Nummõr' 144
Joulukuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Vahtsõ targa teedä
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne joulu-Täheke
 •  
 • Edimäne võro keele tiidüsdoktor
 •  
 • Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
 •  
 • Kultuuriluu-seminär
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Mina lätsi Riigikokko...
 •  
 • Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võitja saiva avvohinna
 • Märgotus
   
 • Oodi pühi tulõvada, pühi...
 •  
 • Väiku projektioppus
 •  
 • Kolm kõvva kultuuritegijät
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Väiku projektioppus
   
  Kaegõ ette, euroraha päses varsti valla!
    
   
  Guerrini (Karu) Triinu, Võro maavalitsusõ välissuhtidõ kõrraldaja 
    
    
  Kes veidkesegi omma määnestki projekti vai üritüst kõrraldanu, nuu tiidvä, et ei olõ hullõmbat asja, ku naada projekti juhtma poolõ päält nink tetä midägi, millest hindäl määnestki tiidmist ei olõ.

  Ummõhtõ juhtu mukka sääne asi, ku ma 2005. aasta lehekuuh olli nõuh tulõma maaval’tsustõ välissuhtit kõrraldama.

  Nigu muu siäh oll’ mu tüü ka maakunna internetiprojekti vidämine.

  Ma olli õkva vällämaalt tulnu ni mõtli, et Eestih om taa projektimajandus iks rohkõmb inemise muudu kõrraldõt.

  Tuu internetiprojekt saa seo jõulukuuga läbi ja ma tahas veidkese umma tiidmist tõisilõ oppusõs edesi anda.

  Mille tuust võisi kassu olla: aokirändüseh om joba juttu olnu ja infopäivil kõnõld, et õkva om vallalõ minemäh Euroopa Liidu struktuurifondõ raha, Eesti või tast hindäle luuta 53,3 miljardit kruuni.

  Tuu raha om mõtõld piiriviirse elo parandamisõs, kuuhtüüs naabririikega, väikeisi ettevõttidõ jaos ja kodaniguütiskunna edendämises.

  Et mi elämi kah piiri veereh, sõs tasus mi kandi härksämbil inemiisil naada joba märkmä, midä hääd saanu siih är tetä. A tuujaos tulõ projektõ tegemä naada.

  Kõgõpääst mõnõ mõttõ tegijä poolõ päält. Ku teid kutsutas määnestki projekti juhtma, kaegõ häste perrä, kas asi om alostusõh vai tahetas ti kaala panda kellegi joba valmis mõtõldut projekti.

  Sõs kaegõ, kas ti saat arvu, midä tahetas tetä, kellele nink määne om asutisõ rahalinõ sais. Ku projektiga omma köüdedü määndsegi ministeeriumi, sis võtkõ asja väega tassakõistõ. Meil maaval’tsusõh juhtu sääne lugu, et meil es jää muud üle, ku riigi käest rahha lainus pallõlda.

  Tuu asi võtt hirmsalõ kavva aigu. Mitte es saa nä arvu, ku näile seletedi, et mis mi iks tetä tahami ja mille om Võromaalõ kah iks hääd kipõt Internetti vaia. Mul oll’ sääne tunnõ, et olõs ütte hääd tõlki vaia, kes näile tuu as’a Talina kiilde ümbre panõsi.

  Tuu ümbrepandminõ om tähtsa ka projektipapridõ kirotamisõ man. Tuust om veidü, ku ma panõ kirja, et ilma hää Internetildä ei saa inämb ellä ei maal ega liinah, toda om üttemuudu vaia nii haigõmajalõ, koolivõrgulõ ku väikulõ küläle.

  Ma piä iks kirotama, et «projekti eesmärk on digitaalse lõhe vähendamine maa- ja linnapiirkondade vahel» vai «arendada rahvusvahelist koostööd ja toetada maapiirkonna infotehnoloogilist arengut.» Sõs saava euroammõtnigu kah arvu ni omma rahul.

  Tuud asja ütel’ joba väiku prints, ku tä opas’, kuis üteldä suurõlõ inemisele, et elät ilosah majah.

  Tuust om veidü, ku ütlet, et mul om üts illos verevist telliskivvest maja, pillargoni aknõlavva ja tui katusõ pääl.

  Piät hoobis kõnõlama, et mu maja mass kats miljonni, sis saava kõik arvu, et võih ku illos maja sul om.

  Nii et tasus inne klassikit lukõ, ku projekti tegemä naada.

  Mi projektiga om asi lõpus sõski nii kavvõl, et üle paarisaa majapidämise saiva kõrraligu Interneti nink parhillaki pandas viil lisamastõ noilõ, kes mõtsa seeh vai mäe takah eläse, et iks tuud netti ligi tõmmada.

  Nii et pikä meelega piät olõma üttemuudu nii tegijä ku kasusaaja.

  Ega kiäki tõõnõ siiä midägi tegemä ei tulõ, nii et piämi hindä tettügä rahul olõma ni opitut häste meeleh pidäma järgmiisi projektõ jaos.

  Ku kiäki sai taast jutust härgütüst ja taht as’a kotsilõ lähkümbät teedüst, tasus kaia Internetist lehekülge www.struktuurifondid.ee, küssü nõvvu uma valla käest vai sõs maaval’tsusõ arõnguosakunnast.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!