Nummõr 123
Radokuu 27. päiv 2007
 
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umaperä tuu turistõ
 • Uudissõ
   
 • Avvuhind võrokõisi uurmisõ iist
 •  
 • Raamat Eesti vabariikest
 •  
 • Võro maakunna koolilatsilõ neli olümpiaati
 •  
 • Kõllõstõ vald ots kultuurijuhti
 •  
 • Põh’a-Roodsin tulõ väikeisi kiili võikilaulminõ
 • Elo
   
 • Sõamiis Partsilt mõtsa ei müü
 •  
 • Hobõsidõga tegelemine om Lehise Maivi ja timä perre elo
 • Märgotus
   
 • Vahtsõt luhvti!
 •  
 • Laaksosõ Heli: ma ei mäledä asju kiräkeelen!
 • Reportaaž
   
 • Inemise tahtva iks valima minnä
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Umaperä tuu turistõ
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
    
   
  Vanno huunit tasus hoita ja kõrda tetä: turisti tulõ-i Võromaalõ euroremonti otsma. 
    
  Võromaa umaperä – inemise, luudus ja vanaaolidsõ kombõ – omgi tuu, miä siiä turistõ tuu. Kuis tuud umaperrä parõmbahe vällä tuvva, kõnõldas hummõn ja ülehummõn Võro liinan turismikonvõrendsil.

  «Innekõkkõ om konvõrents mõtõld paigapäälitsile tegijile. Valmis omma saanu Haani valla ja Võro liina turismiarõngukava, pia saa valmis ka Võro maakunna turismiarõngu strateegiä. Konvõrendsi mõtõ tull’gi tuust, et saanu noid tutvusta,» kõnõlõs Allasõ Anti Võro maavalitsusõst.

  Inne arotuisi sõidõtas Võromaad piten ja kaias, midä umaperälist turismiga tegelejä joba täämbä võõrilõ näütäse: esimuudu kultuuri, kombit ja luudusõlähükeist ello. «Esimuudu luudus paistus egäle Võromaa külälisele silmä, a kõgõ suurõmb umaperä tulõ vällä inemiisiga kuun ollõn,» seletäs Allasõ Anti.

  Miä turistõlõ miildüs, kõnõlõs ummi kogõmuisi perrä pikkä aigu turistõ vasta võtnu Rõugõ ürgoro Kiidi talo peremiis Piho Aigar: «Turisti omma väega mitmõsugumadsõ inemise, säänest liiki, nigu turist, ei olõ. Umal aol, ku alosti, olli ruutslasõ külän, seimi hummogu mannaputru ja ruutslasõ küsse, kuis taad tetäs. Lätsimi sis turistõga veskile mannat jahvma. Niisama miildü näile sausann.»

  Turisti ei ooda Võromaalõ tullõn viimädse pääl euroremonti vai valmis karbi seen süüki. Palktarõ ja kodosüük omma hulga etembä, om Piho Aigar kimmäs.
   
  Maavanõmb tennäs’ turismitugõjat 
    
  Üts timahavatsist Võro maakunna avvonimetüisist, «kõgõ parõmb taloturismi tugõja», anti ruutslasõlõ Jan Hermelinile. Timä naas’ mi turismitegijit avitama ja näile nõvvo andma jo 1989. aastagal.

  Mi kandi kotsilõ tulõva Jan Hermelinil kõgõpäält miilde:
  • hää inemise
  • illos luudus
  • kodonõ tunnõ
  • vällämaalasõ jaos põnõva vinne-aost peri andsaka as’a (miä külh täämbädses kaoma nakkasõ).

   
  Mis sa arvat? 
   
   
  JUHTKIRI
   
  Täämbä tsipa paksõmb leht
   
  Täämbäne Uma Leht om edimäst kõrd uma aoluu joosul kuus külge paks. Olõmi innemb kah plaannu, et pidänü tegemä paksõmba lehe, kohe vahelõ pandnu latsi eri vai kirändüse eri, a kõik aig om tuu mõtõ jovvu ja raha taadõ saisma jäänü. Niimuudu läts’ki, et edimäne paksõmb leht tull’ valimiisi eri – poliitikidõ reklaamiraha iist.

  Uma Leht ei nakka umilõ lugõjilõ soovituisi andma, kedä valli. Tuu piät egä inemine esi vällä märkmä. A valima minnä õks tulnu. Kiä valiman ei käü, tollõl olõ-i õigust riiki ja valitsust sõimada kah. Toolõ jääs õnnõ valimisesüsteemi sõimamisõ mõno.

  Üts soovitus siski olnu. Nuu poliitigu, kedä mi tast Võromaalt hindä iistkõnõlõjas valimi, võinu olla mi uma Võromaa inemise, kiä tundva häste Võromaa ello. Säändse, kink mano saa minnä, hõlmast kinni võtta ja uma murõ är kõnõlda ka sis, ku tä om korgõ kotusõ pääl.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!