Nummõr' 122
Küündlekuu 13. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lumõrada om moodun
 • Uudissõ
   
 • Mõtsaeläjä külmetä-i
 •  
 • Võromaa tritsutaja olli peris kipõ
 •  
 • Haanimaal peeti üteh liivlaisiga piksepühhä
 • Elo
   
 • Tsiga sõit saaniga
 •  
 • Uman koton, mitte külän
 • Märgotus
   
 • Kanepi Meelis: kuus tunni malõmängu päävän om piir!
 •  
 • Kiil om kõgõga köüdet
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Lumõrada om moodun
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Puulpäävä kihot’ Savõrnan võiki pia 60 lumõraa-sõitjat. 
    
  Puulpäävä sai Põh’a-Võromaal Savõrnan (Sabõrnan) jo kolmandat aastat nätä, ku häste mõistva massinamehe lumõrata piten kihota. Lumõratu tegemine ja võikikihotaminõ om Võromaal perämädsel aol väega moodun.

  Kaemalda tuu pääle, et külmä oll’ 18 kraati, tull’ Savõrnahe kihotama pia 60 rallimiist.

  Savõrna lumõraa tegemist ja võistluisi kõrraldamist võtt iist Valgjärve vald. Kolmõ aastaga om tegünü kimmäs punt miihi, kiä ummi traktoridõ ja lumõsahkuga raa sisse ajava ja taad vallalõ hoitva.

  Ettevõtmisõlõ andva rahha vald ja sponsori.

  Vallavalitsusõ teedä om uma valla kõvõmbit sõitjit 20 ümbre, suurõmb jago näist oll’ ka puulpäävä raa pääl mõõtu võtman. Seokõrd tull’ miihi võiki sõitma ka Kanepi kandist, Kõllõstõ vallast ja kavvõmbastki.

  Säänest muudu võistluisi kõrraldõdas ka mitmõl puul muial. Taa olõ-i määnegi motosport – külämehe sõitva uma massinaga paiga pääle, võistlõja pandas kirja ja sõs egäüts sõit kuis mõist. Päält kaema tulõva sõbra, sugulasõ ja niisama härgütäjä.

  Näütüses tulõ 17. radokuu pääväl lumõraasõidu võistlus Sõmmõrpalo vallan Sulbi külän. Tan kõrraldas Rosenberge pere lumõraavõistlust jo nelländät kõrda.

  «Egä kõrd om kokko tulnu meeledü rahvas,» ütles Rosenbergi Maarika.

  Sõitjit oll’ minevaasta 52, ka timahavva omma oodõdu kõik huvilidsõ, ütskõik sõs ku kavvõst. Lähembält saa teedä Roosu talo kodolehe päält.

  A tetäs ka viil väikumbit lumõratu ja üte-külä-võistluisi. Külämiis aja uma traktoriga raa sisse, kuts sõbra puulpäävä küllä ja lättki sõidus vallalõ.

  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Talvõst tulõ rõõmu tunda!
   
  Lõpus om talv ummi külmi ja lumõga peräle jõudnu. Lummõ võinu kül inämb olla, a hää, et om niipall’ogi. Torrõ ärkülmämist vast viil pelgämä ei piä.

  A talv ei tähendä tuud, et sis piät õnnõ tarõn istma ja telekat vahtma. Kiä vähägi saa, minku päivä, ku külm väega hirmus ei olõ, vällä. Kiä om harinu suusatama, saa tuud tetä. Kõvõmba läävä tulõva pühäpäävä Tarto maratonni sõitma, a kiä säänest suurt asja ette võtta ei julgu, või niisama kodo man ümbretsõõri sõita. Ja kinkal suusõ olõ-i, või jo niisama mõtsa hulkma minnä, mõts om lämmämb kotus ja sääl puhkasõ närvi.

  Mõtsaeläjile külm liiga ei tii, a ummi pinne-kassõ piäs õks üüses lämmäle laskma. Kuigi välän harinu pini või algusõn vasta aia ja ruumist vällä tükkü, olõ-i külm pini käppile ja hannalõ hää.

  Ja ku inemise külmä omma saanu ja nõna tatitsõs lätt vai köhä pääle tüküs, sis massa-i kõrraga apteegirohtõ vällä otsma naada. Edimält tulõ pruuvi hinnäst ravvi õks lämmä hainatsäiga, sinnä sisse tulõ kimmähe panda mett. Mis tuu miipurk õks niisama kapinukan sais.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!