Nummõr' 116
Märdikuu 21. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 1000 inemist Räpinä pidol
 • Uudissõ
   
 • Põnnõv tüü meelütäs häid juhtõ ka mi kanti
 •  
 • Kongo Alfredi kirriv maaliraamat
 •  
 • Võro muusigakuul – 50
 •  
 • Oppusõ kultuuritüütäjile
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Pildikeisi võro keele nädälist
 •  
 • Toronto nuurmiis Jaasoni Heikki löüd’ Võromaalt uma juurõ
 • Märgotus
   
 • Ritsingu Alo: minno kisk kõgõ lõunõ poolõ
 •  
 • Talonime - ilosa, tarvilidsõ
 • Kirä
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
  Põnnõv tüü meelütäs häid juhtõ ka mi kanti
   
   
  Allasõ Tiia
   
  Kukki võimõkamba inemise tüküse iks pääliina tüüle, saa ka mi kandin juhtvamba kotussõ pääle inemiisi löüdä: seo süküs otsitas konkursiga peris mitund juhti ja tahtjit õks om.

  Räpinä paprõvabrik ots tettävä sihtasutusõ projektijuhti. Tuu piäsi sihtasutusõ üles ehitämä ja muutma aoluulidsõ paprõvabrigu viie aastaga kotusõs, kon käü Põlva maakunnan kõgõ inämb küläliisi-turistõ.

  Paprõvabrigu pää Mälbergi Meelis ütel’, et kimmit avalduisi viil tulnu ei olõ, a näid om aigu saata viil seo kuu lõpuni.

  «Olõ-i kerge vabrikulõ juhtvambidõ kotussidõ pääle inemiisi saia,» tiid Mälberg. Tä luut, et ku mitte Räpinä kandin, sõs vähämbält Lõunõ-Eesti piiren sääne inemine sõski lövvüs. «Ilda aigu tull’ meile Tartost tuutmisjuht. Ost’ siiä elämise, tull’ õkva kõgõ perrega,» om Mälbergil väega hää miil.

  Vahtsõ projektijuhi löüdmise tege rassõs tuu, et paprõtehnoloogiat tundvit inemiisi Eestin ülepää ei koolitõdaki.

  Niisamatõ piät juhtvamb inemine nägemä uman tüün välläkutsõt. Uma pääga tiidmä, midä tetä ja tulõmuisi iist ka vastutama.

  «Sihtasutusõ juhilõ pakumi 10 000 kruuni kuun, a nõudmisõ omma ka korgõ. Inemine piät olõma esisaisva mõtlõmisõga, mõistma tävveligult inglüse kiilt ja määnegi ettevõtlusõ kogõmus võinu ka olla,» kõnõl’ paprõvabrigu pää.

  SA Põlvamaa Arenduskeskus ots Põlva maakunna turismiarõndusõ juhti.

  Keskusõ juht Mõtsa Kaire luut kotussõ pääle inämb kotusõpäälist inemist ku muialtpuult tulnut.

  «Ega sakõstõ om uskminõ, et paiga päält olõ-i kedä võtta. Tegeligult tiid paigapääline inemine kotusõpäälist elämist-olõmist inämbki. Vast lövvüs sääne uma inemine, kiä taht hinnäst arõnda ja midägi uma pääga är tetä,» luut Mõtsa Kaire.

  Turismiarõndajalõ pakutas Eesti keskmäst palka. Avalduisi võetas vasta 4. joulukuu pääväni.

  Setomaa riikligu kultuuriprogrammi juhtnõvvokogo tege märdikuu lõpus kimmäs, kiä saa Setomaa kogoteosõ kokkopandmisõ juhtjas ni Setomaa tiidüs- ja kultuuriuuringidõ arõnduskeskusõ luujas.

  Ammõdikotusõ nimi om tekevtoimõndaja ja tuus taht viis inemist.

  Setomaa programmi komisjoni liigõ Hõrna Rieka ütel’, et kõik omma peris hää kandidaadi.

  «Viiest õnnõ üts ei olõ setokõnõ. Tuu näütäs, et lövvüs inemiisi, kiä huulva kodost ja uma kandi tegemiisist. Ku om hüä tüü ja hüä palk, sõs om õks inemist võtta,» tiid Hõrn. Toimõndajalõ lubatas keskmäst palka, miä om 9500 kruuni.

  Mis sa arvat?