Nummõr' 137
Süküskuu 11. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardokat hulga, hind matal
 • Uudissõ
   
 • Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
 •  
 • Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
 •  
 • Perimüs-muusiga oppus Antsla muusigakuuli
 •  
 • Vahtsit tiidmiisi Räpinält
 • Elo
   
 • Latsõst pääle puutüümeistre
 •  
 • Ketäs linnas’ Partsi Helgi käen nigu tsirk
 •  
 • Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
 •  
 • Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
 • Märgotus
   
 • 9/11 ja tõistmuudu maailm
 •  
 • Räime Tõnis: latsõ kasvataminõ om keerolidsõmb ku politseitüü!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
    
   
    
 • Lätsi mõtsa sest ma tiidse
  mõtsan kasus puravik
  tsillokõisi noid ma es putu
  võti inne jurakit
 •  
  Säänest Ilvesse Aapo tettüt laulu jorisõ üte õdagu. Kell om säidse ja mõtlõ, et kas õks mõtsa minnä vai ei. Pia lätt pümmes ja telekast nakkas Võsareporter ja...

  Ah, lää õks. Käü kipõstõ är, jõvva viil saadõt kah kaia. Õgas mul hulga siini vaia ei olõ, saas puul korvikõistki. Auto käümä ja mõtsa.

  Autoga siinde minek om katõ otsaga asi. Ütest külest nigu ei olõ ausa, et sõidat vurrdi mõtsa, seene jõvva ei iist ärki paeda. Tuu om nigu safari, koh jahimehe laskva eläjit autidõ päält.

  Tõõsõst külest jäl, mõtsah piät nigunii mitu verstä maaha käümä. Nii et parõmb joba autoga mõtsa sõita ku hoobis minemädä jättä.

  Rahusta niimuudu hindä süämetunnistusõ maaha ja piä auto kinni. Tah lähküh om tiirada, koh pääl olõ innemb siini nännü. Nii seogi kõrd. Väiku ilosa kikkaseene. Väits vällä ja korvi!

  Määne om sis timahavanõ seeneaastak? Kas om hulga siini vai veidü? Ma kah ei tiiä. Kikkasiini om timahava vast inämbki, kui muil aastil, a tõisi om tõtõst vähä. Õigõl seeneaol oll’ pall’o kuiv, sügüse poolõ kisk külmembäs.

  Kikkasiiniga om niimuudu, et omma kimmä kotussõ, kost noid löüdä võit. Muial olõ-i mõtõt trampigi, vast sis õnnõ, ku vahtsõt kikkaseenekotust löüdä tahat. Umma kikkaseenekotust ei või kinkalõgi tõõsõlõ näüdädä!

  Käü viil tõõsõh ja kolmandah kotussõh. Seene omma väiku, haina seest vai samblõ alt lövvä mõnõ suurõmba kah. Õga kiirusta ei tasu, ku üte lövvät, piät väega hoolõga säälsamah silmämä, samblõ ala ja haina sisse kaema. A tuu tasus är.

  Süküs om. Kõolehe omma mõnõh paigah maaha tulnu ja noidõ siäst kikkasiini löüdä om rassõ. Hämäräh peris rassõ.

  Telefon kõlisõs. Ütest külest om telefon seeneh kävveh hää asi, ku är essüt vai midägi. A tõõsõst külest saava egäsugumadsõ müügimehe su kätte, pakva sambit vai midägi...

  Kõlistaja om Mäeotsa Ain. «Kulõ, ega sa riidi Tal’nan ei olõ?» «Ei olõ,» vaoda süämetävvega telefoni kinni.

  Mõttõ omma lajah, siini otsmisõst tulõ-i inämb midägi vällä. Hämäräs lätt. Lää är auto mano ja kodo. Puul korvikõist, üte-katõ sousti jago.

  Käänä autoruuli ja äkki tulõ päähä üts vana luulõtus. Mu hindä uma, nimes «Kor’akõ siini!»

  Kikkilõ kikkasiini
  Kannulõ kannusiini
  mõtsaeläjile
  vannu siini


  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!