Nummõr' 137
Süküskuu 11. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardokat hulga, hind matal
 • Uudissõ
   
 • Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
 •  
 • Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
 •  
 • Perimüs-muusiga oppus Antsla muusigakuuli
 •  
 • Vahtsit tiidmiisi Räpinält
 • Elo
   
 • Latsõst pääle puutüümeistre
 •  
 • Ketäs linnas’ Partsi Helgi käen nigu tsirk
 •  
 • Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
 •  
 • Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
 • Märgotus
   
 • 9/11 ja tõistmuudu maailm
 •  
 • Räime Tõnis: latsõ kasvataminõ om keerolidsõmb ku politseitüü!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  9/11 ja tõistmuudu maailm
   
  Ku USA tohes, mille sis Vinnemaa tohe ei üteldä, et neo rahva omma hää ja neo omma halva?
    
   
  Kama Kaido, märgotaja 
    
  Neo päälkirän näüdädü numbri omma saanu sümbolis. Naa tähüstäse 11. süküskuu päivä 2001, ku terroristest ülevõetu linnuki Ameerigamaa liinu pääle satteva.

  Ja nüüt omgi vällämaal niimuudu, et ku sa säändse numbri papre pääle kirotat, sis kõik tiidvä, midä sa mõtlet. Et sa mõtlet aoluu kõge suurembat terrori-teko ja olokõrda, miä pääle tuud om maailma saanu.

  Ma trehvsi kuus aastakka tagasi telekat kaema õkva sis, ku edimäist kõrda näüdäti New Yorgi kaubanduskeskuse torne kokkosadamist. Edimält es saa arvo, et mis tuu sääne asi sis nüüt om – kas näüdätäs määnestki ulmekat vai häötüse-filmi. Sis sai arvo, et taa oleki ei määneki film, a om hoobis uudisse-saade. Ja sis mõtli kõrraga, et nüüt om maailm hoobis tõistmuudu, ku inne oll’. 10. süküskuu pääväl oll’ maailm viil vannamuudu, a 11. pääväl om joba kõik tõiste. Ja seo tõistmuudu olek ei ole midägi hääd ja ilosat.

  Jälle oll’ tuu, midä Ameerigamaale tetti ja jälle oll’ tuu, midä Ameeriga Ütisriigi tuu pääle esi tegemä nakassi. Afganistanile minti kuu aigu ildamba õkvalt sälgä ja üteldi, et tuu om «hindäkaitse». ÜRO tekk’ taale sälgäminekile mandaadi pääle viil takkaperrä. Sõda käü seoniaoni ja lõppu ole ei nätä.

  Viil hullemb oll’ asi Iraagiga. Tan võeti inne sälgäminekit jupp aigu huugu. Võeti huugu ja mängiti säändsit mänge, et va Saddami-rõibe om koheki tuumarelvä är käknü ja et näide tuumarelviga tä ähvärdäs tõisi riike. Saadeti Iraaki kõiksugu kommisjone näid relvi otsma. Ja ku lõpus neo kommisjoni midägi es lövvä, sis minti tuust huulmada Iraagile iks külge.

  Esiki ÜRO pääsekretäär pidäsi taad sõta õigusvastadses. A takkaperrä kitse ÜRO taa külgemineki ummete hääs ja tekk’ taale rahvusvaihelidse mandaadi pääle. Ja Saddami tuumarelvä, minka tä justku tõisi ähvärdäs, omma seoniaoni löüdmäldä ja näid relvi ei taha inämb kiäki häste miilde tuleta. Tuu ei käü hää moodu manu.

  Maailm om nüüt tõistmuudu. Lihtsämbä tõistmuudu as’a näütäse sis vällä, ku läät linnukiga sõitma ja piät turvakontrollist läbi käümä. Nüüt piät kontrollin kängä ka jalast är võtma (või olla et sul om kängäkundsa sisse pomm pantu) ja joogiviipudelit ei või hindäga üten võtta (või-olla, et tan om määneki vetel lahksamise ollus seen).

  A neo omma kõik väikukese hädä, suure hädä viil nakasse tulema. Suur hädä om tuu, et ku Ameerigamaa või kõkke tetä, niikuis taa esi taht, et mille sis Vinnemaa ei või. Ütele suurele om lubatu, et taa jaga esiütsindä ja uma pääga maailma rahva hääs ja halvus, et tä või umatahtsi näile «halvule» sälgä minnä, et timä kottale ei käü neo rahvusvaihelidse säädüse, miä tõisi kottale käävä. Taa või hoita «halvu» inemiisi ilma kohtolda säändsen vangimajan, kon määndsitki säädüisi ei ole ja tetä näidega ülekullemise aigu, miä esi taht. Et ku ütele suurele omma säändse as’a lubatu, et mille sis tõsele ei ole. Et mille sis Vinnemaa tohe ei üteldä, et neo rahva omma hää ja neo halva. Ja näile «halvule» külge minnä, tetä näidega umakohot. Jne.

  Ku mi nüüt kaemi, miä tan ilman tegeligult sünnüs, sis otsast Vinnemaa joba tege näidsammu asju. Rahva omma häis ja halvus är jaet ja näide «halvuga» võit tetä, miä tahat, tan om kõik lubatu. Võit tetä Eesti-vastatsit suursaadiku-rünnäkit ja küberrünnäkit ja Eesti õhuruumin seen kävvü. Võit grusiine Vinnemaalt vällä saata ja Gruusiale rakette tulista. Võit egän maailma otsan tšetšeene tappa. Jne.

  A ku panemi taha manu viil tuu, kuis Vinnemaa om nakanu viimätsil aastil hinnäst jäl üleilma lakja ajama, sis pand tuu asi minnu peris murehtama. Mõtlemi tuu pääle, kuis tetäs üleilma poliitilisi mõrvu. Kuis suveräänsit naabririike rünnätäs ja näide esiolemist rikutas. Kuis Vinne sõalinnuki lindäse jäl kolme ilmamere pääl (Atland, Vaikne ja Põha-Ijämeri). Kuis Arktika kuulutedi Vinnemaa umas ja panti Vinne lipp vii ala pistü täpsele põh’anaba kottale. Jne. Ja sis mõtlemi viilkõrd seo tõistmuudu maailma pääle. Et kas tuu oll’ iks hää ja õige, et ütele suurele vaihepääl säändsit asju sai lubatus.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!