Nummõr' 148
Küündlekuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
 • Uudissõ
   
 • Latsijuttõ võtja teedä!
 •  
 • Seto-ersa helütsõõr
 •  
 • Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
 •  
 • Kitsõkari sai tävvendüst
 • Elo
   
 • Eläjätohtrõl piät hää närvi olõma
 •  
 • Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
 •  
 • Jälle lugu
 • Märgotus
   
 • Taha-i prügümäke!
 •  
 • Hõrna Aare: ku nuur pidä hindäperrä olõmisõst, tulõ tä kodo tagasi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Kas tahat ilma rahalda kodoeläjit? Saat, ku eläjäpidämist ei pelgä ja julgut küssü, kinni masva ameeriklasõ.
   
  19 Võromaa peret omma minevä-aasta joba Ameerigamaa Heiferi fondi raha iist eläjä saanu, õkvalt joud ettevõtminõ ka vana-Võromaa Põlva poolõ pääle.

  Innekõkkõ pakutas võtmisõs lambit-kitsi, a ku väega tahat, võit ildampa saia ka maatõugu lehmä vai eesti hobõsõ.

  «Kõlistagõ ja uurgõ täpsembält perrä!» julgustas Heiferi fondi Võromaa projektijuht Piho Aigar. Tä härgütäs kitsi-lambit võtma Võro ja Põlva maakunna maainemiisi, kiä tahtva, et vana Võromaa mäki pääl jäl eläjit nätä olõsi.

  Määndsitki salahaidsi kohussit eläjide saamisõ man olõ-i.

  Õnnõ tuu om, et eläjä kingitüses saanu inemine piät timä edimädse imädse perrätulõja suurõs kasvatama ja mõnõlõ tõsõlõ umakandi inemisele edesi kinkmä.

  Ku mõni elläi hukka saa, sõs tuust kah määnestki pahandust tulõ-i ja ku tahat mõnõ lamba šašlõkis tetä, sõs võit tuud kah tetä – eläjä omma su uma ja tiit, mis tahat.

  Heiferi Eesti juht Loidi Urve ütles, et eläjide ilma rahalda saamisõst om viil tähtsämb tuu, et inemiisile opatas, kuis parõmbalõ ummi eläjide iist huult kanda ja näide käest saadut (vill, piim, liha jne) parõmbalõ pruuki.

  Üts ettevõtmisõ tsiht om tuu kah, et inemise nakkasi inämb umavaihõl läbi käümä ja luvvas nii-üteldä kuuntüüvõrk.

  Rõugõ vald tugõ lauda kõrdategemist

  Mõnõl puul tugõ ettevõtmist ka umavalitsus.«Pall’o talomajapidämise, kon eläjä vahepääl är häötedi, naksi jäl eläjit pidämä,» kitt ettevõtmist Rõugõ vallavanõmb Tootsi Tiit. Timä vallan om kõgõ inämb Heiferi-eläjit saanu perrit – viis.

  Rõugõ vald om ettevõtmisõlõ uma ola ala pandnu: ku ameeriklasõ eläjide jaos rahha andva, sõs tugõ vald umalt puult lauda kõrdategemist.

  Võro maakunna perrile sai minevä-aasta kokko kats hobõst, 67 lammast, kuus oinast, kümme kitsõ ja neli hõhva. Kõgõ suurõmb jago eläjist lätú turismitalonigõlõ: turisti tahtva eläjit nätä ja maastiguhuuldus om kah kõrraga olõman.

  Saarõmaal, kon Heifer 2005. aastagal sama ettevõtmisõga pääle naaú, oll’ põhimõtõ tõnõ: lihalehmi, lambit ja mehitsit saiva latsiga perre, kiä omma kas vaesõ vai õkvalt uma elo pääle saanu.

  «Mi olõ-i jo Aafriga suguharo, mi hädä om tollõn, et eläjä omma maastigu päält kaonu,» selet’ eläjide jagamisõ tsihi muutmist Piho Aigar, kiä esi kah kümme lammast võtt’. «Olõ esi kah kunagi ammu lambit pidänü, ku tuu viil avit peret süütä, a vahepääl oll’ eläjide pidämine külh naarukotus.»

  Ettevõtminõ avitas ohostõduid eesti tõugu eläjit

  Põlva ja Võro maakunna inemiisi jaos omma mõtõldu pääaúaligult lamba-kitsõ. A Heiferi Eesti juht Loidi Urve ütles, et tä nakkas vidämä viil ka lehmä- ja hobõsõprojekti: mõtõ om avita eesti tõugu eläjit alalõ hoita.

  Maatõugu lehm passis Loidi Urve sõnnu perrä üte perre lehmäs viil parõmbidõgi ku harilik piimälehm: om kimmämb ja and parasjago piimä, harilik piimälehm and üte perre jaos liiga pall’o.

  Ohon hobõsõtõu omma tori, raskõveo ja eesti hopõn. Hobõsõprojekt lätt käümä keväjä, lehmiga lätt tsipa inämb aigu. Loidi Urve märgotas, et võisi ette võtta ka maalambidõ-projekti.

  Egäl juhul tasus huviliidsil kõrraga Heiferi projekti vidäjide käest uuri, kuis taa eläjide saaminõ käü.

  Samal aol võissi ka umast kodovallast perrä küssü, kas või saia tukõ lauda kõrdategemises nigu Rõugõ vallan.

  Kõlista ja küsü perrä, kuis eläjit saia: tel 505 6293 (Piho Aigar), tel 514 8705 (Loidi Urve).

   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!