Nummõr' 57
Põimukuu 17. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana-ao päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Mahhevorstõ piät viil uutma
 •  
 • Latsilõ näüdäti taloello ja luudust
 •  
 • Taivavahtja Krabil
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' - oppus ja lust'
 • Märgotus
   
 • Tarkus, tarvilinõ vara?*
 •  
 • Kõo Ants: kõnõlõminõ tull' katõ päävägä tagasi!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Suvõülikuul' - oppus ja lust'
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   Määne vägi tuu oll', miä tõi võrokõsõ joba 16. kõrda Kaika suvõülikuuli? Kas tulti näütemängu kaema, loengit ja muusikat kullõma, oppust saama vai sis kõkkõ kõrraga?

  «Tulõ aga tulõ, tulõ aga tulõ, täämbä mina maka tsiapaha pääl!» laul ja tands rahvas Contraga iinotsan. Kaika suvõülikuul' om tuust põnnõv, et egä kõrd om tan midägi vahtsõt, midä nätä-kullõlda ja ütte-tõist kõrva taadõ panda.

  Seokõrd sai põimukuu edimädsel nädälivahetusõl Vahtsõn-Roosan oppi näütüses palk'maja ragomist ja nätä, et palk'maja om iks pall'o ilosamb ja tervüsligumb ku plokkõst, plast'massist ja muust keemiäst kokko ehitet elämine.
     
  Umaperäne oll' Tubina Tuuli näütüs umakoetuist kott'õst, miä passõ häste vanna veskihuunõlõ. Säälsaman sai kaia ka Margna Epu maalõ näütüst ja Kalve Toomasõ pildinäütüst suidsusannust. 

  Laanõ Valdisõ võrokiilne matemaatigatunn' pandsõ üttemuudu pääd murdma ja tulidsõlt vaidlõma nii korgõn koolin füüsikat tudiirnü ku tavalidsõ võrokõsõ. Ku korgõ piät olõma Munamäe torn', et säält otsast Riia liina nätä saassi? Ku pall'o joudsõ Haani miis' kolmõ pääväga Võrolõ lubjakivve vitä? Määne om setodõ jumala Peko ruumala?
   Kaupmehe Anar (keskel) vara sainapalki. Saarõ Evar ist palgi pääl ja näütäs, kuis varaminõ vanastõ käve.
     
   Nigu nätä oll', avida-es õnnõ korgõ haridus, et õigõt vastust kätte saia. Umajagu nutti pidi kah olõma. A lõpus nuputõdi iks kamba pääle õigõ vastussõ vällä.

  Lindaja-vurr' ja «ulmõvilm'»

  Keemia- ja füüsigatunnin oll' nii latsil ku suuril perädü põnnõv kaia egäsugumaidsi
  Tubina Tuuli näüdäs' vanan jahuveskin umakoetuid kottõ ja mäng' lõõtsa. trikke ja kumpi näütüses mammutikihva, raudpuud ja säänest padjakõist, miä esihindäst kuumas läts'.

  Kikka Jaak Tartost AHHAA-keskusõst näüdäs', kuis vedelä lämmästigu seen hoitu kummikinnas juppõs pudõnõs, a n'apuga juhtu-i midägi. Tarõ oll' -200-kraadidsõ lämmästigu auru täüs nigu määndsengi ulmõvilmin.
   
  Ja tuu käve vähämbält latsil külh üle mudsu, kuis saa vurr' esi ohku nõsõda ja sinnä mõnõs aos jäiäki! A tull' vällä, et saa ja Kikka Jaak näüdäs' suvõülikooli rahvalõ seod ni tõisi trikke magneetega.

  Kaika suvõülikooli mano käü iks tiatritegemine kah ja seokõrdnõ Võro Tiatriateljee «Volli» üllät' hää lavastusõ ja mänguga nii autorit ku päältkaejit. «Taa om vas't taast Rüütli Vollist!» arodi paikligu mutikõsõ, kiä olli kah tükkü kaema tulnu.
   
  Nimä mäletäse viil, ku 50 aasta iist külä pääl sosistõdi, et Volli om mõtsan maaha lastu. Ja Trolla Agu passõ väega häste Vollit mäng'mä: tä om piäaigu samma näkko ku Ruitlasõ Olavi vanaesä periselt oll'.
     
   Seolõ suvõülikoolilõ pandsõ kõva punkti jalgpallimatš Võromaa ja Setomaa vaihõl. Et seto tulli õkvalt hindä Kuningriigi päävält, sis oll' miis'kund tsipakõnõ kõhna, a tuu iist mänge treenitü koolipoisi. Võrokõisi miis'kunda oll' aga sääne trügimine, et es'ki vana jalgpalliäss Contra es päse platsi pääle.
  Võrokõnõ (palliga) pakõ seto iist, võrokõisi treener Kama Kaido (kuralt kolmas) härgütäs umma miis'kunda, et kaidsõt tohe-i är unõhta «Murra, murra, Mokornulk!» härgüt' setopoissõ näide päälik Hõrna Aare ja võrokõisi treener Kama Kaido rüüke ummilõ nii, et helü kähhe: «Ärke kaidsõt unõhtagõ!»

  A jalgpalli-kommentaator' Pulga Jaan hõigas mikrohvonni: «Neo tegevä külh palletti, a mitte jalgpalli!» Ja veidükese ao peräst: «Kiäki ei olõ viil persenippi tarvitanu, na ei olõ videot kõrraligult läbi kaenu!»

  Ruitlasõ Olavi abiga matõrd' Jaan kõrdapite kõiki mängjit ja kohtunikku kah.
   
  Jalgpallivõit setodõ üle
   
  Võrokõsõ olli lõpus iks setodõst üle, kõva mängjä olli Trolla poisi Navi küläst ja nii setodõlõ 4:2 pähä tettigi. Tuu pääle arvas' Hõrna Aare, et ega seto taad asja nii ei jätä ja vahtsõl aastal tulõ kimmäle tetä vahtsõnõ matš ja sis om setodõ vägi pall'o kobõdamb.

  Kon suvõülikuul' vahtsõl suvõl tulõ, tuu olõ-i viil är otsustõt. Kõik' hää ettepanõki omma oodõdu ja naist või teedä anda Võro Seldsile VKKF vai Uma Lehe toimõndusõlõ.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Nakkami noidõ inemiisi jälgi ajama, kiä massõ ei massa, a mi andmidõ perrä tüül käävä!

  Lasva vallavanõmb Nassari Ülo lupa, et timä vallan lätt elo karmis (Maaleht)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!