Nummõr 124
Paastukuu 13. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Politsei püüd marotajit
 • Uudissõ
   
 • Lustilinõ küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Inämb ummi tegemiisi latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Sika Aavo parõmbidõ siän
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kuis Kooviku Leida 80 aasta iist kar’an käve
 • Märgotus
   
 • Häid tegejit jakkus
 •  
 • Padari Ivari: võrokõisilõ tähtsit asju kõnõldas läbi
 • Reportaaž
   
 • Kevväi tulõ kullaga...
 • Vällämaalt
   
 • Kõmrikeeline haridus hinnan*
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Padari Ivari: võrokõisilõ tähtsit asju kõnõldas läbi
    
   
  Padari Ivari saa hää meelega Võromaa inemiisiga kokko ja kullõs är, miä näil üteldä om. 
    
  Võrokõisilõ tähtsä as’a omma läbikõnõlõmiisil väega selgelt lavva pääl, selet’ mi kandist Riigikokko valit Padari Ivari (42), kiä and’ Umalõ Lehele intervjuu puulpäävä õdagu, päiv inne ammõtlikõ koalitsioonikõnõluisi algust.

  Määndsist murrist omma Võromaa inemise sullõ kõnõlnu?

  Murrõ omma Võromaal ja ka muial Eestin õks üte ja sama: elo ja elokvaliteet ja tuu, et kuis õks noorõ jäänü ja kuis tagasi tulnu. Ega tuugi hää ei olõ, et nüüt piät välismaal tüül käümä, siin koton pidänü kah saama säänest palka tiini.

  Kavvõmbin kotussin omma ütestluust sama probleemi: puhta vii, tii, Interneti ja elektrimurrõ. Lõuna-Eesti erihädä om Tal’na-Tarto suurtii.

  Kas mi kandin tüüldä jäänü inemiisil om määnegi muu tii, ku minnä muialt Eestist vai vällämaalt tüüd otsma?

  Järgmädse säitsme aasta pääle tettü maaelo arõngukavan om terve alalõik maamajandusõ mitmõkesistämisest. Om võimalik saia tukõ, ku sul om mõtõ, midä tetä. A olõmi ausa, väega rassõ om tuud mõtõt tõõnõkõrd löüdä. Hää idee om kuldaväärt. Riikliku toetusõ omma olõman, a noidõ man om hädä, et pia 40% rahast tulõ hindäl vällä kävvü.

  Kost naid asju sis lahendama saa naada? Maantiist oll’ joba juttu. Ku kõgõ suurõmba majanduskeskusõga om hää ühendüs, sis tüükotussit tulõ. Tõnõ asi om, ku saat koton tüüd tetä, a tuu inemiisi hulk ei saa väega suur olla.

  Ku ärimiis taht Võrol vahtsõt firmat pistü panda, sis timä jaos om tähtsä, kas paiga pääl om häste koolitõdut tüüjõudu, kuis kõik tii, elektri, side ja muu klapissõ. Nii et parõmbat varianti Võromaa jaos ei olõ, ku tegelik ja reaalnõ regionaalpoliitika.

  Kas Su meelest piät Põlva ja Võro haigõmaja alalõ jäämä?

  Jah. Mõlõmba piät alalõ jäämä, a selge om tuu, et umavaihõl tulõ kolmnukan Põlva-Võro-Tarto puu ja maa är jaka.

  A kuis väikeisi kuulõga om? Kas riik es pidänü umavalitsuisil avitama noid alalõ hoita?

  Egän kotussõn om uma esierä. Ku latsi pääle ei tulõ, sis ei olõ midägi tetä. A algklassi piät olõma võimaligult kodo lähkül.

  Täämbädse põllumehe nakkasõ vanas jäämä ja nuuri tulõ väega veidü pääle. Kas tuu om mi põllumajandusõ jaos oht?

  Traditsioonilidsõn talo-värgin om inemiisi päälekasuminõ probleem, kuigi nakkasõ tulõma nuurtalonigõ toetusõ ja talo asõndustüülise toetusõ. Suurõmbin põllumajandusettevõttin om päälekasuminõ olõman. Väikeisil ja keskmidsil om vaia mõtõlda, mis edesi saa. Tuuperäst om tähtsä, kiä om tulõvanõ põllumajandusministri, timä saa avita inemisil üten mõtõlda. Tulõ avita üten mõtõlda ütitside tegemiisi kotussõ päält, kuis mitu väikeist saanu kuuntüüd tetä.

  Su valimislubaduisin oll’ kats Võro maainemiisi jaos väega tätsät asja: lubasit vett kaivu ja Internetti. Midä ja kuis sa mõtlõt tetä, et nuu as’a kõrda saanu?

  Tulõ üts riiklik programm. Ma saisa küüdsi ja hambidõga tuu iist, et tuu koalitsioonilepingun seen olnu. Tuu pututas vett, väikeisi teid ja internetimastõ. Riik toetanu noidõ tegemist kolmandikuga, umavalitsus tõõsõga ja inemine esi pidänü pandma kah kolmandigu. Võromaal tuu pilootprojektina joba käü.

  Kos Sa õigõhe elät ja kuna periselt Võromaalõ tagasi tulõt?

  Mu elo om parhilla katõlõ poolõ lakja: Talinan ja Võron. Tuu kotus, kos sa hinnäst tegeligult arvat olõvat, paistus vällä tuust, kos sa kinnisvarra arõndat. Ma arõnda umma elämist Võromaal.

  Küsse Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!