Nummõr' 141
Märdikuu 6. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kuul saa umma hoita
 • Uudissõ
   
 • Ristikõo ragomisõ iist tulõ kõva trahv
 •  
 • «Suur must pini» latsilõ
 •  
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Valgjärve kuul 240
 • Elo
   
 • Toromehe tüü aost ei küsü
 •  
 • Moskva tsirkus – lugu tuust, kuis seto poiss läbi Moskva Usbekimaalõ läts’
 •  
 • Võro liina vana pildi
 • Märgotus
   
 • Uma pido tulõ nuuri meele perrä
 •  
 • Rumvoldi Aivar: kunstnigul lätt sis häste, ku tä uma käekirä löüd!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võro liina vana pildi
   
   
  Vannu liinapilte sar’an om vällä tulnu raamat «Vana Võru», kon lövvüs pääväpilte Võro liina huunist ja uulitsist 19. aastasaa lõpust nikagu 1950. aastidõni. Pildiraamadu kokkosäädjä om Toomigu Siiri Võromaa muusõumist.

  Raamat nakkas pääle ilusa linnuki päält tettü pildiga aastast 1928. Saat arvu, ku väikene om Võro liin olnu viil nii ilda aigu, et mõnigi uulitsa pääl vastatulõja om taad ummi latsõsilmiga nännü. Ka kerigutornist tettüisi pilte om hää kaia: võhik tund laja panoraami pääl är hulga rohkõmb kotussit ku hariligu uulidsavaatõ pääl.

  Pääväpildiraamadu aktsendi jääse taad lapatõn silmä külh: edimält Krümmeri kooli maja Tartu ja Kreutzwaldi uulitsa nuka pääl, minka vinne võim är lahk’, et sinnä asõmalõ suur tuhakarva karp (spordikuul) ehitä, tõsõs Kreutzwaldi avvusammas, miä om säänesama ka parhilla, õnnõ ei läügü inämb.

  Mu jaos oll’ kõgõ suurõmb üllätüs Suu kõrts paigan, miä om nigu tutva ja ei olõ kah. Tulõ vällä, et kõrdsilõ om 1930. aastil tõnõ kõrd pääle ehitet ja saad Suu kooli maja, nii nigu taa täämbägi nätä om.

  Nall’akas om märki 1938. aasta foto üte detaili pääle: koolimaja alomadsõ kõrra pääl om alalõ püsünü viinapuut. Tuudaigu es piä oppaja viil pelgämä, et latsõ vahetunnin viinapuuti vai mängupõrgudõ tükise.

  Raamatut näüdätäs seo kolmapäävä kell 13 Võromaa muusõumin.

  Saarõ Evar

  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!