Nummõr' 148
Küündlekuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
 • Uudissõ
   
 • Latsijuttõ võtja teedä!
 •  
 • Seto-ersa helütsõõr
 •  
 • Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
 •  
 • Kitsõkari sai tävvendüst
 • Elo
   
 • Eläjätohtrõl piät hää närvi olõma
 •  
 • Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
 •  
 • Jälle lugu
 • Märgotus
   
 • Taha-i prügümäke!
 •  
 • Hõrna Aare: ku nuur pidä hindäperrä olõmisõst, tulõ tä kodo tagasi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Taha-i prügümäke!
   
  Prügümäe pidänü tegemä joba ärtsurgit kotusõhe
    
   
  Kaplinski Jaan, kirämiis  
    
  Minevä keväjä tulli koskilt sõna, et Kõllõstõhe tahetas tetä prügümäke vai vahtsõt muudu üteldä jäätmekäitluskeskust. Vallavalitsusõh seletedi sis, et tuu om õnnõ väiko võimalus, massa-i pelädä, säänest asja mi kanti ei tulõ.

  A sügüse naati jo tõtõstõ kõnõlama, et tulõ iks. Vallarahvas naksi asja uurma ja tull’ vällä, et toda prügümäe värki om joba paar aastakka planeerit ja prügüvidäjil om kinmäs tiidmine, et seo «keskus» tulõgi Kõllõstõ mailõ. Tarto liina volikogo inemise ütlivä, et tuu Kõllõstõ asi pidänü kinmäs olõma, et tuuga om jo rehkendet. Niisis omma Kõllõstõ valla inemise perämädse uma valla asjust teedüst saama.

  Nüit om Kõllõstõ vallamajah ja Maaritsah olnu mitu kuuholõkit ja inemisile om seletet, misasja tuu jäätmekeskus piässi tähendämä. Ku kõkkõ usku, om tuu nii illos asi, et egäüts võissi tedä hindäle ussaia taadõ tahta. Sis om imelik, et kiäki olõ-i tuust arvo saanu ja ütski vald iks ei taha taad hindä maa pääle. Nõo inemise es taha, tapliva prügümäe vasta nii kavva, ku saiva võidu. Ja tõsõ valla Tarto, Valga, Võro ja Põlva maakundõn omma olnu kavala ja olõ-i üldplaneeringut tennü. Kõllõstõh om tuu tegemisel ja kuulda om, et vallavolikogo om lubanu kaia, kas kohki om kotus prügümäe jaos.

  Valla inemise es tiiä tuust lubahusõst midägi ja põrõhõllaki olõ-i teedä, oll’ tuu ilmkogõmalda ant vai olli mõnõ inemise huvi asja takah. A nüit omma asjaluu säändse, et egätsuku asjamehe mugu käävä pääle, et ku Kõllõstõhe jäätmekeskust ei tulõ, lätt tartlaisil, võrokõisil ja muil elo peris vaivalidsõs: asku olõ-i umah kandih kohegi vitä, Võro ja Põlva takah pandas prügümäe kinni ja Tormalõ vidämine lätt kallis. Nii et Kõllõstõ inemise omma süüdü, ku Võro ja Tarto rahval tulõ prügü vidämise iist rohkõmb massa ku muil. Nii et näüdätäs näpuga ja üteldäs: häbü-häbü.

  Mis sis Kõllõstõ inemisil om vasta üteldä? Kattõ asja. Edimädsest oll’ jo juttu. Demokraatliguh Eestih olõ-i illos ja õigõ suurõ otsusõ inemiisi sälä takah är tetä ja sis seletä, et nii omgi ja nüit olõ-i midägi inämb tetä. Säänest poliitikat om mi maal aet pall’o kõrdo ja inemiisi om ullitõt üteh ja tõsõh vallah. Iks sama jutt, jo Vinne-aost tutva: saagõ arvo, om vaia, piät tulõma ja olõma, ütiskunna huvi nõudva ja ti piät lepmä. Mi meelest om demokraatliguh riigih õigõ iks egä asja üle arvo pitä, mis inemiisi huvvõ väega kõvva putus ja näide vasta lätt. Nii et mi tahas iks küssü, mille om asja mi tiidmädä aet ja mille nüit om ütekõrraga asi nii tiidsäs lännü, et tõisi võimaluisi inämb ei ollõv. Tuud mi ei taha usku. Mi ei taha usku, et Kagu-Eestih olõ-i muial kotust, kohe jäätmekeskust panda, ku Kõllõstõ vald. Mi meelest Kõllõstõ vald säändse projekti jaos ei passiki.

  Ku prügüvidäjä kõnõlasõ, et jäätmekeskus om väega puhas, illos euro värk, sis mi meelest olõ-i asi tuuh. Asi om innekõkkõ sääne, et ka väega eurolõ prügümäele sõit uma 40 autokuurmat asku egä päiv. Tuu jaos oma vaia kõrraliidsi teid, a säändsit Kõllõstõ vallah olõ-i. Vallah om häste püsünü puul-luuduslinõ maastik vanal Lõuna-Tartomaal ja timä tullõvaig olõsi iks turism, mahepõllundus ja muu sääne. Autidõ vuurminõ või tuu perspektiivi peris är tsurki.

  Kõllõstõh eläs pall’o inemiisi, kiä tahtva rahhu ja vaikust, om kiränikkõ, kunstnikkõ, om muid, kiä saava kotoh tüüd tetä. Ja om pall’o säändsit, käi tahassi säläkotiga matkada vai rattaga mi kandi kõvõrit teid piteh sõita, tunda rõõmu luudusmaastigust. Naid matkaliisi tulõ kinmähe veidemb mi kanti, ku taha kükütedäs üts euro-prügümägi.

  Mi meelest võissi säändse asja tetä kotusõhe, koh om joba maastik är tsurgit: vana ruusakarjääri vai maaha jäet lauda vai sõaväeobjekti kotsilõ. Las sis täüdetäs naa haava är ja tetäs tasatsõs, ku ütskõrd prügümägi jälki maaha jätetäs. Innevanastõ viidi ask mõtsa vai puhma, mi aol säänest kommõt es pidänü olõma. Ku euro-prügümägi om nii illos ja puhas asi, las tä tulla sis kohegi suurõtii viirde, kohe auto häste manu saava. Tuu om mi arvaminõ ja tuu vasta olõ-i kiäki mõistnu midägi selget üteldä.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!