Nummõr' 118
Joulukuu 19. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laagri luudusõtundjilõ
 • Uudissõ
   
 • Kodassõpesäst andas teedä
 •  
 • FolkFest tulõ Moosten
 •  
 • Käisi Johannese vahtsõnõ kodoleht
 • Elo
   
 • 90-aastanõ mõtsaveli tüküs õks viil traktoriruuli
 •  
 • Vana ao pillimiis mõist’ ka kõiki muid töid tetä
 • Märgotus
   
 • Haigõmaja vai tohtriabi?
 •  
 • Turovski Aleksei: joulu-aigu jahti ei peetä!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Laagri luudusõtundjilõ
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Ruusmäe poiss Sariku Juss tiid luudusõst nii pall’o, et tä kutsuti riikevaihõlistõ luudusõ-laagrihe. 
    
  «Lindoravat olõsi tahtnu nätä, a kahjus es näe!» kõnõlõs Ruusmäe poiss Sariku Juss (13), kiä om nii hää luudusõtundja, et pässi 9.–10. joulukuul Kurgjärvele luudusõ-kaemisõ laagrihe ja saa ka riikevaihõlistõ laagrihe.

  Lindorava jälgi otsõ Juss luudusõmehe ja kopra-uurja Laanetu Koll’a abiga, ku laagrilatsõ Vällämäel luudusõ-käüki teivä. A kahjus olõ-õs lummõ ja jälgi es olõ nätä. Eläjide jälgi kaeti perän slaidõ päält. «A ku är naksimi tulõma, sõs ma löüdse hirvevas’ka jäle!» om Juss uhkõ.

  «Võromaa latsõ olli väega tähelepanõligu, näil om hää köüdüs luudusõga,» kitt hirvejälgi löüdmist tõnõ Vällämäe-käügi vidäjä, Võromaa jahimiihi seldsi juht Kivistiku Mati.

  20 laagrihe päsnü latsõst olli kuus vanalt Võromaalt: pääle Jussi viil kolm Jussi koolikaaslast ja kats Valgjärve põhikooli opilast. Oll’ ka kolm last Setomaalt, tõsõ olli Tartost. Laagri oll’ ilma rahalda, tuu kõrraldi Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

  Laagri oll’ Jussi sõnno perrä väega vahva. «Äge oll’ puiõ tundminõ pungõ perrä ja Vällämäe-käük, Rõugõn Tindioro talon käümine,» kõnõlõs tä. «Munamäel kah, a säält es näe suurt midägi, undsõnõ oll’.»

  Laanetu Koll’at oll’ Jussil tuugi peräst põnnõv kullõlda, et poiskõnõ käü esäga koprajahin. «Esi olõ suuri miihi kõrval algaja,» hindas Juss esihindä püssälaskmisõ mõistmist.

  Juss eläs vanõmbidõ, katõ velle ja sõsaraga külh kortõrin, a käü mõtsan väega pall’o, päämidselt vanaimä kodo lähkül, Ruusmäelt kolm kilomeetrit Murati poolõ.

  Mõtsan miildüs tälle kõgõ inämb eläjit kaia ja egä aasta joulurahu aigu vii tä esäga näile mõtsa süvvä.

  Suur luudusõ-sõbõr Juss saa pia jäl laagrielost rõõmu tunda: tä oll’ üts nelläst parõmbast luudusõ-tundjast, kiä päsese riikevaihõlistõ luudusõ-laagrihe, miä tulõ radokuu algusõn ja jälki Võromaal.

  «Tundsõ pungõ perrä puid häste är,» arvas Juss põhjust, mille tä vahtsõhe laagrihe valiti. Sinnä saa ka tõnõ mi kandi lats – Uibo Madle Valgjärvelt.

  Laagrihe päses kokko 15 Eesti ja 15 Läti last. Et aigu om inämb – neli päivä – sõs saava latsõ päält luudusõ kaemisõ kävvü ka Tarton Ahhaa-keskusõn ja seiklusparkõn.

  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Mõts tege hääd
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
  Mõista-s tuuga rehkendä, et üts väiku poiskõnõ mõist nii häste ja as’aligult kõnõlda. Kõnõlda mõtsast. A õkvalt säänestmuudu sai 13-aastadsõ luudusõ-sõbra Jussiga Uma Lehe luu jaos juttu aia.

  Nii mõnigi vast märgotas, et mis taa üts luudusõ-laagri latsi jaos är ei olõ – tetäs jo laagrit säändsit ja määndsit. A ku näet, määnest rõõmu või üts lats mõtsan roitmisõst, eläjide ja puiõ kaemisõst tunda, sõs olõ-i säänest küsümüst.

  Egä lats päse-i joht laagrihe, a mõtsan saa tuugipoolõst kävvü. Viiä joulu aigu eläjile süvvä, nigu Juss uma esäga tege. Kaia niisama jänesse- ja kitsõjälgi. Sõs kasus latsõst sääne inemine, kiä nakka-i mõtsa prahti pilma, tan kuival aol tuld tegemä vai viil midägi hirmsambat, midä kahjus luudusõ-võõra inemise tegevä.

  A tuus piät vanõmba iks veidokõsõ latsi takast tsuskma ja härgütämä. Latsõlõ «mõtsa-pisiläse» päähä pandma. Jouluaigu om tuud õkvalt õigõ tetä. Esieränis illos viil sõs, ku joulus piäsi värski lumi maaha tulõma.

  Ja ku ti mõtsan kodassõpaar pessä tege, sõs ärke minke toolõ mõtsatüküle õkvalt saega kallalõ. Mis sis, et mõtsa(maahavõtmisõ)firma reklaamin hirmutas, et ku vanna mõtsa maaha ei võta, sõs lätt tuu hukka ja kos sõs tuu kahjo ots!

  Uma Lehe toimõndus suuv joulõ puhul, et Võromaal iks ilosat vanna mõtsa olõsi, et Juss vahtsõl aastagal lindorava är näesi, et lumi maaha tulõsi, kõigilõ lehelugõjilõ tervüst ja hääd silmänägemist!

  Trehvämi jäl vahtsõl aastal, erändkõrran kolmapäävä, 3. vahtsõaastakuu pääväl (pühhi aigu saa-i lehte trükki).

  Mis sa arvat?
   
  Uma Leht joulukingis!
   
  Telli Uma Leht Võromaalt peri sõbralõ, tutvalõ vai sugulasõlõ
   
  6 kuud – 60 kr
  12 kuud – 120 kr.

  Telli saa tel 78 22 221, info@umaleht.ee vai postkontorist.

  Umma Lehte saa vällänpuul Võro- ja Setomaad: Tarto pääpostkontorist, Talinast rahvusraamadukogost Lugemisvara poodist ja Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6).
   
   
  Uma Internetin
   
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!