Nummõr' 115
Märdikuu 7. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kobrast ei tahõta jahti
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido tulõ Põlvan
 •  
 • Kõiva Inda laulu- ja mängupäiv Mõnistõn
 •  
 • Räpinä vald tähistäs kolmõ aastapäivä
 •  
 • Käü võro keele nätäl
 • Elo
   
 • Hiina hirvõ Võrumaal
 •  
 • Suur ja väkev Lindora laat
 •  
 • Kuis ma hindäle harivesiligu sai
 • Märgotus
   
 • Kaivandus vai kaitsõala?
 •  
 • Kats Piitret: Uma Pido tegejä saava kittä, a kimmähe tappa kah!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Kobrast ei tahõta jahti
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Koprit saa parhilla püüdä pääas’aligult viialotsidõ rauduga, pinnega püüdmises om joba külm. 
    
  Ku jahimehe parhilla mõtsa läävä, sõs õks inämbüisi põtru laskma: põdrajahi-aig om tävven huun. A Võromaa inemise nõudva kõgõ kõvõmba helüga koprapüüdmist, midä jahimehe väega hää meelega tetä ei taha.

  «Kopranahk massa-i parhilla mitte midägi,» seletäs Sõmmõrpalo jahimiihi päälik Kauna Toomas põhjust, mille jahimiihi nõna kopra-jutu pääle viltu lätt. «Masku riik no 150-200 kruuni kopra pääst vai muperäst vai hannast, sõs klaarus hädä kõrraga är!»

  Ku viil neli aastakka tagasi sai kopranahku müvvä, sõs parhilla olõ-i ostjit. «Ma olõ pandnu ummi miihi sunniviisilidselt koprit püüdmä, a sõs tulõva ütlemise,» kõnõlõs Kauna Toomas. «Ja egä muid abimiihi suurt ei olõki, ku viialodsõ püüdmise ravva. Taksipinnega ei saa inämb jahti, külm om, kukki üte jahiga tõmmanu kümme kobrast vällä!»

  A inemise kaibasõ kopra pääle kõvastõ. Võromaa jahimiihi seldsi esimiis Kivistiku Mati löüd, et inemise omma kopra pääle kur’õmba, ku võisi. «Mõnõlõ ei miildü eski tuu, ku kobras Kubija järve pääl ujos,» kõnõlõs tä.

  Samal aol om ka juhussit, ku tulõ kipõlt koprajahti minnä: Kivistiku Mati tõi näütes, et ilda aigu ähvärdi kopra Võromõisan Võromaa veterinaarkeskusõ biotiigi ala laskõ. «Kolm saadi õkvalt kätte, a perän tull’ vällä, et koprit om tan õks viil – egä luudus tühjä kotust ei kannahta!» kõnõlõs tä.

  Kopra uputi raudtiid

  Raudtiimehe olli hädän Sõmmõrpalo-Kurõnurmõ vaihõl, kos elläi ujot’ raudtiid. Jahimehe käve sääl püüdmän. Tamm lahuti kah är ja kopra olõ-i inämb vahtsõt tennü.

  A tansaman man om riigimõts õks üle ujotõt ja koprit nii perädü pall’o, et Kauna Toomas julgu-i lupa, et asi kõrda saa. Sõmmõrpalo jahipiirkunnan või ellä 300 kopra ümbre vai inämbki.

  Kopra-hätä om ka muial Võromaal. Räpinä jahipiirkunna pää Zirgu Aimer ütel’, et timahavva om tan püvvetü 40-50 kobrast, perrä või olla jäänü 200 ümbre.

  «Ega mul kopra pääle väega hää meelega käsi trikli (päästiku) pääle ei vaoda,» tunnistas Zirgu Aimer. «Kobrast om pall’o huvitavamb kaia, ku laskõ.»

  Saman ütles tä, et jahimiihil om kohus kõiki eläjide hulka piire seen hoita. Ku pall’o kedägi tulõ püüdä, tuu om kirän keskkunnateenistüsest saad jahipiirkunna pruukmisõigusõ lepingun.

  «Ku jahimehe taad lepingut ei täüdä ja eläjä inemiisi varalõ kurja tegevä, sis naatas küsümä, et kes piät sis tuu kah’o kinni masma,» tunnistas Zirgu Aimer.

  Tõisi eläjidega pääle kopra olõ-i Võromaal sõski suurt hätä. Säänest tsirkust, nigu tei mõtsatsia Pärnumaal – tsungsõ üte perre muro üles – olõ-i meil pelädä. «Tsiko ja kitsi om meil parasjago nii jahimiihi ku kaejidõ jaos,» ütles Kivistiku Mati. «Mul käävä kah tsia tsungman, a ma külh ei arva, et näid piäsi tuuperäst õkvalt tapma nakkama.» Põdra kotsilõ ütles tä, et Põlva puul om taad eski ülearvo pall’o jahitu.

  Räpinäl om kahru-hädä

  A Räpinä kandin om kahrõ ülearvo pall’o – kolm tükkü külh.

  «Minevaasta käve Naha külän egä õdagu uibuaida ubinit süümä ja imäkaro pojaga lahe mi jahimiihi aida är, all oll’ mehidsepesä,» seletäs Zirgu Aimer. «A karo om kavval, ei anna kätte, tälle om hindä nahk maru kallis!»

  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Kirotagõ julgõhe ummist mõttist!
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
  Hää Võromaa inemise! Uma Leht om õkvalt tuu kotus, kon saa vällä üldä ummi mõttit ja arvamiisi. Kirotagõ vai kõlistagõ: määne Uma Pido tetä, mille külänimi võlss om, määndsit asjost pidänü Uma Leht viil juttu tegemä. Ärke unõhtagõ ka suurõ jutuvõistlusõ tähtaigu: tuu om 24. märdikuu päiv. Tuuperäst massa-i murõhta, ku ti olõ-i inne midägi uman keelen paprõ pääle pandnu. Viko mi ei otsi, loemi kõkkõ huviga ja hää jutu tsuskami lehte kah!

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!