Nummõr' 136
Põimukuu 28. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlvan peeti luuduspito
 • Uudissõ
   
 • Muinasjutu-laagri Kütioron
 •  
 • Kolm põlisrahvast sai kokko Vaskna veereh
 •  
 • Eesti päiv Vanan-Laitsnan
 • Elo
   
 • Krutskiline vana judomiis
 •  
 • Kinolodi käve Võromaal Mehikuurmah
 •  
 • Hüvä nõu: Kuis saia kihvtitämäldä kardokat
 • Märgotus
   
 • Latsõ muusika manu!
 •  
 • Mälbergi Meelis: esi tulõ tetä, virisemine ei avita!
 • Kirä
  Peramäne külg
   
   
  Põlvan peeti luuduspito
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
        
   
   
   
  Lõbu Ragner näüdäs’, kuis om hää kõotohku lõiku. Tohk pandas vundamendi pääle kivi ja palgi vaihõlõ ja tuu kaits palkõ hämme iist parõmbahe ku tõrvapapp. Säändsit latsiga nuuri perrit võisõ Ökofesti laadu pääl mitmit nätä. Hinnäst olli laadulõ näütämä tulnu pall’o Põlva maakunna talo ja ettevõttõ, kiä pidävä luuduslidsõst eloviiest. Mamastõ latsiaia mano tetti põhust ja saviga krohvituidõ sainuga majakõnõ. Huvilidsõ sai ehitüst oppi, a latsõ saava majan mängi. 
        
  Minevä nätäl peeti Põlvan suurt luuduslidsõ eloviie festivaali Ökofest. Nädäli joosul sai kävvü kursuisil ja luudusõn, oppi restauriirmist, saviga krohvmist, põhumaja ehitämist, pilte tegemist ja muud. Puulpäävä, 25. põimukuul oll’ luudusõpido perämäne päiv, Põlva kaubamaja takan peeti laatu ja konvõrentsi.

  Ökofesti kaitsja (patroon) Klaasi Urmas ütel’, et timäl oll’ seo festivali man kats ülesannõt: löüdä rahha ja olla kursin kõgõga, midä kõrraldõdas. Klaasi sõnno perrä olli timahava väega tahedu luudusõkäügi ja tüütarõ.

  Tüütarrin olli küläliisiraamadu, kohe inemise olli tennü pall’o häid ettepanõkit, midä ja kuis tulõvaasta tetä.

  Klaasi Urmas löüd’, et sääne üritüs piät õks edesi minemä ja sammamuudu, nigu timahava. Et inemise saanu noid asju oppi, mis huvvi pakva.

  Laadu pääl oll’ Klaasi Urmasõ meelest hää õhkkund. «Taa ei olõ sääne laadumelu, om rahulik ja as’alik suhtuminõ.»

  Klaasi Urmasõ meelest om ökofestivali üritüisi vasta huvi peris paras. Tüütarrilõ oll’ tahtjit esiki inämb, ku sai võtta, a õks kõik saiva oppi tuud, midä tahtsõva.

  A väega suurõs taad festivalli kah aia ei või. «Nigunii taa ettevõtminõ kasus. A tan piätki kaema, et ku tä väega suurõs lätt, nakkas tä esihindäle vasta tüütämä. Taha-i Antsla laata, taa piätki olõma rahulik, et om mõtlõmisõ ja toimõndamisõ aigu ja ruumi ja lihtsäle olõmisõ aigu ja ruumi. Taa olõ-i sääne tormamisõ kotus,» ütel’ Klaasi Urmas.

  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Üts läbikäümise kotus veidemb
   
  Tuu, et hulga postipunktõ kinni pandas, esieränis mi kandin, tähendäs mitund asja. Või-olla omgi vahtsõ tehniga pääletulõkiga vähäs jäänü noid, kiä postipunktin arvit masva vai mõnõ aolehe-kiräümbrigu ostva. Vast om noidki vähäs jäänü, kiä viil paprõ pääl kirju kirotasõ ja saatva.

  A tuu, et säändsit inemiisi veidembäs jääs, ei tähendä, et näid inämb ei olõ. Pall’odõ maainemiisi, innekõkkõ vanõmbidõ, elo lätt postipunkti kinnipandmisõga rassõmbas. Piät ümbre harinõma vai kavvõmban ummi asju ajaman käümä nakkama.

  Puut, autopuut ja postipunkt omma kotussõ, kon kavvõmbidõ külli inemise õks kokko saama omma harinu. Sääl kõnõldas juttõ: kiä är koolnu, kiä paksus lännü ja nii edesi. Postipunkti pandas kinni, väikumba poodi kah ja tiiä ei, ku kavvas tuu autopuutki mi kanti sõitma jääs.

  Nii mi sis istumigi, egäüts uman koton ja tõõnõtõõsõga kokko inämb ei saa. Noorõmba koliva kõik uma elo ja läbikäümise är Internetti, vanõmba koliva õigõ pia kah: Liiva-Hannusõ mano.

  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!