Nummõr' 120
Vahtsõaastakuu 16. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vanaimä «lainus»
 • Uudissõ
   
 • Perimüskultuuri talvõkoolin olõ-õs aigu niisama mürrädä
 •  
 • Laulu väest ja asjost
 • Elo
   
 • Havvakivve ragoja pidä kunstist
 •  
 • Seto noorõ saava tiatrit tetä
 •  
 • Mõtsalisõ bussijaaman
 • Märgotus
   
 • Randvere Jaan: Võro kammerorkõstri tulõ tüüle saia!
 •  
 • Kimmüse kaitsõs
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Seto noorõ saava tiatrit tetä
   
  Nutovi Mirjam
    
   
  Seto tiatri nuuristuudio tõsõh proovih pühäpäävä Tartoh. 
    
  Kats suvvõ jutti väega hulga kaejit kor´anu «Taarka» etendüs jätt´ hindäst säändse jäle maaha, et kõva tiatritegejä võti ette ja lei vahtsidõ näütemänge tegemises seto tiatri nuuristuudio. Pühäpäävä saiva noorõ Tartoh tõist kõrda oppust.

  Joulukuuh tetti Setomaal kats konkurssi, kohe oodõti 15-21-aastaidsi nuuri, kiä tahasi seto tiatri nuuristuudioh üteh lüvvä. Kokko tull’ 12 nuurt: neli tsurra ja katõssa näüdsikut.

  Noorõ pidi ette kandma kats võro- vai setokeelist luulõtust vai juttu. Päält tuu pidi noorõ viil tegemä umaloomingut, et täütä oppajidõ Mäeotsa Aini, Jäägri Merle ja Jonasõ Taneli annõtuisi ülesandit.

  Näütuses pidi Verska tsurrõpundi Zetod liigõ Linnuse Artur (17) uma opit pala ette kandma nii, nigu teesi Oja Piitret perrä. Artur selet’, kuimuudu tä nuuristuudiohe trehväs’: «Ma märgoti, et lääsi ja proovisi. Taa as’a pääle ma joht es mõtlõ, et kas saa edesi vai saa-i.»

  Edimädseh proovih 7. vahtsõaastakuu pääväl oll’ timä meelest külh huvitav. «Mi naksimi vooriga umma hellü triinmä – taa om kõgõ tähtsämb jo – ja tuu om kah tähtsa, kas iks julgust jakkus, et lava pääl üles astu.» Artur plaan kimmähe nii pall’o proovõh kävvü, ku jõud.

  «Taarka» etendüse välläsäädjä Mäeotsa Ain märgotas, et alostamisõs om kokko tulnu hää punt. «Muidogi tulõ tetä pall’o tüüd, tuu oll’ algusõst pääle selge,» kõnõlõs tä. «Egä as’aga om nii, et ku tahat hääd tulõmust saia, sõs tulõ kõvva tüüd tetä. A kõgõ tähtsämb om iks rõõm – rõõm piät olõma, ilma rõõmulda saa-i midägi tetä.»

  Aini märgotusõ perrä või edimäne tükk jo lihavõttõ aigu vällä tulla, a kimmähe om plaanih üts tükk Seto Kuningriigi päivi jaos. «Ku asi nakkas kujonõma ja valmis saama, sõs nakkami trummi lüümä,» taha-i tä inne midägi vällä hõigada, ku asi peris kimmäs om.

  Muuhulgah märk Ain är, et taa parhilla luud tiatritrupp om ka tuujaos, et paari aastaga peräst olõsi inemiisi, kinka tetä peris Seto tiatri.

  «Mu meelest om taa peris illos jo – noorõ omma tubli ja nakkaja, ku iks om tahtminõ kavvõst Setomaalt Tartohe tulla, sõs tuu jo näütäs midägi,» ütles näütlejä Jäägri Merle (Merca) nuuristuudio luumisõ kotsilõ. «Meil omgi sääne plaan, et tahami koolita näid mitte ku näütetruppi, a ku tiatritruppi,» seletäs tä ja ütles, et tulõvikuh plaanitas nuurilõ opada ka grimmi tegemist ja kõrraldusligu tüü puult.

  «Tuu, et Setomaal tekkü uma tiatri, om as’a väega loomulik käük. Midä inämb näütemängutegejit nuuri siän om, toda parõmb,» kitt Võro Tiatriateljee juht Tubina Taago. «Sõs või luuta, et tulõ pääle ka vahtsit tiatrikaejit.»

  Tubina Taago sõnno perrä omma Võro kuulõ man näütetsõõri, koh tetäs tiatrit peris kõvva. «Võro tiatriateljee man om Võro draamastuudio, kon katõsa 17-18 aastaga vannust nuurt lõpõtasõ seo keväjä kolmõaastadsõ kuunkäümise. Sügüse pandas kimmäle vahtsõnõ trupp kokko,» ütles tä. Võro draamastuudio 4. kuuhsaisu lavastusõ «Via negativa» edimäne näütämine tulõ 8. urbõkuu pääväl.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!