Nummõr' 144
Joulukuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Vahtsõ targa teedä
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne joulu-Täheke
 •  
 • Edimäne võro keele tiidüsdoktor
 •  
 • Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
 •  
 • Kultuuriluu-seminär
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Mina lätsi Riigikokko...
 •  
 • Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võitja saiva avvohinna
 • Märgotus
   
 • Oodi pühi tulõvada, pühi...
 •  
 • Väiku projektioppus
 •  
 • Kolm kõvva kultuuritegijät
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kolm kõvva kultuuritegijät 2007. aastagast
   
  Täämbä kiroda ma noist inemiisist, kiä mullõ omma seo, pia läbi saava aasta joosul võrokeelitsen kultuurin kõgõ inämb silmä naanu. Muidogi om häid tegijit hulga inämb, a na kolm omma õkva seo aastaga kuigi esierälidselt vällä nõsõnu. Aituma teile, hää tegijä! Laskõ tulõva aasta niisama edesi!
        
   
   
   
  Kalkuna Mari Kalla Urmas Tubina Taago 
        
  ***
  Ku laul vii silmi tuu, sis om tä hää laul. Mõni laul tuu värinit kihä sisse, tuu om kah hää laul.

  A om tervit plaatõ, miä võiva ikma panda, mu jaos näütüses Tuksami plaat. A tuu om joba vana ja tuust ma ei kõnõlõ. Timahava tekk’ plaadi Kalkuna Mari. Plaadi nimi om «Üü tulõk».

  Minno ajava taa plaadi pääl olõva laulu ikma. Tuu om kimmäs märk, et tego om väega hää plaadiga.

  Olõ kats kõrda nännü Marri ka püüne pääl laulman. Tuu om tsipa tõistmuudu, rahva siän ikma naada ei julgu ja nii om ka kullõminõ tõistmuudu. A ummõtõ om väega võimas tunnõ, ku saat Mariga üten laulda:

  Ütsik täht, ku esnü utõ
  pilvemõtsan vilgatõs...

  Tuulsamal laulul, Kolga Raimondi sõnno pääle tettül «Ütsikul tähel», om mu meelest väke ja võimu nii pall’o seen, et timäst võinu saia laul, midä kõik unõ päält tiidnü. Noh, umbõs sääne, nigu om «Haani miis». A tuujaos pidänü raadio ja teleka tedä inämb mängmä ja inemise laulma.

  Nika ku raadio ja televisioon ei olõ viil tuud laulu üles löüdnü, saa osta Mari plaadi ja tuud säält päält kullõlda ja üten laulda.

  Mu meelest om plaat «Üü tulõk» üts parõmbit asju, midä timahavatsõs jõulus kinki.


  ***
  Tiatriga om tsipa tõistmuudu ku muusikaga. Tiatri om mu meelest hää sis, ku tä naardma pand. A tuu ei olõ hää tiatri man viil kõik: esieränis hää om tiatri sis, ku olõt terve etendüse naarda saanu, a ku tükk läbi, tunnõt, et asi om peris tõsinõ. Päähä tulõva egäsugumadsõ mõttõ ja sis olõt niimuudu tükk aigu, pää mõttist kirriv.

  2007. aastaga kõgõ kõvõmb tegijä võrokeelitsen tiatrin om mu meelest Tubina Taago. Taago sääd’ püüne pääle kats suurt asja: põimukuun sai Võrol nätä tiatriateljee etendüst «Castrozza», märdikuul tull’ Villändin Ugalan vällä tükk «Runar&Kyllikki». Mõlõmba na tükü omma säändse, kon saa kõvva naarda ja lõpun tükk aigu perrä märki.

  Ugala tükün oll’ Taago võro, vai nii nigu tä esi ütles, lõunaeesti kiilt kõnõlõma pandnu terve hulga kuulsit näütlejit.

  Võro tiatriatejlee jaos om umakeeline tiatri loomulik, a näütlejä ei olõ vast (viil) nii tunnõdu.

  A tuu ei tähendä, et nä kehväkese olõssi – mu meelest om Võro tiatriateljee rahva mäng vähämbält sama hää, ku tunnõtuil näütlejil.


  ***
  Midä tuu rahvakultuur õigõhe tähendäs? Kas tä om, nigu mõnõ omma arvanu, kõik tuu kultuuritegemine, midä Tal’nast välänpuul tetäs? Las arvatas nii, nigu tahetas, a mu jaos tulõ tuu sõnaga miilde Kalla Urmas. Timä tegemiisi või hään mõttõn rahvakultuuris lukõ külh.

  Urmast sai timahava nätä laulu oppaman Villändi folgil. Timä mängse ja laulsõ Leevakul «Jõujaama» tükün. Urmas juhat’ lauluga Kaika suvõülikuuli. Ega ma kõiki timä tegemiisi tiiäki-i, a kimmäle laul tä ansamblin Liinatsuraq ja Ütsiotsõ.

  Urmasõ timahavatsist tegemiisist jäi silmä ka Põlva folklooriansambli Käokiräs DVD-plaat, kohe tä laulõ soovit’ ja sõnno kobist’.

  A laulõ valijas ei kutsuta niisama. Et säänest tüüd tetä, piät midägi tiidmä kah. Urmas om süämega uurnu vanna rahvalaulu, innekõkkõ Räpinä umma. Kõnõldas, et tä om kirändüsmuusõumin läbi kullõlnu hulga vannu vahatrullõ pääle üles võetuisi laulõ.

  Urmassõga kokkosaaminõ om kah nigu esieräline juhtuminõ. Kõgõ tulõ pääle kõva tahtminõ midägi laulda. Ja ku sis Urmas ütles «Laalamõ!», lätt valla:

  Kui noorõlt mina mängisi
  oma vanõmbide põlvi pääl...

  Märgot’ Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!