Nummõr 124
Paastukuu 13. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Politsei püüd marotajit
 • Uudissõ
   
 • Lustilinõ küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Inämb ummi tegemiisi latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Sika Aavo parõmbidõ siän
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kuis Kooviku Leida 80 aasta iist kar’an käve
 • Märgotus
   
 • Häid tegejit jakkus
 •  
 • Padari Ivari: võrokõisilõ tähtsit asju kõnõldas läbi
 • Reportaaž
   
 • Kevväi tulõ kullaga...
 • Vällämaalt
   
 • Kõmrikeeline haridus hinnan*
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Häid tegejit jakkus
   
  Võrokeelitside ettevõtmiisi man võinu olla inämb kuuntüüd ja liinu-valdu tukõ
    
   
  Eichenbaumi Külli, programmi «Lõunaeesti kiil ja kultuur» nõvvokogo juht 
    
  Programm lõunaeesti keele ja kultuuri tugõmisõs om olõman olnu säidse aastakka. Miä om seo aoga sis sündünü mulgi, seto, tarto ja võro keele- ja kultuuripiirkundõn programmi mättä päält kaiõn? Egän kandin omma as’a tsipakõsõ esimuudu lännü.

  Mulke man tulõ kittä tuud, et näide paigapäälitse tegejä omma väegä virgas lännü mulgi kultuuri asju ajamisõn, opmisõn ja tõisilõ oppamisõn. Hää kuuntegemise vaim paistus vällä ja Mulgi kultuuriinstituut om ka joudu kogunu.

  Mulgi keele sais es olõ kuus-säidsõ aastakka tagasi sukugi kittä – kõnõlõjit veidü ja nuuki vanõmba inemise. Nüüt opva täüsinemise mulgi kiilt vahtsõst kõnõlõma ja kiilt opatas ka latsilõ, sinnä mano käü mulgi kandi kombidõ ja tõtõspidämiisi vahtsõst avvu sisse võtminõ.

  Setomaal om mitu programmi paigapäälitse elo edendämises käümä pant, säälhulgan keele ja kultuuri tugõmisõs. Teno läbimõtõld tsihtele omma mitmõ Seto kultuuri as’a ütekõrdsõ projekti mõõdust jo vällä kasunu ja kuuntüü valdu vaihõl käü.

  Kehvä om asi tarto keele ja kultuuri jao pääl. Läbi aastidõ om lõunaeesti programmilõ väegä ütsikit projektõ tulnu ja nuuki olõ-i häste programmi tsihtega kokko lännü.

  Võro keele ja kultuuri sais om tõnõ. Egä aasta om programmin võro keelega köüdetüid projektõ kõgõ inämb. Nõvvokogo tugõnu hää meelege kõiki väärt tegemiisi, no rahakammits pand piiri pääle. Võrokõisi projektõ man võinu rohkõmb kuuntüüd ja valdu tukõ olla.

  Programmi toega om vällä ant seodsamma võrokeelist aolehte ja toetu koolõn võro keele oppamist, opiraamatidõ tegemist, latsilõ umakeelitside võistluisi ja ettevõtmiisi kõrraldamist.

  Tukõ om saanu võrokeeline looming – näütemängu, laulõplaadi, raamadu. Programmi toega läts’ käümä perimüsmuusiga oppus Võro muusigakoolin, miä and tukõ pillimängu edesipüsümisele mi kandi kombidõ perrä. Seo projektin alostõt oppus võisi edesi kassu üle kõgõ Võromaa ja saia umavalitsuisi toe taadõ.

  Pääle kimmä kultuuripiirkunnaga köüdetüide projektõ om programm härgütänü ja tugõnu kõgõ Lõuna-Eesti kultuuri jakkumise jaos tähtsit tegemiisi.

  Kirändüsmuusõumin pandas lõunaeestist kor’at perimüst Internetti üles, ilda aigu sai valmis lõunaeesti rahvakallendri, tulõman omma raamadu mulgi ja võro rahvalaulõga. Elojoudu omma näüdänu lõunaeestikeelidse tele- ja raadiosaatõ.

  Programmi päämine tugi lätt ettevõtmiisilõ, miä avitasõ umma kiilt kas pruukmistõ tagasi tuvva vai pruukmiskotussit ja võimaluisi mano luvva. Tuud saa-i lühkeisi egä üteaastaidsi projektõga. Ku tahat midägi suurt är tetä, tulõ ka suurõlt ette võtta. Tuujaos ommaki säändse pikembält ette tettü plaani hää. Lõunaeesti programmi murrõs om tuu, et plaanõ man olõ-i kimmäst rahanummõrd ja niiviisi om küländ rassõ otsusta, ku pall’o suuri plaanõ käüma panda.

  Timahavva oll’ projektikonkurss õnnõ latsilõ ja nuurilõ mõtõld projektõ pääle. Rohkõmbas olõ-õs programmil rahatukõ anda.

  Aig om näüdänü, et Mulgi, Seto ja Võro puul tegejide puudust joht olõ-i. Lõuna-Eesti kultuur om näüdänü umma elojoudu ja taa sais iks innekõkkõ seokandi inemiisi pääl.

  Programmin om viil hulga plaanõ alostamaldaki, kõnõlõmalda noist, miä poolõlõ omma. Ku viimädse neli aastakka om tulnu kõgõ lõunaeesti pääle aastan katõ ja poolõ miljoniga läbi aia, sis edesiminekis om joba suurõmbat raharaami vaia.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!