Nummõr' 133
Hainakuu 17. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästemassin joud kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Kas Haanist tetäs Otõpää?
 •  
 • Võro liin täüs muusikat ja tandsu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Põlgastõ kuul sai ökoremondit tarõ
 • Elo
   
 • Põllumiihi päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Koloraado mardik ja sitasitik
 •  
 • Sugupuiõ-uurja sai kokko Rõugõn
 • Märgotus
   
 • Olõmi luudusõ sõbra
 •  
 • Treimuti Ruth: sebrat om vast lihtsämb perrä tetä ku kõivu!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Pästemassin joud kipõlt
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  «Avariipaik» Kärgula ristin. Pästeammõt kai minevä tõsõpäävä, ku ruttu joudva massina paiga pääle. Kanepihe om tast 8, Antsladõ 20 ja Võrolõ 23 kilomiitret. 
    
  Minevä tõsõpäävä tekk’ pästeteenistüs Võromaal Sõmmõrpalo vallan Kärgula külän oppust. Kaeti, ku kipõstõ pästjä paiga pääle joudva, ku kats autot om ütstõsõ otsan kraavin ja hätä saanu inemiisi hulga.

  «Kanepi põhimassin joud’ peräle kümne minotiga, Antsla põhimassin 23 ja Võro juhtmisauto 21 minotiga,» kõnõlõs oppusõ tulõmuisist Lõuna-Eesti pästekeskusõ pästmistöie teenistüse juhi asõtäütjä Sõmermaa Riho.

  Kiirabi tull’ Antslast 16 ja Võrolt 20 minotiga.

  Sõmermaa sõnno perrä olõ-i Võromaal paika, kohe pästjä 20-25 minotiga ei jõvva. Külh om säändsit kotussit Setomaal piiri veeren.

  Pästjä rehkendäse säändse reegliga, et suvidsõl aol kulus pästemassinal tulõkis niipall’o minotiid, ku pall’o kilomeetriid tsihtpaika om. A talvõl nilbõga om lugu kehvemb.

  Tulõtõrjõ tugikomando omma Räpinän, Kanepin, Antslan, Mõnistõn, Vahtsõliinan, Karulan ja Setomaal Verskan.

  Kiirabiga om asi kehvemb: auto sõitva vällä õnnõ Võrolt, Põlvast vai Valgast. Põlva kiir­abi-inemise omma ütelnü, et üts kotus, kohe näide massin kõgõ aigladsõmbalt joud, om Rebäste külä Kanepi vallan.

  Sõmermaa Riho ütel’, et timäle kõrraga miilde ei halgahta, et mi kandin olõs tuu mõnõlõ inemisele saatusligus saanu, et pästmise auto küländ kipõlt paiga pääle es jovva. «Tuu om muidoki kimmäs, et midä kipõmb abi, toda väiksembä omma kannahtusõ ja kahjo,» seletäs tä ja tõi näütes autoõnnõtuisi, sadangit, uppumiisi jne.

  Kahjotuli või Sõmermaa sõnno perrä väega kipõlt väega suurõs minnä ja eski kümne minotiga huunõ maaha palota.

  «Samal aol saa inemine esi, ku tuli om viil väiku, kõrraligu vahtsõ tulõkistutajaga tuld kontrolli all hoita vai eski peris är kistuta,» ütles Sõmermaa. Tuuperäst soovitas tä kimmähe mitte koonõrda ja tulõkistutaja ja suidsuanduri osta. Korsnapühkjä telmisest kõnõlõmada.
   
  Külä, kohe pästemassin 25 minotiga ei jovva: 
    
  Muraski, Toodsi, Kotka, Maasova, Rääptsova, Samarina, Kõivsaare.

  Läte: Sõmermaa Riho
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Parõmb om nõvvo pitä!
   
  Tuu asi, et umavalitsusõ mugu är otsustasõ, kohe määnegi vahtsõnõ seo ilma aignõ mol’otus tulõ, olõ-i hää. Või olla, et sagõhõhe om valdu iihotsah rahast vai poliitigast ullis är käändnü «kangõ mehe», kiä paistusõ uma mõistusõ perrä täpsäle tiidvät, miä om hää ja miä ei. Nii võetas kolmõ mehega otsus vasta ja antas suurilõ riigimiihile vai firmabossõlõ jah-sõna ja allakirotusõ. Ku sis ütspäiv saa hää süämega Maali vai põllumiis Raits tiidä, et pia nakkas üle näide maa raudtii olõma, vai hoobis om näide esäkodo äkki sterilisiirmise tehasõ kõrval, om meelega mõista, et lahe ammõdimiihi ja vallarahva vaihõl lätt suurõmbas. A tuu om mõlõmba poolõ viga. Vallavalitsus tege, nigu säädüs käsk: nä pandva tsillo kuulutusõ maakunnalehte, et tulõ arotus. Egäüts jälki pruugi-i lehte lukõ, viil inämbki, kiä tuu mõist tohuvapohu seest õkva tuu õigõ as’a vällä otsi. Ja ku mõni löüdki säändse kuulutusõkõsõ, sis iks mõtõldas, et mul vast sinnä asja olõ-i, tuu vast om inämb herrile mõtõld värk.

  Tuu jaos, et aokirändüseh olõsi veidemb säändsit ullõ juttõ, koh vald om otsustanu ja rahvast üle sõitnu, rahvas jäl süändünü ja pahanu, tulnu umavalitsuisil märgota, kuis saia parõmb katõkõnõ valla ja inemise vaihõl. Hää plaan olnu, ku näütüses pandas kasvai poodi ja vallamaja ussõ pääle (inemise keeleh!) kuulutus, ku määne suurõmbat sorti otsus om vaia vasta võtta. Inemisel iks om poodi mano vai vallavalitsustõ asja, sis nakkas tuu asi õkvalt silmä.

  A tuust avida-i, et õnnõ umavalitsus vaiva näge – iks piät inemine esi kah as’alinõ olõma. Ku om kuulda, et määnegi vahtsõnõ asi koskil liigus, sis om tuu kodanigu kohus esi as’a vasta huvvi tunda ja kaia, et vast saa timä midägi är tetä. A ku inemine arvas, et midä timä bürokraatia vasta saa ja herrä nigunii kõik jo omma är otsustanu, sis tohe-i tä ildampa ikma ka naada, et «kae, miä tegevä…» Parõmb om iks umavaihõl nõvvo pitä ku ütstsõõsõ poolõ häüsädä ja käe puusah sarjada. Olõ-i vallaherrä ka mol’o, nii nigu olõ-i ka kiäki tõõnõ niisama mol’o. Mol’o om tuu, kiä hindä iist saista viisi-i ja lask kõgõl lihtsäle minnä.

  Nutovi Mirjam

  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!