Nummõr' 121
Vahtsõaastakuu 30. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lumõraha tiiremondis
 • Uudissõ
   
 • «Elolinõ» jäl ETV-n
 •  
 • Tuglasõ-võistlus uut ka võrokeelitsit töid
 •  
 • Lõunaeesti kallendriperimüs kaasi vaihõl
 •  
 • Võro päiv Villändin
 • Elo
   
 • Saatsõst ja Veeberist
 •  
 • Tennüspäiv latsiaian
 •  
 • Viis aastakka kodoluu-uurmist: kats raamatut ja kivi koolilõ
 • Margotus
   
 • Noormetsa Helgi: meil om ülearvo pall´o hädän inemiisi!
 •  
 • Hurda Jakobi perändüs ja täämbäne päiv: mis mi saa är tetä?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Lumõraha tiiremondis
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Servä Armi vahtsõnõ lumõsahk and mitmõst paigast perrä nõrkuda, nii et traktori raam ei saa inämb rohkõmb kõvõras minnä, ku taa joba ülemineväaastadsõst paugust om. 
    
  Vahtsõaastakuu saa õkvalt läbi, a suurõmb jago Võromaa sahamiihist omma seoniaoni tüüldä. Mikandi vallajuhi rehkendäse joba, midä muud hääd saanu lumõtoukamisõs mõtõldu ja perrä jäänü rahaga tetä.

  «Minevä talvõ kullu lumõtoukamisõ pääle märdikuust vahtsõaastakuu lõpuni 350 000 kruuni, seo talv vaivalt 10 000,» tege Kanepi vallavanõmb Lutsu Aivar kipõ rehkendüse.

  Edimädse lumõga käve valla saha iks välän, mitmõn tõsõn vallan olõ-i sahamehe seoniaoni sahka kuuri alt vällä ots’nugi. «Inne vahtsõt aastat olõ iks vähämbält kõrra lummõ touganu, säänest talvõ ei mäletägi!» kõnõlõs Servä Armi, üts Sõmmõrpalo valla sahamiihist. Timä pand’ saha traktori ette edimäst kõrda seol nädälivaihtusõl, päält lumõsato.

  «Riik and’ timahavva teie huuldamisõs kah rohkõmb rahha ku varõmb ja miil om peris rõõmsa,» kõnõlõs Lutsu Aivar. Tä om rahul, et teno lämmäle aastalõpulõ sai kõrda tetä kraavõ ja truupõ. Varramba olõ-i tuus olnu ei aigu egä rahha. Inne külmä tulõkit lask’ Kanepi vald ka ummi teid hööveldä, nii pall’o ku kannat’.

  «Ega tali taiva ei jää!» kõrdas vanarahvatarkust Sõmmõrpalo vallavanõmb Ermeli Lenhard ja ütles, et timä kaes rahakulutamisõplaanõga viil ette. «Radokuu ja paastukuu omma viil tulõmada, a ku piäsi rahha perrä jäämä, sõs huuldami ja hööveldämi tiiviiri.»

  Teie kõrranhoitmisõs kulutas Sõmmõrpalo vald nii 150 000 krooni ümbre, tuust iks 100 000 vai inämbki om kõgõ lumõtoukamisõ pääle lännü. Valla teid toukas kuus sahamiist. Säidse-katõssa aastat taad tüüd tennü Servä Armil lätt hariligult kats päivä, ku kõik Liinamäe-Kurõnurmõ kandi tii saava vallalõ aetus.

  «Mi hoiami katõ käega pääst – likõ ja lämmä ilma omma tii nii paheldõ käändnü, et noidõ kõrdasaamisõ pääle lätt kats kõrda nii pall’o rahha, ku lumõtoukamisõ pääle olõsi kulunu!» murõhtas Vahtsõliina vallavanõmb Tohvi Raul. «Tii omma trepin, savi om välän...»

  Tõnõ murõ om kah: Vahtsõliina vallal om lumõtoukamisõ pääle leping säitsme sahamehega, mõni külämiis om kah viil pundin. Et lummõ olõ-i olnu, omma neo mehe tüüst ilma ja nurrin om joudnu joba ka vallavanõmba kõrvu.

  «Arotimi, et tiiä-i, kas nakkasõ kah «ikaldustukõ» küsümä nigu põllumehe,» muhelõs Tohvi Raul. «Omma jah nurisnu, et mis plaani näil omma kõik olnu, midä tuu rahaga tetä, midä nä lumõtoukamisõ iist luutsõva saia!»

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!