Nummõr 125
Paastukuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kõik rahvas tiatrihe!
 • Uudissõ
   
 • Kindit ja sukkõ seo talv pall’o es müvvä
 •  
 • «Vesi kaivu!» projekt lätt Võro maakunnan käümä
 •  
 • Koolilatsi murdõlaulu- ja luulõpäiv Karilatsin
 • Elo
   
 • Õkva nigu peris tiatri
 • Märgotus
   
 • Mille omma Võrumaal kõik sildi õnnõ eesti keeli?
 •  
 • Contra: Päiv om mu jaos sama pikk ku tõisi jaos!
 • Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Õkva nigu peris tiatri
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
        
   
   
   
  Räti Karolin (lavva takan) Kääpä koolist mäng räpäkut tütrikku ja saa tuu iist kittä. Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi lustligun tükün opatas «kahrulõ» tandsmist. Põlva ütisgümnaasiumi saa-jalgnõ. 
        
   
   
   
  Puiga kooli rehepapp ja mõisaherrä. Himmastõ kooli tükün tegevä latsõ puugi. Verska kikas ja kanakõsõ istõva kinäste orrõ pääl. 
        
   
   
   
  Mõnistõ «püssämiis». Ruusmäe kikas ost saapit. Vilustõ «Kask ja kõiv». 
        
  Säitsmendät Puiga näütemängupäivä peeti timahava 20. urbõkuu pääväl. Koolilatsi umakeeline tiatritegemine om lännü pall’o edesi, tükü tõsitsõmbas ja kiil peris hääs. Tetäs õkva nigu peris tiatrit.

  Edimädse etteastja osa pidi hindä pääle võtma Vahtsõliina latsõ tüküga «Johannese edimene koolipäiv». Perän saiva nuu latsõ ja juhendaja kittä hää keele ja julgusõ iist. Tõõnõ tükk oll’ Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi «Dantsuprofessor». Oll’ luku ja esimuudu tandsmist.

  Himmastõ algkooli latsõ olli valmis tennü puugi ja tõiva tuu lava pääle. Tükün plaansõ nä tuu ello herätä.

  Kääpä kuul näüdäs’ räpäkut tütärlast, kiä egä as’a pääle ütel’ «tühi asi». Sääne oll’ ka tükü nimi. Kääpä kuul mänge perän üte tükü viil, lavast’ tunnõtuid nalju katõkõnnis.

  Verska gümnaasium tekk’ kah kats tükkü: «Kassikõnõ ja kikkakõnõ» ja «Rebäne üümajal». Mõlõmban tükün oll’ tarvitõt seto muinasjuttõ ja tettü ilosa kostüümi.

  Üritüse kõrraldajakuul Puiga tõi lava pääle ja ette luu Kasaritsa mõisaherräst ja timä rehepapist. Perän kiteti näid tuu iist, et tarvitiva targastõ är lava, mängsevä nii iin ku pääl. Krabilt tulõja mänge tundõlidsõlt ja hää selge helüga tükkü «Tsillukõnõ Pillekene» ja Ruusmäe latsõ luku kikka saapidõ ostmisõst. Ruusmäe latsõ saiva perän kittä hää keele iist.

  Vilustõ tükün «Kask ja kõiv» saisi lava pääl kats puud. Nä vaheti kostüüme ja kulssiva, miä tsirgu laulva, nii vanõmbit ku vahtsõmbit laulõ – võti suladsõ-võti näitsigu, hamburger-pitsa, eurovisioon-superstaar...

  Põlva ütisgümnaasium tõi lava pääle saajalgsõ, kiä pidi uma saa jalaga tandsma. Ja tull’ toimõ. Osula kooli latsõ otsõ õnnõ. Hää kokkomäng, arvas’ þürii.

  Päävä lõpõt’ Mõnistõ kuul:noorõ kõnõli laulu ja tandsu vaihõlõ tuust, midä nä suurõst pääst tegemä nakkasõ ja aroti, miä om patt. Hää kiil ja kokkomäng, löüd’ þürii.

  Parõmba näütlejä olli þürii meelest tütärlatsist Raudnõmmõ Kedlin Puiga ja Räti Karolin Kääpä koolist, poiskõisist Kalli Kait Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist, Sariku Tom ja Lüüsi Priit Ruusmäe koolist.

  Parõmba tükü þürii meelest: Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi «Dantsuprofessor» ja Vilustõ põhikooli «Kask ja kõiv». Päältkaejidõ lemmikus sai Kääpä kooli tükk «Tühi asi».

  Juhõndaja saiva kah kittä ja kingis varatsõmbil Puiga näütemängupäivil mängitüisist tükest kokko pantu vihu «Kümme näütemängu koolilatsilõ».

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!