Nummõr' 115
Märdikuu 7. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kobrast ei tahõta jahti
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido tulõ Põlvan
 •  
 • Kõiva Inda laulu- ja mängupäiv Mõnistõn
 •  
 • Räpinä vald tähistäs kolmõ aastapäivä
 •  
 • Käü võro keele nätäl
 • Elo
   
 • Hiina hirvõ Võrumaal
 •  
 • Suur ja väkev Lindora laat
 •  
 • Kuis ma hindäle harivesiligu sai
 • Märgotus
   
 • Kaivandus vai kaitsõala?
 •  
 • Kats Piitret: Uma Pido tegejä saava kittä, a kimmähe tappa kah!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Kaivandus vai kaitsõala?
   
  Vana Kordo ettekuulutusõ perrä tulõ aig, koh puhast joogivett müvväs Irboska takast lättest kopakaupa kalli raha iist
    
   
  Riitsaarõ Evar, Setomaa ülembsootska 
    
  Setomaal, Meremäe vallah, Marinovah Pedäjä maatükü pääl tahetas naada kaibma dolokivvi vai sis tõistõ üteldeh killustikku.

  Ettevõtõ Põlva Teed om kõik paprõ kõrda ajanu. Keskkunnaas’atundja Põldvere Ain om keskkunnamõo uurmisõ kah är tennü. Kuvvõkümne nelä leheküle pääle kirja pant geoloogilinõ uurminõ saa otsa sõnnoga: «Kokkuvõttes ei avalda rajatav Pedaja karjäär veele, looduskeskonnale ja piirkonna elanikele ning nende elukeskonnale olulist negatiivset mõju. Planeeritava tegevusega kaasneb tööhõive suurenemine ja korrastatakse piirkonna teedevõrk.»

  Säält edesi olõ-i kirotõt, ku suur vai veièokõnõ om tuu ololinõ negatiivnõ mõo. Kas geoloog vastutas egäsugutsidõ hüdrogeoloogiliisi häötävide tagajärgi iist, miä võiva tulla ja küündü kavvõmbahõ ku üte kilomiitre tsõõrih?

  Setomaa Eesti jao pääl om õnnõ kats kotust, koh dolomiiti lövvüs:üts om Tiirhannah ja tõõnõ Marinovah. Tuuh mõttõh om taa siih kandih väega harv. Ja olnu seolõ kandilõ hulga parõmb, ku tahha tettänü geoloogilinõ kaitsõala. Inemise saanu kävvä perändmaastikkõ kaemah ja taa olõsi seo nulga rahvalõ suurõmbast abist. Taa pääle saanu üles ehitä pall’o suurõmba ettevõtlusõ!

  Üle ilma om naatu inämb arvõstama põlvivaihõlist õiglust ja ettekaemisprintsiipi. Tuu perrä tohe-ei parhilladsõ põlvkunna tegemise ja otsusõ tetä hätä tulõvaidsi põlvi huvvõlõ.

  Ilda aigu tulõt’ Reimanni-Truija Nele raadiosaatõh miilde vana Kordo ettekuulutust, et ütskõrd tulõ aig, koh puhas joogivesi är häos, nii et tuud müvväs Irboska takast lättest kopakaupa kalli raha iist.

  Kas olõ-i pall’o suur risk Seto- ja Võromaa rahvilõ? Mi tiiä-i, kuis nuu viisoonõ sääl juuskva ja miä sünnüs, ku plahvatuisiga nuu kihi kõik segi pestäs. Kõrralist hüdrogeoloogilist uurmist olõ-i tettü. Kiä tiid, kas saagi tetä!

  Ku võtta lühkült kokko as’a hää ja halva küle, miä tulõsi valla inemiisile, olõsi nuu säändse: mano tulõ 2–5 tüükotust valla inemiisile, vallalõ 300 000–500 000 kruuni aastadsõst kah’otasost. Parhilla Setomaal käümälännü teievõrgu kõrdategemine olõ-i köüdet kaibmisõga.

  Suur ettenägemäldä hädä või olla, et maa-alodsõ viimassi muutva suunda, läävä tsolgist, häöse otsani är. Tuud tiiä-i kiäki üldä, ku suurõ jao päält.

  Üts kooni kolm kõrda plahvatuisi õga nätäl nakkasõ mi kandi rahva tervüse pääle.

  Suurõ veomassina nakkasõ säitsme aasta joosul pia egä päiv hürisemä, teid lahkma, liiklusoht lätt suurõmbast.

  Tii läävä küllist läbi. Är saa tsurgitus valla päämidsest väärtüsest peetü rikmalda elokeskkund ja inemiisi sotsiaalnõ turvalisus.

  Ku kõik taa jutt lühkült kokko võtta, sis tasonu Meremäe vallavalitsusõl kaibmismõtõ maaha matta ja naada mõtlõma hoobis kaitsõala projekti pääle!

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!