Nummõr' 133
Hainakuu 17. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästemassin joud kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Kas Haanist tetäs Otõpää?
 •  
 • Võro liin täüs muusikat ja tandsu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Põlgastõ kuul sai ökoremondit tarõ
 • Elo
   
 • Põllumiihi päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Koloraado mardik ja sitasitik
 •  
 • Sugupuiõ-uurja sai kokko Rõugõn
 • Märgotus
   
 • Olõmi luudusõ sõbra
 •  
 • Treimuti Ruth: sebrat om vast lihtsämb perrä tetä ku kõivu!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kas Haanist tetäs Otõpää?
   
  Nutovi Mirjam
   
  Paistus, et Haani vald om parhilla astnu sama rihä pääle nigu Saue vald Harjumaal, miä and’ külä­inemiisi käest nõvvo küsümäldä lua tetä Alliku küllä sterilisiirmise tehas.

  Et pahandus tulõ, ku ummi ine­miisi kullõ-i, tuust om teedüst ka Setomaalt: rahvas õiõnd’ kõvva, ku Verska vald and’ lua tetä raudtii läbi Kolodavitsa külä ja Meremäe vald kitt’ hääs dolokivi kaibmisõ.

  Haanih om lugu sääne, et Tarto kinnisvarafirma OÜ Amina taht vällä arõnda 12,7 hektäri suurudsõ maa-ala Haani külä Suurõ Munamäe puulsõh veereh.

  Vahtsõh elämis- ja suvitusrajoonih om ette nätt 21 elomajaplatsi pluss äritegemises mõtõld platsi ja tsuklõmisõ kotus.

  Et vald om sändse as’a jaos lua andnu, lugi hulk Haani inemiisi edimäst kõrda aolehest. Tuuperäst olli nii mõnõki är pahanu ja küsse, et kas parhilla tahetas Haanist kah Otõpää tetä, kohe liinainemine tulõ nädälivaihtusõl ummi pitõ pidämä. Ja et põlitsidõ inemiisi käest kiäki küsüki-i, midä nä as’ast arvasõ.

  Haani vallavolikogo liigõ Hollo Agu murõhtas tuuperäst, et majandi aigu oll’ saarõ pääl, miä om kesk virtsalumpi, olnu põllumajandusmassinidõ mõskmisõ kotus. Sääl om maa sisse lännü perädü hulga õlli ja määrdit.

  Hollo pelgäs tuud, õt ku kõikõ maad kõrdapiteh vällä kaivõta-i, sõs saa-i tuust lumbist tetä vallalist tsuklõmisõ kotussõga järvekeist. «Ma tahasi nätä plaani, kuis tuu asi tetäs, et ildampa ei piäsi vald kehväst järvest tekkünü hätiga tegelemä nakkama,» kõnõl’ Hollo.

  «Tuu jaos om OÜ Prope Mare Keskkonna Agentuuri käest tellit keskkunnamõo hindamine, et tiidä saia, miä sääl lumbih om,» seletäs OÜ Amina juht Põldmaa Alar. «Ku tuu hindämine om är tett, sõs saava inemise kah teedä, kuis kaibma naatas ja kohe veetäs virtsalumbist vällä tulnu sodi. Ku tulõ vällä, et järveh om määnegi reostus, sis tuu kaivõtas vällä.»

  Tõnõ suurõmb murõ om Hollo sõnno perrä tuu, õt Haani valla tsolgitoro omma küländ kehväs jäänü ja ku noidõ otsa vahtsõ tsolgitoro panda, sis ei pruugi vana jago vasta pitä.

  Haani vallavanõmb Gotmansi Juri om kimmäs, et tsolgitoro pidävä vasta, õkva parhilla tetäs noid kõrda. Samah ütel’ tä: «Saami puurkaost vii anda, a arõndaja piät vällä ehitämä kõik viitoro ja tii. Ku taad tetä-i, sõs saisami mi suurõ murrõ iih, a püvvämi nii tetä, et säänest hätä tulõ-i.»

  Tammõ talo pernaanõ Konsi Kristel ja peremiis Ivaski Rait (näide elotus om õkva vasta tulõvast elämis- ja suvitus­rajooni) tundva murõt vahtsidõ naabridõ peräst. «Olõsi kinä, ku siiä tulõsi nuuri perrit, Haanih om nuuri veidü. Rikka vanainemise, kiä suvõl tulõva ja sügüse läävä, anna-i vallalõ midägi mano,» kõnõl’ Ivask. Vallavanõmbal om kah suuv:vahtsõ inemise võinu pitä paik­ligust kultuurist, luudusõst ja inemiisist.

  Haani inemiisi jutust tull’ vällä, et ku näide vallah (vai ütskõik määndseh tõsõh Võromaa nukah) midägi suurõmbat ehitä vai ümbre kõrralda tahetas, sõs tulnu vallavalitsusõl kõgõpäält uma valla härksämbä inemise kokko kutsu, märgota ja päält tuud otsus tetä, kas anda sändse as’a jaos luba vai ei.

  Ku asi om hää, olõsi-i kiäki vasta, a rahva sälä takah ehitüslupõ jagamisõst om egäl puul Eestimaa pääl õnnõ hulga taplõmist tulnu.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!