Nummõr' 138
Süküskuu 25. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süküs om kah laaduaig
 • Uudissõ
   
 • 425 ajastaigu Kanepit
 •  
 • Vana mõtsaveli sai avvumärgi
 •  
 • Ohtlik kemmerg Varstu bussijaaman
 • Elo
   
 • Suu-juttõ Võromaalt
 • Märgotus
   
 • Vaia om köüdüst vannu ja nuuri vaihõl
 •  
 • Kauksi Ülle: üts eluline latsiraamat tulõ valmis kiruta!
 •  
 • Hirmsa lugu Tal’na-Viimsi piiri pääl
 • Tii perrä
  Perämäne külg
   
   
  Süküs om kah laaduaig
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
    
   
  Rogosi laatu peeti puulpäävä mõisa hoovi pääl. Müüdi käsitüüd, sibulit, suidsulihha ja tsipakõnõ ka Poola kaupa. 
    
  Kuigi suurõmb jago laatõ peetäs Võromaal keväjä ja suvõpoolõ, passis ka süküs laadu pidämises. Otsa tekk’ puulpäävä valla Rogosi laat, tulõman omma laadu viil Roosikul, Sulbin ja muidogi simunapäävä laat Lindoran.

  Tegeligult omgi süküs laadu pidämises hää aig, selle et inemise saava värski aiakraami müüki tuvva. Rogosi laadun tuud pall’o kül es olõ, arvada olli suurõmba kauplõja sõitnu Palamusõlõ, kon samal aol peeti suurt süküslaatu. Ja ega maainemine aiakraami ostaki-i. A paigapäälitside inemiisi jaos oll’ Rogosi laat hää kokkosaamisõ ja kauplõmisõ kotus. Parasjago nii suur, ku mõisa huuvi är mahus.

  Külälaat tulõ ka tulõva riidi Roosikul (kae luku kasti seest). Puulpäävä tulõ viil Mihklilaat Sulbi koolimaja man.

  A kõgõ suurõmb ja kuulsamb sügüsene laat om õks Lindora laat. Tuu om simunapäävä, 28. rehekuu pääväl. Ega inämb pall’ond aigu sinnä olõki-i – kuu ja mõni päiv pääle. Kauplõja võinu joba plaanma naada, midä Lindoran müvvä.

  Roosiku külälaat joba seo riidi! 
    
  Aasta tagasi pruuvsõmi elusta vanna kommõt – pitä külälaata. Minnevaasta läts’ meil häste: rahvast oll’ pall’u ja müüjit kah. Tahami viil pruuvi, oodami kõiki kaupmiihi ja ostjit Roosiku laata 28. süküskuul kellä 10 ja 13 vahel.

  Kotus oll’ jo minnevaasta kooli muru pääl peris hää: tuul ei puhu kõvva ja kõrralinõ plats päälekauba. Ilma rahalda saa egäüts kotussõ, kemmergut olõ ei ka vaia ehitämä naada, koolimajan jo sääne peenikene kotus olõman.

  Umal aol oll’ laadakotus olnu veidikene maad koolist kavvõmban üle tii, parhilla omma sääl Maisi ja Pütsepä erämaa.

  Tulkõ kõik Roosiku külälaata ostma, müümä ja vaihtama, laadasuppi süümä, karaokõt laulma, härmoonikut kullõma, õnnõloosiga võitma ja laadavigurit tegemä! Ilmataadilõ om telegramm saadõt, loodami, et tä meid avitas ja lask ilustõ laada är pitä.

  Tulõ esi ja võta naabri kah üten!

  Köötsi Ainu, üts laadakõrraldaja

   
  Mis sa arvat? 
    
    
    
  JUHTKIRI
   
  Kas kõik lätt mõtsa?
   
  Pühäpäävä, kesk sügüsest püürüspäivä käve mõtsan siini kaeman. Sääl näi ja kuuli midägi säänest, miä pand’ minno mõtlõma, et miä taast elost mõnõ aasta peräst saa.

  Mõtsan olli suurõ palgivirna veetü tii viirde. Ja sääl lähkül saisõ rohilinõ auto, RMK kirä pääl. Mõtsast kostu sae hellü.

  Tuu om imelik, et mõtsaragoja ei piä inämb pühäpäivä kah. Ja püürüspäivä. Kas tõtõst om näil sääne tamp takan, et saa ei päivägi ilma ragomalda ellä? Kuigi jah, tuud ragomist ma es näe, õnnõ sae hellü kuuli. A midägi sääl mõtsan õks tetti.

  Om kõnõldu tuust, et saekaatreil ei olõ tüüd, et palki om veidü. Kõnõldas ka tuust, et RMK juht tetti valla tuu peräst, et veidü mõtsa raotas. A mõtsaga om õks nii, et tedä saa rako õnnõ nii pall’o, ku tedä om.

  Ku viil paar aastakka niimuudu raotas, et puhkõpäivä kah ei peetä, sis saava kõrraligu mõtsa otsa. Ja ega mul sis inämb mõtsa siinde kah asja ei olõ. Kuigi jah, mõnõ seene kasusõ võsu ja rägästigu all kah.

  Rahmani Jan

   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!