Nummõr' 145
Vahtsõaastakuu 3. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hääd vahtsõt aastakka!
 • Uudissõ
   
 • Lätin käük om nigu Tartun käük: paari tunniga käüt ilostõ är
 •  
 • Perimüs-kultuuri talvõkuul
 •  
 • 120 ajastaiga Kanepi seldsimajja
 • Elo
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ kirätöie siäst vällä validu jutu
 • Märgotus
   
 • JOKK jäägu Tal’nalõ!
 •  
 • Mustingu Kalmer: ku lats kääse trennin, olõ-i täl aigu hulki!
 • Perämäne külg
   
   
  120 ajastaiga Kanepi seldsimajja
   
  Jo 120 ajastaiga omma Kanepi kandi inemise saanu saman vanan seldsimajan pito pitä. Kindmähe oll’ Kanepi Laulo Seldsi maja edimäne ummi kässiga üles laotu seldsirahva maja mitte õnnõ 1887 Võromaal, a kõgõn Eestin.

  Maja kerkü poolõ aastaga, mehe veivä talvõl umast perisesostõtust mõtsast palgi, juhatus tsehkend’ vana puust ussõ pääle tulõvadsõ maja plaani, suvõl panti nukakivi, raoti palgi parras ja jõulu tõsõl pühäl õnnistõdi sisse.

  Minnevaasta 29. joulukuul tulti seldsimaja juubõli puhul kokko pito pidämä. Vastnõ Põlva maavanõmb Sibula Priit ütel’ tervütüssõna, kinke Panso Voldemari pääväraamadu ja suuvsõ, et näütemäng jäl majja tagasi tulõsi, nigu vanast. Vallavanõmb Lutsu Aivar ütel’ egäle esitegejäle hää sõna ja and’ kingitüse.

  Seltsimaja puult oll’ kah kink – vanaaigsõ maja postkaardi-pildiga kalendre. Rahva kõrvu silest’ segäkoori laul, midä Lindali Kalev oll’ viimädse kats kuud lihvnü.

  Saina pääl oll’ Leevä Ülo pildinäütüs 1958. aastaga Jüriüü lavastusõst ratsahobõsidõga ja tandsu-laulurahvast. Edimäist kõrda sai nätä lakja laotõdut Laulu Seldsi protokolliraamatut aastist 1925–1944, midä oll’ hoolõga alalõ hoitnu suur lauluseldsi tegeläne Aabõli Roland ja Kanepihe saatnu tä poig Rein Villändist. Timä käest olli saadu ka eestiaigsidõ Kanepi laulopitõ teatmigu ja noodiraamadu. Noidõ siän oll’ kõgõ vanõmb Võron tuntu kuulmeistre Abeli Piitre kuulsa «Laulu Pärli» miiskoori laulõga. Neo kirot’ tä 1868. aastagal Kanepin, är trüküti 1869.

  Kanepi segäkoori vanõmb Kottisse Vaike oll’ kokko kor’anu kümme kroonigaraamatut viimädse 20 ajastao Kanepi kultuurielost. Kultuurimaja pernaanõ Puru Asta pakk’ uhkõt juubõlitorti, kohvi ja konjakit. Maja oll’ rahvast puupistü täüs.

  Tandsõva ja laulsõva nii peris noorõ ku ka 88-aastanõ Kongo Heino.

  Kanepi Laulu Seldsi 140. aastapäivä saa 2009. ajastaol pitä joba vahtsõn kultuurimajan vanan kerigumõisa pargin inneskidse kolhoosikeskusõ majale mano ehitedün saalin.

  Hirvlaanõ Milvi

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!