi iist vällä astnu ja seo om moraalnõ võit. A ku kohtun tulõ võit, sõs om tuu joba topõlt-võit.

  Rahmani Jan

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!