Nummõr' 57
Põimukuu 17. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana-ao päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Mahhevorstõ piät viil uutma
 •  
 • Latsilõ näüdäti taloello ja luudust
 •  
 • Taivavahtja Krabil
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' - oppus ja lust'
 • Märgotus
   
 • Tarkus, tarvilinõ vara?*
 •  
 • Kõo Ants: kõnõlõminõ tull' katõ päävägä tagasi!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Latsilõ näüdäti taloello ja luudust
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   Minevä nädäli keskpaigan saiva Ruusmäel kokko 14 koolilast, kiä tahtsõ inämb teedä saia ummi esivanõmbidõ keele, Võromaa luudusõ ja taloelo kotsilõ.
  Jürviste Piitre (pikäle) mäng' võrokeelist nal'atükkü üten Vänzeli Eleni, Kera Kerli ja Kalkuni Henn-Hillariga.  Päämädselt põhikoolilatsõ opsõ tundma Ruusmäe kanti, käve Plaanil, Puspurin ja muial.

  «Kävemi üte inemise man, kiä tege kõrda vannu maiu ja pand turisti aita magama, nigu taa vanastõ oll',» kõnõl' Jürviste Piitre (16) Antslast. «Üts' vanõmb inemine jäl säräsi nigu päiv ja hoitsõ uma elämise väega kõrran lihtsäle hindä jaos.»
   
  Pääle kullõmisõ-kaemisõ teivä latsõ esi lühkü võrokiilse näütemängu, egäle rühmäle oll' ette ant kolm lausõt, midä tull' sääl pruuki. Latsõ arvssi, et võro keelen satas nali mõnikõrd pall'o parõmbalõ vällä ku eesti keeli.

  Mõnõ latsõ olli väega kimmä, et tahtva suurõs kassun Võromaalõ elämä jäiä, mõnõ tütär'latsõ ütli siski elotargalt, et tiiä-i, midä elo tuvva või.

  Latsi meelest om Võromaa luudus väega illos, eriti mäe. Kalkuni Henn-Hillar (12) Ruusmäelt löüdse, et siin võit kasvai ekstreemsporti tetä, ku huvvi om. Esi tä väikut viisi tege, a saia taht hoobis kõvas põllumehes.

  Jürviste Piitre löüdse, et ku näütüses puutrias'andust oppi, saa väega häste taad tüüd ka Võromaal tetä, piä-i Tal'nahe vai vällämaalõ kolima.

  Inglüse keele päälepres'mist latsõ ei pelgä. Reimani Reet (18) Kasaritsast ütel', et taad võissi pruuki võro keelega kuun: «Turistõ käü pall'o, sis nä saava arvo, määnest kiilt meil kõnõldas.»

  Jürviste Piitre om tuud miilt, et võro kiil' võissi Võromaal saia paikligus keeles. «Tuu tähendäs, et kõiki asutuisi sildi olõssi nii eesti ku võro keelen,» löüdse tä.

  Latsi juhend' Antsla Gümnaasiumi eesti keele oppaja Silmä Anu, kiä ütel', et osa naist latsist jääs külh võro kiilt kõnõlõma, a tiiä-i, kohe näid elo vii.

  «Üte üle 60-aastadsõ tutva päält om nätä, et juurõ omma inemisele tähtsä,» seletäs tä. «Tä tull' viil nüüd Võromaalõ tagasi ja pruuv' kõik' aig võro kiilt kõnõlda.»

  Võrokiilset latsilaagrit peeti edimäst kõrda aasta tagasi, aasta joosul omma latsõ käünü ekskursioonil Kanepi ja Räpinä kandin, laagri oll' ka Kiidil.

  Silmä Anu luut, et säändsit laagrit saa jakada, latsõ uutva taad väega. Ja kõik' aig oodõtas ka vahtsit huviliidsi mano.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Nakkami noidõ inemiisi jälgi ajama, kiä massõ ei massa, a mi andmidõ perrä tüül käävä!

  Lasva vallavanõmb Nassari Ülo lupa, et timä vallan lätt elo karmis (Maaleht)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!