Nummõr' 113
Viinakuu 10. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine häös kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Sulbin alost’ võro keele tsõõr
 •  
 • Mihklilaadu lätsi kõrda
 •  
 • Luvvas ütisüs Kanepi kultuuri hoitmisõs
 •  
 • Avvuhind võro keele tutvastegemise iist
 • Elo
   
 • Himo maaelämise perrä nõsõs
 •  
 • Saru tütrik kai Ameerikat peris lähükesest
 • Märgotus
   
 • Tobrelutsu Peep: maainemise mõtlõminõ tuu Eestile kassu!
 •  
 • Umast laulupääväst inneskidse koorilaulja nägemise perrä
 • Kirä
  Kagahii
  Internetin
  Perämäne külg
   
   
   
  Himo maaelämise perrä nõsõs
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
      
   
   
  Taa elämise iist küstäs üle poolõ miljooni, kuki maja taht seest tävvelikku ümbreehitüst ni kõrvalhuunist kõlbasõ viil läbi hädä rehealonõ-sann ja keldre. Kansi Meeri ja Kivisilla Ilmar uma kodo tulõvigu peräst ei murõta – mõlõmbil võtt lats edespiten elämise uma hoolõ ala. 
      
  Timahavva om maaelämiisi ostõtu ja otsitu ullimuudu, tiidvä kinnisvarainemise.

  Elämiisi, mink mõnõst huunõst viil määnestki asja või saia, hinna nakkasõ pääle poolõst miljonist kroonist. Madalamba hinnaga talo võit löüdä õkva raud- vai suurtii veerest vai määndsestki peräpõrgo kotussõst. Põlva kandi hinna omma Võro umist viil tsipakõnõ maan.

  Kinnisvarainemiisi teedä käü kõgõ kuumõmb äri iks säändsin tunnõtuin kotussin nigu Haani-Rõugõ ja Kiidjärve-Taivaskua kant üten kõgõ Ahja jõõ veerega.

  A Otepää-Kanepi vahtsõnõ tii ja Tarto-lähküs om hinda aanu ka Kanepi kandi. Erästvere-Magari kandin küstäs suuri huunidõga tallõ iist miljoni ümbre.

  Kas Võromaa külä heränese peräkõrd vahtsõlõ elolõ? Räpinä valla Pääsnä külä inemiisi Kansi Meeri (65) ja Kivisilla Ilmari (89) teedä olõ-i näide kanti joht pall’o vahtsit inemiisi tulnu. Kuvvõ aasta seen katõ suumlasõ tulli.

  «No ja mu uma vanõmb poig Jaak ostsõ siin üte maja, kon vanainemine ildaaigu är kuuli,» ütles Meeri. Muidu omma iks kõik kotusõpäälidse inemise. Om ka peris tühje majju, mink umanigu eläse kavvõndan. «A nä iks hoitva, ei müü,» ütlese Meeri ja Ilmar ku ütest suust. «Mis sis, et hinna omma umbõ korgõ,» tiid Meeri. «Ütlese, et taa iks vanavanõmbidõ kodo, uma sünnükodo, las olla.»

  Räpinä ja Ruusa kandi kultuurielo iistvõtja Trumsi Marge käü Pääsnäle umma kunagistõ vanaimä vele tallo inämbüste õnnõ nädälivaihtuisil. Maarjalilli talo om väega ilosa kotusõ pääl Võhandu jõõ veeren.

  Ei taha ja ei müü!

  «Nii kinnisvarategeläse ku muido inemise omma mugu juttu tennü, kas mi iks kotust är ei taha müvvä. Kae, ei taha!» kõnõlas Trumsi.Tälle olõ-i õkva rahapakkõ peio tsusat, a «sul om siist miljonivaadõ», kõrratas sakõst. Trumsi Marge usk, et ku mitte tä esi, sõs üts timä neläst latsõst tulõ tallo ka periselt elämä.

  Pall’odõ vahtsidõ inemiisi tulõkit näide kanti olõ-i silmänü ka Põlva valla Kiuma raamadukogo juht Nõmme Maie. «Ku inemine taht iks periselt maalõ elämä tulla, sõs om ka maad elämise mano vaia,» löüd Maie. Taa kandi suurõ põllumehe nigu Mustingu Raivo vai OÜ Põlva Agro omma kõik vaba maa kas är ostnu vai rentnü.

  Võro kinnisvarafirma UusKodu maaklri Soidla Liina näge, et umast hoitas kinni. Väega ilosa ja hää kotusõ nal’alt müüki trehvägi-i. Midägi piät olõma juhtunu: kas om tuu üskäsadanu perändüs, abielopaari eräleminek jne.

  Soidla tiid naist, kiä neli aastakka om pidänü ilosat maakotust är müümä, a täämbädseni olõ-i sutnu: «Ütles, et ku tä sääl är om käünü, nakkas ikma ja omgi kõik.»

  Mi inemise otsva elämist, liinasaksa suvõkoto

  Põlva Eramu kinnisvara päämiis Simpsoni Arno ütles, et kotusõpäälidse inemise otsva inämb elämises, Tarto ja Talina inemise inämb suvõkodos.

  «Timahavva oll’ eski tunda säänest hüsteeriät: inemine näkk’, et üts kotus läts’ är, tõõnõ kah. Sõs kolmandat taht joba egä hinna iist hindäle saia,» kõnõl’ tä.

  Timä ärnägemise perrä om ostjidõ siän küländ pall’o Tarto nuuri. Vällämaalaisi om veidembäs jäänü. Mi parhillatsidõ hinduga ei julgugi nä inämb nii väega osta, innemb joba möövä,» tiid Simpson.

  Mi kandi inemine tüküs liina- vai alõvikortinist är maalõ minemä, a muialt peri jõukambidõ kundõdõga om rassõ võistõlda.

  «Sakõst jääs kotusõpääline inemine kaotajas Tarto ja Talina ostja iin. Nii mõnõlgi kotusõl om inämbpakmisõga hind üles lännü,» kõnõl’ Simpson.

  Soidla Liina om kogõnu sääntsit muialtpuult kundõsit, kiä ostasi nigu piimäpakki, mitte maia vai kortinat – raha ei olõ määnegi küsümüs.

  Uma inemise jaos om hää juhus sääne, ku müüjä ei aja perämäst hinda takan ja taht, et timä elämine lähäsi paikligulõ inemisele.

  Paigavaim om tähtsä

  Maakotussidõ otsjilõ om tähtsä, et maja olnu mõtsa veeren, veidü nigu vaëon. Tähtsä om ka kuntliganõ maastik ja viisilmä.

  Soidla Liina kõnõl’, et inemine ei kaeki nii, määndsen kõrran huunõ omma – tälle om päätähtsä illos kotus. Inemine nigu tunnõtas, kas tälle tuun paigan miildüs, kas hingel om hää. Või üldä, et kaes, kas taa paigavaim tälle passis.

  Pall’odõ parhilla müügin olõvidõ elämiisi mant om inämbüste maa ja mõts maaha müüdü. Aoluulidsin piiren tallõ pakutas veidemb.

  Simpsoni Arno tiid, et noidõ pääle omma makja suurõ kinnisvaraärika. «Ku saava jaolõ, ostva talo tävveligult kõgõ maaga. Näütüses om 20 hektärri, tegevä tuu tükes ja möövä sõs üte-katõ-kolmõ hektäriga kruntõ. Säändse tegeläse jõudva kipõlt kõgõ suurõmbat hinda massa.»

  Sulikide iist tasos hoita

  Kinnisvaraärin om parhilla võitlus suur ja as’aajajidõ seltskund väegä kirriv. Küländ lövvüs sulikit. Noidõ iist tasos hoita.

  Ette tulõ kaia ka sõs, ku vanainemise huuldaja havvus muid plaanõ pääle hääsüämligu avitamisõ. Päsli pääl om ei rohkõmb ega veidemb ku mi edevanõmbidõ maa.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!