Nummõr 126
Jürikuu 10. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perv tsungitu, tii tsurgitu
 • Uudisõ
   
 • Taloliidu» raadiotelefoni pandas seo suvi kinni
 •  
 • Adsoni-võistlus peetäs timahava Rõugõn
 •  
 • Oodõtas Hurda preemiä kandidaatõ
 • Elo
   
 • Tüümehel sai Soomõst viländ
 •  
 • Koolitiinjä rassõst elost Plaani koolin
 •  
 • Havve bussipiätüse nimi pidänü olõma Sarvõ
 •  
 • Apõlsiini ja ahokartoli
 • Märgotus
   
 • Mõisahe ja küllä
 • Intervjuu
   
 • Küla Karla: Talin äi ole üksi mette terve Eesti!
 • Vällamaalt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Mõisahe ja küllä
   
  Põlva FolkFest om koolilatsõ-iäh: taht otsi ja nätä vahtsõt, et sis jäl umma sünnüpaika tulla
   
  Podekrati Ülle,
  Põlva FolkFesti kunstilinõ juht
   
  Rahvasuuh Põlva FolkFesti nimega tunnõt suurpido sai algusõ 1999. aastagal, ku Villa Rein pallõl’ minno appi Hurda Jakobi 160. sünnüaastapääväga köüdetüid üritüisi kõrraldama. Sai arvo, et perämäne aig om tunnusta ja väärtüstä parhillatsit traditsioonilidsõ muusiga edesikandjit. Nii naas’ki taa pääle. Säidse aastakka peimi festivaali Põlva liinah. A seokõrd mõtlimi minnä Põlvast vällä.

  Timahava piämi FolkFesti Mooste mõisan ja nimes pannimi tälle Moisekatsi Elohelü. Mooste mõis om Eestih üts parõmbalõ alalõ püsünü mõisa ja perämädsel aol om timäst inämb kõnõlõma naatu.

  Kõgõ seo iihotsah om Mooste vallavanõmb Needo Ülo, kiä om andnu võimaluisi asju tetä ka välästpuult tulõjilõ ja tegijile. Niimuudu om tä loonu mi kanti vahtsõ häste edenevä kultuuri ja turismikeskusõ.

  Timahavast suurtpito piämi 20.-22. mahlakuul. Edimäne päiv om Moisekatsi Elohelü pühitsemise päiv, koh rahvas saa mõisaga tutvas saia, kaia talli vallategemise kontsõrti, laulda päiv luuja, tandsi ansambliga Untsakad ja kesküüse mõtõlda Aarniku kalmidõ pääl ummi edevanõmbidõ pääle.

  Puulpäävä omma tegemise opi- ja tüütarrih, etendüse Veskitiatrih ja kontsõrdi mõisa saalih. Päävä lõpus om võikilaulmisõ kontsõrt, pääle tuud tulõ üüpido. Tuu juhatas sisse festivali lõpuhummogu. Sõs läämi ütehkuuh päivä teretämä ja pito lõpõtama.

  Festivali pääteemäs omma külä ja mõisa. Tuu teemä sääd ütstõõsõ vasta esi sotsiaalsõ grupi. Olõmi miki uma pidoga nigu moonaka, ku läämi mõisaherrä maiõ pääle. Kas pühäpäävä lõpõtami ka «pessüpingi» pääl, tuud saa nätä.

  Festival om valla kõigi jaos, kiä tahtva perimüsmuusigaga üteh mõtõlda. Tähtsä om tuu, et köüdüs vana ja vahtsõ vaihõl är es häönü. Timahavatsõlõ võikilaulmisõlõ om hinnäst kirja pandnu 18 muusigalist projekti. Võrolt tulõ võiki laulma ja mängmä ansambli Fibrill, Põlvast Seelikukütid ja Verskast Zetod. A pääkontsõrdilõ lisas saava puulpäävädse vaba lava pääl üles astu kõik pillimehe ja saa ka laulda üteh seto kuurõga Leiko, Helmine ja Kuldatsäuk.

  Mu meelest võinu mi kandist inämb ülesastjit olla. Arvada uut umakandi rahvas tuud aigu, ku pääpreemiä suurõmbas kasus. Sis vast tulõ taast kandist inämb osavõtjit.

  Kõrraldaminõ käü tävve huuga. Valla rahvas valmistas pito ette ja luut, et tulõ hulga küläliisi.

  FolkFest om sündünü Põlvah. Täämbädses om tä joudnu koolilatsõ-ikkä, kiä taht avasta ilma ja nätä vahtsõt, et sis jälki umma sünnüpaika tagasi tulla.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!