Nummõr' 151
Paastukuu 25. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
 • Uudissõ
   
 • Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
 •  
 • Tulõ 10. Adsoni-võistlus
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
 •  
 • «Peko helü» kõnõlõs inemiisist
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Latsi tiatripäiv Puigal
 •  
 • Siska Johannes – meremiis ja luulõtaja
 •  
 • Imäkiil
 •  
 • Imäkeele-pääväs võrokiilne raamat
 • Märgotus
   
 • Nikopensiuse Toivo: Verioral ja Melbournin om ütehää laulda!
 •  
 • Kodokant puhtas!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Vana liinamüür oll’ ehitet puupostõ pääle. 
    
  «Minevä kuu keskpaigan lätsi Mõnistõ mõisajärve süvämbäs tegemist pildistämä – tuud näe-i jo egä päiv, ku viis koppa kõrraga ammõtin omma! – ja nii ma tuud vanna müürü näigi,» kõnõlõs Mõnistõ muusõumi juhataja Tulviste Hele umast põnõvast löüdmisest.

  Et mõisajärve saasi süvämbäs kaiba, oll’ vaia järv tühäs laskõ ja tuujaos oll’ kopp tõmmanu 3,5 miitret sügävä küländ sille veerega kraavi.

  «Vii piiri pääl oll’gi nätä kivvest müür, puust postõ pääle ehitet,» seletäs Tulviste Hele. «Sõs tulli tummõ ja helle triibu – tummõ omma hüdsetriibu –, sõs tõsõ ja kolmanda müürü.»

  Tulviste Hele arvas’, et arvada om tego väega vannu müürega, ja kutsõ muinsuskaitsja asja kaema.

  Võro muinsuskaitsõinspektri Veldi Martti kävegi mitu kõrda kotussõ pääl. Tä and’ lövvetüist müürest teedä arheoloogõlõ. Tuud kotust, kost müürü vällä tulli, tohe-i niikavva kiäki puttu, ku välläkaibja uma tüü är tegevä.

  «Ku ilma vähägi parõmbas läävä, sõs naatas tan kaibma ja päält tuud saa üteldä, ku vana müürü neo omma,» ütles Veldi Martti. «Teedä om, et 19. aastagasaa algusõn ehitedi taha meier, a mis om allpuul, mõista-i parhilla üteldä.»

  Tulviste Hele om esi asja veidükese uurnu ja seletäs, et 1974. aastagal käve tiidläse tansaman uurman vanna keldret, miä oll’ umal aol nii kimmäs tett, et tuud es jõuta 1960. aastil maaha lahku ja kivve tiitammi ehitämises vitä (taa tammi peräst lahuti tõsõ Mõnistõ mõisa huunõ maaha).

  Sõs ütli aoluulasõ, et Mõnistõ mõisa om olnu vasall-liin. Põh’asõa aost omma alalõ kindral Šeremetjevi seletüse, kuis tä vallut’ Mõnistõn kraavõ, valli ja palisaadõga kaitstut kiviliina (Läte: Friedrich Konrad Gadebusch «Livländiche Jahrbücher III th»).

  Aoluulaisi jutu perrä ehitedi noid palisaadõ (maa sisse pestü terävä otsaga palgõst tett tahr) hulga aigu inne: neo es piä inämb Põh’asõa-aigsit sõariistu.

  Tuuperäst arvatas, et lövvedü müürü võiva olla viil mitusada aastakka vanõmba. Kas tuu nii om, tuu tegevä as’atundja selges ja andva sõs ka laembalt rahvalõ teedä.

  Egäl juhul om seo esieräline löüdmine ja et tuu kotussõ päält säändse müürü vällä võiva tulla, es mõista kiäki arvada.

   
   
   
  Juhtkiri: Võromaa jääguki ilosas!
   
  Uma Lehe toimõndusõl om hää miil, et härksä inemise omma ette võtnu nii tarviligu as’a nigu Eestimaa (tuusiän ka Võromaa) prügüst puhtassaamisõ.

  Loodami, et ku mi kandi hää inemise 3. lehekuul Võromaa puhtas tegevä ja kõik tuu perädü ask mõtsust ja teie veerest är prügümäele viiäs, sõs mi kodokotus nii ilosas ka jääs. Aig om muutunu ja tuu piäsi olõma umakandi inemiisi süämeasi, et kodokülä ja -mõts puhas olõs.

  Inämb ei olõ ka tuud murõt, et näütüses vanno autotsõõrõ olõ-i kohegi panda – laadi tsõõri massina pääle, sõida Võrolõ keskkunnajaama (vallalõ om tõsõpääväst riidini, kotus om pinne var’opaiga man leeväkombinaadi takan) ja anna är! Sinnä saa viiä ka vanno kodomassinit, vanna müüblit, pakõndit ja ohtlikku asku.

  Viil omma jäätmejaama Räpinäl (Võhandu 23a) ja Antsla lähkül Lusti külän.

  Egän vallan om mitu suurt kasti, kohe saat vitä kõik tühä pudõli, midä vasta ei võeta, plastkarbi, kilekoti ja kõik tuu muu kraami, midä pakendis kutsutas. Olõ-i inämb määnestki õigustust, mille nuusama pakõndi piässi mõtsa ala viskama.

  Harju Ülle

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!