Nummõr' 148
Küündlekuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
 • Uudissõ
   
 • Latsijuttõ võtja teedä!
 •  
 • Seto-ersa helütsõõr
 •  
 • Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
 •  
 • Kitsõkari sai tävvendüst
 • Elo
   
 • Eläjätohtrõl piät hää närvi olõma
 •  
 • Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
 •  
 • Jälle lugu
 • Märgotus
   
 • Taha-i prügümäke!
 •  
 • Hõrna Aare: ku nuur pidä hindäperrä olõmisõst, tulõ tä kodo tagasi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
    
   
    
  Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist. Edimädse võrokeelidse laulupido kõrraldaja kutsi lauluhimoliidsi miihi, et panda kokko Uma Pido miihikuur. Edimäst kõrd sai mehe kokko minevä pühäpäävä, 10 radokuu pääväl «Kandlõ» kultuurimajan.

  Kutsmisõ man oll’ üteldü, et nuuti tundma ja määndsegi koori man laulma ei piä. Tuuperäst oll’ päält koorilauljidõ laulma tulnu ka egäsugutsit untsandsakit: miihi mõtsast, nigu koorijuht Otsari Silja näid nimmas’. Noidõ «mõtsast» tulnuidõ siän oll’ tähtsit tegeläisi kah, nigu pildi päält nätä.

  Laulõ opminõ käve niimuudu, et korõmbat hellü tegevä tenori lätsi ütte ruumi ja madalamba, bassihelüga mehe tõistõ. Tenorilõ opsi laulõ Visnapuu Mare ja Määri Andres, jämmembit helle pruuvsõ laulma saia Otsari Silja.

  Ku viis-kuus laulu läbi proovit, tulli kõik mehe jäl ütte ruumi kokko ja laulõti ütenkuun. Ja edimädse kõrra kottalõ tull’ joba küländ laulu muudu vällä!

  Inne pito tetäs viil kolm-neli pruuvi. Järgmäne kõrd saias kokko pühäpäävä, 2. märtsikuu pääväl kell 11 jälleki «Kandlõ» kultuurimajan.

  Kiä taht Umal Pidol laulda, a edimäne kõrd pruuvi tulla es saa, saa viil rii pääle hüpädä ja sis hinnäst pruuvi vitä.

  Harju Ülle jutt ja pilt
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Laulminõ and väke mano!
   
  Pühäpäävä «Kandlõ» kultuurimajan kokko saanu 70-pääline miihivägi om miihikoori kotsilõ küländ suur arv. Ku rehkendä mano nuu mehe, kiä edimädsel kõrral tulla es saa (noid om koorijuhi Otsari Silja teedä tõist samapall’o), sis või Umal Pidol luuta küländ kõva helüga miihilaulu kuulda.

  Võrokeeline koorilaul olõ-i määnegi vahtsõnõ asi, õks om ütte-tõist võrokeelist laultu, esiki Tal’na laulupidol. A Uma Pido, miä 31. lehekuu pääväl Kubija pedäjide all peetäs, om väega esieräline. Tuu om nigu uma väe, uma kuraasi näütämine: olõmi võrokõsõ ja tulõmi uman keelen laulma!

  Mul om hää miil, et laulma oll’ tulnu hulga küländ tunnõtuid tegeläisi. Et aigu koorin laulmisõs olli löüdnü rahandusministri Padari Ivari, Põlva maavanõmb Sibula Priit, Võromaa umavalitsuisi liidu esimiis Tõntsu Tiit, Võro vallavanõmb Ruuda Georg, Sõmmõrpalo vallavolikogo esimiis Rosenbergi Aivar, mõnõ tähtsä ammõdimehe unõhti nigunii är kah. Esieränis hää miil oll’ mul nätä Tamra Kaitu, tunnõtut laulumiist.

  Uma Pido jaos kokko pant miihikuur tege viil kolm pruuvi ja sis lätt pidolõ laulma. Koorijuhi arvasõ, et tuud olõki-i nii veidü, laulu piäs selges saama külh, selle et hulga miihi om inne koorin laulnu.

  Ja nuu, kiä nuuti ei tunnõ, opva kah sõna päähä, viie inämb-vähäm selges ja kullõsõ, kuis tõõsõ laulva ja pruuvva niisama laulda. Ma esi proovi kah niimuudu tetä.

  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!