Nummõr' 112
Mihklikuu 26. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Määne Uma Pido tetä
 • Uudissõ
   
 • Haigõmajan kipõ röntgenimassin
 •  
 • Vahtsõnõ kodoluuraamat seto latsilõ
 •  
 • Karula näütüs Tarton
 •  
 • Kor´atas mälestüisi postitiist
 •  
 • Põlvan tulõ ökopido
 • Elo
   
 • Võõpson kalamiihiga kitsas käen
 •  
 • Lindal jakkus mälestüisi pikäst elost
 •  
 • Kaegõ no pinikuuti!
 • Märgotus
   
 • Rahmani Jan: häist asjust tulõ inämb kõnõlda
 •  
 • Bussipiätüisi nimmist
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võõpson kalamiihiga kitsas käen
   
  Ruitlasõ Olavi
   
  Kell om säidse hummogu, ma lää Võõpson jõõ pääle seo luu jaos kalamiihiga kõnõlõma. Egäsugunõ loogiga ütles, et ku ma jõõ viirde jõvva, ei olõ sääl inämb üttegi paati, selle et ammõdi poolõst kalamiis heränes parhillatsõl aol kell viis ja om joba ammu Lämmäjärve pääl perrele nilbõt leibä võrkõst vällä kakman. Ma olõ umbõlõ rahulik, juu viil kohvi ja sõs lää kaema. Piäsi uma armsa piltnigu üles ajama, a säändsel kelläaol saa timä käest sõimada. Mul ei olõ sõnaõigust, ma elä timäga kuun.
   
   
  Piltnigu pääle läts’ kats tunni, no om kell ütessä ja pilt edimädsen sadaman om sääne. Kõik paadi omma ummi kotussidõ pääl, kalamiihiga omma as’a sitastõ. Millen asi? Ku häste kullõlda, olõsi nigu määnestki norskamist kuulda.
   
   
  Seost mehest ma saa arvo, mille tä järve pääl ei olõ… Selle et järv esi om seo mehe pääl.
   
   
  Ja seo… A tõsõ? Olõki-i kinkagi kõnõlda. Üts mõtõ om. Kaemi tõist sadamat!
   
   
  Sama lugu. Seto Line om niisama vaganõ ku Polaris Tarton. Ülejäänü omma kõik paiga pääl. Paadi, ma mõtlõ. Miihi ei olõ. Jäl om norinat kuulda.

  Ei jää muud üle ku uma paat käümä. Läämi Lämmäjärve pääle, sääl õks mõnõ tubli kalamehe lövvämi. Säändse, kiä peris kalamehe ammõtit pidä ja puha. Lämmijärv om suur, sääl õks kiäki kalla püüd. Ku ei püvvä, sõs sõidami Vinne piiri viirde ja kõnõlõmi vinne kalamiihiga. Ma mõista vinne kiilt häste, piltnik kah. A ei olõ täämbä timä kõrd kõnõlda!
   
   
  Nii! Lämmijärv! Ma olõ piaaigu välläopnu aokiränik ja õkvalt küsütele teid kõiki! Ei avida ei hussi-, ei püssärohi, kodo tagasi. Reportaaž jääs är. Om toimõndaja süü, et kalamiihi ei olõ. Tõnõkõrd saatku minno sinnä, kon om. Kalla om külh, egäl puul mugu lüü lupsu, a ma es piä kallo küsütelemä. Kodo tagasi ja avitas. Võõpson kalamiihi ei olõ, tuud kõnõlõsõ nättü paadi ja rahu majan!
     
     
   
  Ahhaa! Üts miis paistus külh kõrkjidõ vaihõlt, tütrega. Kaemi perrä. Kaimiki. Ilumetsa Erki es olõ külh väega kotusõpääline inemine ega ammõdi poolõst kalamiis, a saagi perrä paistus, et peris jopski kah ei olõ. Timä sõnno perrä om jõõn kalla veidembäs jäänü ku vanastõ. Saagipildi perrä om täl õigus.

  Kattõ kõrralist ammõdi poolõst kalamiist peränpoolõ õks näimi. Tulliva jõkõ piten kodo poolõ. Vinne mehe olli. A näil vaesõkõisil oll’ Lämmäjärve pääl mootor üles ütelnü ja meist müüdä sõudõn olli nä elo pääle joba nii vihadsõ, et intervjuud es anna ja pilti tetä kah es lupa. Rohkõmb ma tsuski es julgu. Hambidõ raviminõ om täämbädsel pääväl väega kallis. Ja piltnigul oll’ üten kah mitte just otav aparaat.

  Üts pilt sai viguriga. Noidõ vaihõl, kiä tuu üles löüdvä, loositäs hääl juhul midägi tarvilist. Uma Lehe hamõ võiolla… vai kängä. A võiolla, et ei loosita kah…
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!