Nummõr 125
Paastukuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kõik rahvas tiatrihe!
 • Uudissõ
   
 • Kindit ja sukkõ seo talv pall’o es müvvä
 •  
 • «Vesi kaivu!» projekt lätt Võro maakunnan käümä
 •  
 • Koolilatsi murdõlaulu- ja luulõpäiv Karilatsin
 • Elo
   
 • Õkva nigu peris tiatri
 • Märgotus
   
 • Mille omma Võrumaal kõik sildi õnnõ eesti keeli?
 •  
 • Contra: Päiv om mu jaos sama pikk ku tõisi jaos!
 • Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Contra: Päiv om mu jaos sama pikk ku tõisi jaos!
    
   
  Contra juu uma sünnüpäävä hummogu hainatsäid. 
    
  22. urbõkuu hummok. Urvastõ kirämiis Contra istus uma Piidsakülä Tarvastu talo tarõn lavva takan ja kaes koolilatsi tettüisi kaartõ. Om Contra sünnüpäiv, tä saa 33 aastakka vanas. Kaardi sai tä Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi latsi käest, ku käve näile imäkeelepäävä puhul esinemän. Kaardi omma ümbrigu seen, kuvääri pääle om kirotõt: «Pallõsi valla tetä 22. märtsi hummogu».

  Kas säändsit koolin esinemiisi om sul pall’o?

  Imäkeelepäävä ümbre om väega pall’u. Tegeligult tuu mu imäkeelepäiv kest nii inämb-vähämb kuu aigu, kai märkmigust, et 12. aprilliga saa mu imäkeelepäiv otsa.

  Olõt perämädsel aol kõik aig telekan. Mis külärahvas tuust arvas?

  Ma olõ kõik aig telekan, mul ei olõ aigu külä pääl kävvü olnu. Piaaigu ei olõ kuulnuki midägi. Keski oll’ tuud, kuis ma seriaalin «Hajameelselt abielus» Tõelembi mängse, nännü ja kõvva naarda saanu.

  «Elolidsõ» saadõ om kah. Tuul om üten kõrdusõga päält 100 000 kaeja, mu jaos om tuud küländ.

  A ma olõ ka umal aol olnu Kersna «Hommikutelevisiooni» saatõn, tuul oll’ vast 400 000 kaejat.

  Saat 1. mahlakuu pääväl kätte timahavadsõ Lutsu-preemiä. Mink iist tuu om?

  Tuu ei olõ mu teedä kuigi köüdetü tuuga, et meile sügüse tull’ vahtsõnõ vallavanõmb Luts. Preemiä om Palamusõ valla vällä antu. Tuu iist, et ma olõ rahvalõ kõvva nalja tennü mitmit aastit. Kõik tuntumba humoristi omma tuu joba saanu, vast kaias sis tuu perrä, kiä viil saanu ei olõ.

  Kirotat seriaali «Hajameelselt abielus» stsenaariummi? Kuis tuu tüü käü?

  Taa üts ummamuudu tüü jälleki om. Peris põnnõv om, a aasta otsa egä nätäl ei tahasi külh säänest tüüd tetä. Ma kiroda kokku viis vai kuus jaku, egä osa paarkümmend lehekülge teksti. Mi teemi taad Kiileri Gerdi ja Kanguri Villuga kolmõ pääle ja sis piät kaema, et kõik as’a kokku joosõssi ja samast as’ast ei kirotõda. Ja meelen pidämä, määndse nall’a omma joba är tettü.

  A kuis muu kirändüsega om? Kas om plaanin mõnda tõsist raamatut kah kirota?


  Ega mul nii lõpuni tõsidsõ ei olõ ütski, esiki luulõtusõn Estonia laivahukust om paar säänest kotust, mis rahva naarma ajava. Mõnõn mõttõn om tuu jonni-raamat, mille ma viimäte kirodi, ka küländ tõsinõ raamat. Selle et jonn om esihindäst üts tõsinõ asi ja ega sääl nii nall’a ei olõ midägi.

  Pall’o sul raamati om?

  Mul om üts nimekiri, kos om 18 asja, sääl om plaat ja juturaamat kah seen, luulõraamatit om vast 15.

  Kas sa kirotat õks viil egä päiv luulõtuisi?

  Päiv om mu jaos õks sama pikk ku tõisi jaos. Tii valla lehte, kiroda seriaali ja näütemänge, olõ esi hindä raamadupidäjä ja kõik tuu võtt uma ao.

  Su naanõ Airi kandidiirse riigikokko. Kas sul om hää miil kah, et tä es saa?

  Iks om hää miil. Ma usu, et täl hindäl om ka hää miil, et saa jäiä Urvastõ asju ajama.

  Sa kõnõlit mullõ inne Urvastõ valla internetifoorumist. Mis tuuga õigõlõ om?

  Foorumiga om sääne asi, et mõnda salvati foorumin ja meil es olõ säänest inemist, kes mõistnu õnnõ üte vai kats teemat är kistuta, sis võeti tuu üle-eelä üüse hoobis maaha. No saa-i kiäki foorumin määnestki uudist teedä anda vai teemat aruta.

  Tuu, et foorum är keeleti, tulõtas mullõ miilde kilplaisi luku kassist, kedä nä takan aiva. Kass pagõsi majja ja kilplasõ otsusti maja palama panda. Kass pässi palgi vahelt vällä, a maja palli maaha.

  Olõt aastit kutsnu umal sünnüpääväl Urvastõlõ kiränikkõ, kiä esinese külärahvalõ.

  Jah, seo om ütsäs kõrd säänest üritüst. Täämbä õdagu esinese Rubeni Aarne ja Tartu NAK.

  Rahvast käü peris kõrraligult, 30 inemist om õks egä kõrd olnu.

  Kas Urvastõ inemise omma tuuperäst, et sa tan olõt, rohkõmb kirändüse-huvilidsõ?

  Tuud piät inemiisi käest küsümä. Ma ei tiiä, kes ku pall’u raamatit lugõ. Mu raamatit vast lugõva suurõmb jagu seo kandi inemisist.

  Küsse Rahmani Jan
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!