Nummõr' 143
Joulukuu 4. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Käokiräs lindu, landu...
 • Uudissõ
   
 • President käve Võro instituudin.
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus
 •  
 • Uma Pido aig muutu
 •  
 • Kuis latsõ lugõma opõ
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist 2.
 •  
 • Häid juttõ jakkus aastas aos lehte panda
 •  
 • Suujuttõ-kirotaja avitasõ raamatut tetä
 • Märgotus
   
 • Häid kirotajit üle vana Võromaa!
 •  
 • Kodo jäägu kallis!
 •  
 • Ämariku Volli: taast luust tull’ kõva jant!
 •  
 • Ainelo Ago: ma olli suur kur’ ategejä!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Maamehe otsva naist 2.
  Kae ka 14.08. Uma Leht
   
  Nutovi Mirjam
        
   
   
   
  Häidma Koit. Perve Märt. Dräbsinski Silver. 
        
  Parhilla, ku telesari «Maamees otsib naist» õkvalt läbi om saanu, om paras aig jäl mi kandist peri osaliidsist Perve Märdist, Dräbsinski Silverist ja Häidma Koidust juttu tetä – sai uuritus, kuis om kuulsa inemine olla ja mille liinanaisist Võromaal asja es saa?

  Kõgõpäält tulõ är üteldä, et kõik maamehe omma rahul, et nä saatõhe lätsi. Nigu tuu olõsi inne kokko kõnõld, ütli kõik nigu ütest suust, et telesari om näile pall’o mano andnu ja kahjatsa olõ-i midägi.

  Perve Märt (43) tekù mullõ uma Vana Hansi talo ussõ ilosahe vallalõ ja lasù, nigu hää kombõ ette nägevä, minno inne tarrõ. Timä majapidämine om Liiva küläh õkva nigu vanajumala sälä takah. Märt ütles, et saadõ om tälle hulga julgust ja hindäkimmüst mano andnu. «Saatõn ütenlüümine om minno kapitaalsõlt muutnu ja iks parõmbas. Inne saadõt es taha ma võõridõ inemiisiga ülepää läbi kävvügi, a nüüt olõ-i seost määnestki probleemi,» kõnõl’ Märt. «Kimmäle sai tuu asi ka inämb selgembäs, määne miis ma olõ ja miä mu väärtüs om.»

  Perve Märt tunnist’, et asi oll’gi nii, nigu sõbõr Veri Alar inne saadõt timä kotsilõ kõnõl’: tä läts’ki saatõhe tuujaos, et umma pruuti kadõdas tetä. «Saadõ avit’ külh: naanõ, kiä mullõ miildüs, näütäs nüüt suurõmbat huvvi mu vasta üles,» kõnõl’ Märt.

  Kuis Märt katõ naasõ – tele-Merje ja uma silmärõõmu – vaihõl toimõ tull’? Märt selet’, et telesaatõh nä iks suurõh jaoh mänge. «Põhimõttõlidsõlt olli tegemise iks ette ant, mängmisruumi oll’ muidogi tublistõ, osa võttõ tetti mitmit kõrdo. Lehen külh kirotõdi, et kõrvalt filmiti, a nii es olõ.»

  Märt ütles viil tuud kah, et Merjega täl «keemiät» es tekü. Samah om Märt hindä jaos vällä märknü, määne naanõ tälle pasnu: «Tahtnu iks kodost naist, säänest, kiä pidä hindäst ja perrest ja olõsi sõbralik. Piäsi umavaihõlist läbisaamist tähtsäs, et kõik hädä saasi läbi kõnõldu».

  Ku Mähkli külä Hauka talo perremiis Dräbsinski Silver (31) sõpru härgütämise pääle saatõhe läts’, sis tä tuu pääle es mõtlõ, et tä või hindäle naasõ saia. A saigi, kukki mitte noidõ pruutõ siäst, kiä täl saatõ aigu küläh olli.

  Mille neo sis es kõlba? Silver ütel’ tuu kotsilõ vällä kuldsõ mõttõ: om suur vahe, kas sul om maal majapidämine vai talo. Tuu vahjõ peräst es saaki miihile küllä tulnuist naisist asja ja mitte õnnõ Silveri, a ka Koidu ja Märdi meelest. Mehe ütli, et tele-naasõ pasnu parõmbalõ vast majapidämiste ku tallo.

  Silver kõnõl’, et timä man olnu Margot tahtsõ kõikõ väega kipõlt saia, a maal ei käü as’a nii kipõlt ku liinah. «Tä es saa arvu, mille ma umma rahha majja ei investeeri. A mul om vaia ju tuutmistõ investiiri, selle et muido lõpus olõ-i maia kah.»

  «Teno saatõlõ sai ma Eleri ja seo om väega hää,» kõnõl’ Silver. Eleri om 21-aastanõ nuur näüdsik ja tä eläski parhilla Silveri man. Miis tund’ tütarlast jo innemb, a õkvalt saatõ aol sai näide läbikäümine tuu õigõ meki. «Saadõ and’ mullõ ka kimmüst ja esinemisjulgust mano, kooliaol ma lava pääle väega es tüki,» ütel’ Silver.

  Silver om tuust arvo saanu, et suhtõ peräst tulõ õks vaiva nätä ja tuu jaos aigu löüdä, mitte õnnõ kõik aig tüüd murda. Kukki 73 eläjä ja põllumajandusõ man om tuu küländ rassõ. «Mõnõ tüü tõuka ma edesi ja ega tuuperäst midägi juhtu-i,» jaga Silver oppuisi ja tunnistas, et siiämaani es olõ tä naasõ saamisõs väega vaiva nännügi.

  Silver kõnõl’, et timä jaos om naanõ sis illos, ku tä om lihtsä: «Naanõ tohe-i hinnäst väega pall’o värvi ega vingu. Ello tulõ võtta nii nigu tä om».

  Köstrimäe külä Kastõlaanõ talo perremiis Häidma Koit (49) ütel’, et läts’ saatõhe naist otsma. «A kae, miä tull’ – tuld ja tõrva sai!» oll’ miis veidükene kurblinõ. Kokko sai Koit inämb ku 20 kirja (Märt sai õnnõ kümme ja Silver 11 kirja). Tä oll’ viil kimmält seletänü, määnest naist tä taht, a iks olli säändse tulnu, kiä tälle sukugi es passi.

  Määne sis pidänü Koidu naanõ olõma: «Normaalsõ mõistusõ ja vormiga, a mitte mõni rassõ tank! Tohe-i vingu ja no Marina tõmbas jo suitsu nigu vana keevitäjä!» anna-i Koit tele-pruutõlõ armu. Tä varja-i sukugi, et külän olnu naasõ es miildü tälle raasugi: «Marinalõ vei ma viil kardokit ja sis tull’ vällä, et tä võlssõ umma vannust mullõ! Tegeligult om tä 63, mitte 42! Muido tuust väega arvo es saaki, a täl omma jalgu pääl suuni laendusõ ja nägo kortsuh. No ja ku ma tälle kardokit vei, sis tä oll’ viil hinnäst är värvnü ja sis tä näkù vällä ku vana nõid!»

  Ka Agnesest saa es asja: «Timä om jo pääliinah tüüldä, midä sääne inemine tege?» imeht’ Koit. «Ist õnnõ kotoh arvudi takah ja tä vingsõ kah väega pall’o. Ma viil ütli tälle, et sa olt uimanõ ku hani ja sis sai tä mu pääle väega pahatsõs.»

  Koit om parhilla õks pruudilda edesi, a sõski tä usk, et kül timägi ütspäiv Amori noolõga pihta saa. «Kurb ma olõ-i, seo avida-i midägi. Tuu om mu uma viga olnu. Ma tiiä, et mõnõ eläse mõtsah otsani ütsindä ja omma pall’o hullõmbah saisuh ku ma.»

  Kõigi miihi meelest oll’ saatõhkäük väega põnnõv ja ku vaia, sõs omma nä nõuh edespiteh kah mõnda saatõhe minemä.

  Nä ütli, et hindä kotsilõ nä halvu küläjuttõ es kuulõki. Vastapiteh – poodi man vai külä pääl olli inemise iks tunnistust jaganu. Märdi kodokandih eleti tälle väega üteh ja tä esiki oll’ kuulnu, et mitmõlõ umakandi inemisele oll’ Merje väega miildünü ja tuust kah’o, et näist paar es saa. Silver jäl kõnõl’, et pall’odõl oll’ miil väega hallõ olnu, et saadõ joba läbi sai.

  Inemiisi huvi oll’ maamiihi-saatõ vasta tõtõst väega suur: seod kai EMORi uurmisõ perrä 219 000 inemist.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!