Nummõr' 141
Märdikuu 6. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kuul saa umma hoita
 • Uudissõ
   
 • Ristikõo ragomisõ iist tulõ kõva trahv
 •  
 • «Suur must pini» latsilõ
 •  
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Valgjärve kuul 240
 • Elo
   
 • Toromehe tüü aost ei küsü
 •  
 • Moskva tsirkus – lugu tuust, kuis seto poiss läbi Moskva Usbekimaalõ läts’
 •  
 • Võro liina vana pildi
 • Märgotus
   
 • Uma pido tulõ nuuri meele perrä
 •  
 • Rumvoldi Aivar: kunstnigul lätt sis häste, ku tä uma käekirä löüd!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Leht kuulutas vällä joba neländä periselt juhtunuidõ juttõ võistlusõ.

  Egä aastaga om jutuvõistlusõlõ saadõt inämb juttõ.

  Loodami ka seo kõrd lukõ ja tõisilõ lugõmisõs är trükkü hulga põnõvit, lustiliidsi ja ummamuudu lukõ.

  Parõmba jutu trükümi är 2008. aastaga joosul. Noidõ kirotaja saava honorarri kah.

  Seo kõrd oodami võistlusõlõ mitund sorti juttõ:

  1. Periselt juhtunu nal’akas lugu

  Või kirota juttõ nal’aliisist johtumiisist hindä perren, tutvidõ-sõpruga juhtunuist as’ust, külä pääl ette tulnuist vipõruisist, kala- ja jahimehenall’u, bussin, tohtri man ja muial kuultuisi ummamuudu jutuajamiisi jne.

  Väega omma oodõdu kirätüü tohtridõ, bussijuhtõ, autopoodi müüjide ja tõisi käest, kink tüü man pall’o rahvast käü ja egä päiv midägi nal’alist sünnüs.

  Jutu piäsi olõma periselt juhtunu (vähämbält piäsi kirotaja tuud esi uskma). Anõkduutõ pallõsi mitte saata!

  2. Periselt juhtunu tõsinõ, piaaigu uskmalda lugu

  Egäle inemisele om elon ette tulnu vähämbält üts sääne lugu, miä jääs elos aos miilde.

  Tuu või olla kurblinõ, oppusõga, saatuslik vai muido esimuudu lugu, millest uman tutvustsõõrin pikkä aigu kõnõldas. Lugu, midä om rassõ vällä märki, a kae, ummõhtõ om periselt juhtunu.

  3. Jutt suu- vai samblõsuu (raba) kotsilõ

  Suu-uurja Kõivupuu Marju, Printsmanni Anu ja Pungasõ Piret uutva uma uurmisõtüü jaos mano suu-juttõ suu vai samblõsuu veeren elänü inemiisi käest.

  Üte ilosa suujuttõ leheküle saimi Uman Lehen (25.09.) joba är trükkü.

  Kimmähe om viil inemiisi, kinkal säänestmuudu juhtumiisi om ette tulnu vai omma uma kodolähküdse suu kotsilõ mõnt huvitavat juttu kuulnu.


  Kuis juttõ saata:

  Egä inemine või saata nii pall’o juttõ ku taht.
  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle.

  Egän jutun piäsi kimmähe olõma kirän säändse as’a:

  1. Päälkiri
  2. Mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu
  3. Täpsä kotussõnimi, kon lugu juhtu
  4. Jutu tegeläisi õigõ nime (ku ti ei taha, et lehen tegeläisi õigõ nime är trükütäs, kirotagõ tuu eräle jutu lõppu mano).

  Egä jutu mano kirotagõ kimmähe:

  uma ede- ja priinimi
  posti- ja e-kirä aadrõs (ku om)
  telehvoninummõr.
  Ku om kimmäs avvohinnasuuv, kirotagõ tuust kah.

  Egän juturühmän (nal’ajutu, tõsidsõ jutu, suu-jutu) andas vällä kolm pääavvohinda ja lisas viil hulga egäsugumaidsi eriavvohindu.

  Jutuvõistlusõ pääpreemiä saaja vali þürii vällä kõiki juttõ siäst. Hinnatas huvitavat sissu, hääd jutustamisõ mõistmist ja uma kodokandi keele hääd tundmist.

  Oodami juttõ 20. märdikuu pääväni!

  Jutu saatkõ: info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tartu 48, 65609 Võro liin. Tunnissõna: jutuvõistlus.

  Uma Lehe toimõndus

   
  Parõmbilõ kirotajilõ om avvohinnas hulga ummi ja häid asjo!  
    
  Pääavvohind: «Päävä SPA» vahtsõn Verska viikeskusõn: üts üü uman tarõn, hummogunõ ujominõ üten sannaga, jõusaali pruukminõ, ujola ja sannamaailma pruukminõ tahtmisõ perrä päiv läbi, mineraalvii maitsminõ, hummogu- ja õdagusüük. 
    
    
  Avvohinna vana Võromaa ettevõtjidõ puult:
   
  200 krooni iist tasomist (massöör Lahe Piret) ja 200 krooni iist muud hääd (infrapuna- ja aurusann, solaarium, jõusaal, aeroobika) Prive vaba-ao keskusõn Räpinäl, keväjäne kanuusõit Pühäjõõ pääl Roosu talo puult, lõunõsüük katõlõ Varese küläliisimajan (Võro-Villändi tii veeren), üts hää ja tarvilik asi Aila Näpustuudiolt, Räpinä mesinigu Kergandi Eda mesi, maalidu pildiga portsõlaanist annom Lasva käsitüüseldsilt, üts illos pilt Tambergi Aino puult ja viil hulga üllätüsavvohindu.
   
   
  Avvohinna Uma Lehe toimõndusõ puult:
   
  Egä jutuvõistlusõlõ kirotaja saa avvohinnas rõivast Uma Lehe poodinkäümise koti ja Võro-Seto tähtraamadu 2008.

  Lisas omma avvohinnas Uma Lehe hammõ, võrokeelidse raamadu, lasõrtsõõri, kaseti ja vana Võromaa sainakaardi.


  Suu-juttõ eräavvohinna Tal’na ülikooli maastigu ja kultuuri keskusõ suuprojekti tüürühmä puult (Kõivupuu Marju, Printsmanni Anu ja Pungasõ Piret):
   
  1. kotus: mar’akorv ja seerigu
  2. kotus: vihmakeep
  3. kotus: sitsist päärätikene

  Päält tuu tell tuusama tüürühm Uma Lehe ütes aastas kolmõlõ parõmbalõ suu-juttõ kirotajalõ vai sõs ütele kirotaja sugulasõlõ, sõbralõ vai tutvalõ, kinkalõ Uma Leht kodo ei käü!

  Kõik kirotaja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto!
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!