Nummõr' 136
Põimukuu 28. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlvan peeti luuduspito
 • Uudissõ
   
 • Muinasjutu-laagri Kütioron
 •  
 • Kolm põlisrahvast sai kokko Vaskna veereh
 •  
 • Eesti päiv Vanan-Laitsnan
 • Elo
   
 • Krutskiline vana judomiis
 •  
 • Kinolodi käve Võromaal Mehikuurmah
 •  
 • Hüvä nõu: Kuis saia kihvtitämäldä kardokat
 • Märgotus
   
 • Latsõ muusika manu!
 •  
 • Mälbergi Meelis: esi tulõ tetä, virisemine ei avita!
 • Kirä
  Peramäne külg
   
   
  Mälbergi Meelis: esi tulõ tetä, virisemine ei avita!
    
   
  Mälbergi Meelis Võhandu jõõ veeren. 
    
  Räpinä paprõvabrigu juht ja üts umanigõst Mälbergi Meelis (37) om küländ noorõst pääst korgidõ ammõtidõ pääl olnu. Täämbä ütles tä, et paprõvabrikun om viil pall’o tetä ja määndsegi korgõmba kotussõ pääle tä kõrraga ei lää. A tuu aig või viil tulla.

  Kas ti olõti rahul tuuga, et panniti umal aol Räpinä liinapää ammõdi maaha ja naksiti paprõvabrikut juhtma?

  Nuu as’a ei olõ peris umavaihõl köüdedü. Liinapää ammõdi maahapandmisõ olli tegeligult inne otsustanu, inne valimiisi. Sis oll’ tuu valla ja liina kokkominek, ma olli neli aastakka liinapää olnu, tahtsõ midägi muud tetä. Sis oll’gi paar kuud vahet ja tull’ sääne võimalus. A täämbä ma naid asju võrrõlda ei saasi, liinapää ammõt oll’ väega põnnõv, täämbäne ammõt om jäl tõistmuudu põnnõv.

  Miä või võrrõlda, om tuu, et ma es lää riigikokko, a jäi paprõvabrikuhe. Niimuudu ei saa asju tetä, et sa ütspäiv tiit ütte asja ja tõõnõpäiv tõist. Määnegi aig piät asjo tegemises õks olõma. Ku ma siiä vabrikulõ tulli, sis tuu oll’ õks inemiisile ant lubahus. Tah ei vastuta ma õnnõ hindä iist, sis piät olõma ka määnegi aig, et saa tuud tetä.

  Kuis paprõvabrikul täämbä lätt? Pall’o inemiisi tan tüüd saa?

  40 inemise ümbre om perämädse neli aastakka olnu. Ku majandustulõmuisi kaia, sis olõmi kasumih. Tuu om hää. A ku kaia, ku pall’o tah viil om tetä, sis tuud om viil hulga.

  Pall’o kõrraga ette võtta ei saa, rahha om veedü ja või-olla ei olõki hää, ku ülearvo kipõstõ edesi minnä, sis ei jõvva inemise vahtsidõ asjoga är harinõda. Meil veedükese sinnäpoolõ kisk kah, et kõikaig tulõva vahtsõ as’a, tuu väsütäs inemiisi.

  Miä om tähtsämb suur asi, midä paprõvabrikun järgmädses vahtsõs tetäs?

  Kõgõpäält om tuu, et talv olõ-i inämb mäki takah. Huunõ omma olnu talvõl küländ külmä. A inemiisi tervüs mass.

  Mi piämi inne talvõ huunit lämmämbäs saama. Tulõ sainu lämmistä ja et energiä lätt kah kõikaig kallimbas, tulõ märki, kuis tedä parõmbalõ tarvita.

  Täämbä om nii, et paprõmassina mant pumbatas lämmi vällä ja tuud ei tarvitõda är. Tahami tuu lämmä kinni püüdä ja tuuga huunit kütmä naada.

  Tulõvaasta ehitämi vast puhastusriistu edesi, projektiirmise ja ehitäjä löüdmisega piämi jo talvõl tegelemä nakkama.

  Paprõvabrik tarvitas paprõ tegemises õnnõ vannapapõrd. Kas tuud tuvvas pall’o vai veidü?

  Mõni aastak tagasi oll’ meil hädä, et kõikaig vannapapõrd es jakku. Tuu võisõ mi hindä kõrraldamisõ hädä kah olla. A täämbä om külh niimuudu, et piämi esiki mõnikõrd är ütlemä. Mõjju tuu, et võeti vasta pakendisäädüs. Tuutja omma huvitõdu tuust, et pakendi kokko kor’atas ja vahtsõst tarvitustõ läävä.

  Kas vanapapõr om odavambas kah lännü?

  Tuu osa, miä inemiisi käest vasta võetas, om lännü odavambas. Suurõ tuuja toova puhastõdut papõrd, midä saa õkva massinalõ panda, tuuga om hulga veidemb tüüd.

  Olõti välän Põlva ökofestivalil. Midä ti sääl näütäti?

  Meil om kõrraldajidõga niimuudu kokko kõnõldu, et teemi üte paprõ korjamisõ. Võtami sääl papõrd vasta, ilma rahalda külh, a inemise saava uma vanapaprõ är tuvva ja ei piä prügükasti viskama. Tahami ökofestivalil näüdädä ja müvvä ka asju, midä mi taast vanastpaprõst teemi.

  Om juttu olnu tuust, et paprõvabrik tsolk vett.

  Tuu hädä om ja tuu om väega tõsinõ. Mi ülesannõ om tuu, et mi tegemiisi mõjo luudusõlõ olõs võimaligult väiku. A peris ilma määndsegi mõolda ei olõ sääne tuutminõ kohki maailmah. Ei olõ säänest tehnoloogiat, et saanu papõrd tetä ilma vett tarvitamalda. Tuu tarvitõdu vii saa külh piaaigu puhtas, a täämbä meil ei olõ viil tuud tehnikat, sinnäpoolõ mi liigumi kõikaig. Vahtsõnõ mikrofiltri, miä meil tüüle sai, om edimäne samm sinnäpoolõ. A täämbä ei saa ma Räpinä inemiisile ega kellelegi muulõ lupa tuud, et kõik kõrrah om.

  Teist om kõnõldu ku võimaligust vahtsõs Põlva maavanõmbast. Seo kuu lõpun pidi maavanõmb ammõtilõ saama. Kas ti nakkati?

  Ei. Ma olõ algusõst pääle tuud ütelnü. Paprõvabrikuh om tegemiisi viil küländ.

  Kõnõldas, et maavanõmba tähtsüs jääs väikumbas, kimmäle ei taha ma olla sääne ammõtnik, kiä õigõlõ midägi är tetä ei saa.

  A kas om määndsitki muid plaanõ poliitikan, näütüses kunagi riigikokko minek?

  Taa kotussõ pääl ma külh «ei» ei ütle. Ma olli peris nuur, 23, ku edimäst kõrda vallavolikokko kandidiirse ja sai ja määnegi sääne pisik om sisse jäänü.

  Ma mõtlõ nii, et ku om nätä, et kohki tetäs midägi võlssi ja esi tennü tõistmuudu, sis muud võimalust olõki-i, ku esi tetä, virisemine ei avita. Esi tulõ käe külge panda.

  Mul om eloh küländ häste lännü, määndselgi aol piät esi nakkama ütiskunnalõ tagasi andma.

  Ma ei saa arvo noist inemiisist, kiä läävä säändside kotussidõ pääle kotussõ vai palga peräst. Rahha om võimalik pall’o lihtsämbält tiini.

  Kas ti olõti perreinemine?

  Ei olõ. Om lännü nii, muid tegemiisi om pall’o olnu. A kül pere tulõ kah.

  Küsse Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!