Nummõr 126
Jürikuu 10. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perv tsungitu, tii tsurgitu
 • Uudisõ
   
 • Taloliidu» raadiotelefoni pandas seo suvi kinni
 •  
 • Adsoni-võistlus peetäs timahava Rõugõn
 •  
 • Oodõtas Hurda preemiä kandidaatõ
 • Elo
   
 • Tüümehel sai Soomõst viländ
 •  
 • Koolitiinjä rassõst elost Plaani koolin
 •  
 • Havve bussipiätüse nimi pidänü olõma Sarvõ
 •  
 • Apõlsiini ja ahokartoli
 • Märgotus
   
 • Mõisahe ja küllä
 • Intervjuu
   
 • Küla Karla: Talin äi ole üksi mette terve Eesti!
 • Vällamaalt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Perv tsungitu, tii tsurgitu
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
    
   
  Silla Silver (kural) ja Sika Aavo uudistasõ mäeperve pääle sõidõtuid rüüpit ja imehtäse, kuis mõnõl rahahimo nii suur saa olla, et tuu nimel terve perv mõtsavidämis- massindõga üles om tsungitu. 
    
  Paganamaa maastigukaitsõala pääl omma mõtsa vällävidäjä oroperve sügävit rüüpit täüs sõitnu, kuigi piiranguvööndin om külmämäldä maaga puiõ kokko- ja vällävidämine keeletü. Asja uur keskkunnainspektsioon.

  Ku Sika Aavo seo kevväi Paganamaal Tsiamäel umma kodotallo kaema läts’, löüdse tä iist hirmsa pildi: mõtsavidämismassina olli tii sisse sõitnu poolõmeetridse rüüpä, nii et inämb ütegi massinaga õigõlõ läbi ei päse. A talo mant oroperve kaiõn oll’ pilt viil hirmsamb: perv oll’ täüs sügävit rüüpit, niimuudu oll’ üles tsungitu ligi kats hektärri oroperve.

  «Tsiatemp om tettü!» oll’ Aavo pahanu, ku nädäli iist asja kaeman kävemi. Aavo löüd, et timäle om seo tsungmisõga liiga tettü. «Autuga ei päse mano, esiki kiirabi vai tulõtõrjõ ei päse, ja ilosa kaehusõ asõmõl om tsungõrmaa,» selet’ Aavo. Timä ja naabrimiis Silla Silver andsõva as’ast ka vallavalitsusõlõ ja keskkunnainspektsioonilõ teedä. Silla Silveri sõnno perrä käve mõtsa vällävidämine maru ruttu, veeti ka üüse.

  Keskkunnainspektsiooni Võromaa osakunna juhtvainspektri Palmre Lea ütel’ minevä neläpäävä, et inspektsioon tegeles õnnõ tuu perve ülestsungmisõ uurmisõga. Perv jääs riigimaa pääle. Palmre sõnno perrä om asi parhilla viil menetlüsen, tuuperäst es mõista tä ka midägi täpsembähe üteldä.

  Tii kõrdategemist nõud Varstu vallavalitsus. «Täämbä om sais sääne, et tuu, kes lahksõ, lubasi tii katõ nädäli joosul kõrda tetä,» ütel’ valla majandusspetsiälist Tagametsa Taivo. Tuu katõnädäline aig sai täüs minevä tõsõpäävä.

  Mõtsa lasksõ vällä vitä Võro miis Viitkini Aare. «Tii tetäs kõrda ja perv silestedäs kah är,» ütel’ tä minevä neläpäävä ja soovit’ õdagu kaema minnä – tii pidi tuus aos jo kõrran olõma.

  Pühäpäävä lõuna aigu Sika Aavoga kaeman kävven olli tii päält rüüpä tõtõst kaonu, tiihüüvliga olli tasatsõs lastu ka jäle mäe otsan põllu pääl. Oroperve pääl olli jäle alalõ, a sääl om viil täämbägi nii pehme, et suuri massindõga pääle minek või as’a hullõmbas tetä. Aavo arvas’, et tii pääl saa suvõl jo sõita külh, ku taa är tahenõs, a ku tahta, et tii kõlvanu ka likõl aol, tulnu tedä viil hööveldä ja ruus pääle vitä.

  Ka Tagameta Taivo Varstu vallast arvas’, et õnnõ tii hööveldämisest jääs sääl veitüs.

  Paganamaa piiranguvüünd om tettü tuu jaos, et alalõ hoita kirivät elostikku ja tarvita maad nii, et alalõ püsünü traditsioonilinõ perändkultuurmaastik.

  Läte: Paganamaa maastikukaitseala kaitsekohustuse teatis
   
    
  Mis sa arvat? 
   
   
  JUHTKIRI: Hätist tulõ üle saia!
   
  Võromaa inemine om innekõkkõ maainemine. Esiki sis, ku tä om liina är tulnu, om täl õks kodotalo vai mõni muu maakotus, kohe ilma häti iist pakku minnä.

  A ei anna hädä rahhu ka maainemiisile. Nii süämest kõnõl’ Haani miis Hollo Agu, et vahtsit häti tulõ egä päiv, omma nuu sis telefonist ilma jäämine vai eurotrahvi Eesti riigile. Haani miist pututasõ mõlõmba as’a, tä võtt süämega umma ello ja murõhtas niisama ka uma riigi peräst.

  Eurotrahvõga ei saa Haani miis muidogi midägi tetä. Tä saa õnnõ kõnõlda, a tuu ei muuda midägi. Timä telefon pandas arvada määndsegi muu süsteemiga käümä, õnnõ tuuga tulõ inne pall’o sekeldüisi: piät käümä ja pallõma ja kirotama avalduisi ja masma rahha.

  Osa inemiisi häti omma säändse, miä olnu olõmada, ku tsipa inämb ette mõtõldu ja tõisist hoolitu. Ku mõtsa vällävidäjä Paganamaal vidänü mõtsa külmänü vai kuionu maaga, sis es tulnu tuust määnestki hätä tälle hindäle ega ka külärahvalõ.

  Häti tulõ ilma veidemb, ku rehkendä inämb luudusõ ja tõisi inemiisiga. A ku hädä om käen, tulõ tuust üle saia. Ja inämbüste saagi hätist üle, ku om tahtmist.

  Õnnõ üts hädä om. Hätist ülesaaminõ ja asjo kõrdategemine võtt hulga aigu ja joudu. Tuu jovvu saa kuluta muiõ ja targõmbidõ asjo pääle, ku ilma veidemb häti tekütä.

  Rahmani Jan
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!