Nummõr' 112
Mihklikuu 26. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Määne Uma Pido tetä
 • Uudissõ
   
 • Haigõmajan kipõ röntgenimassin
 •  
 • Vahtsõnõ kodoluuraamat seto latsilõ
 •  
 • Karula näütüs Tarton
 •  
 • Kor´atas mälestüisi postitiist
 •  
 • Põlvan tulõ ökopido
 • Elo
   
 • Võõpson kalamiihiga kitsas käen
 •  
 • Lindal jakkus mälestüisi pikäst elost
 •  
 • Kaegõ no pinikuuti!
 • Märgotus
   
 • Rahmani Jan: häist asjust tulõ inämb kõnõlda
 •  
 • Bussipiätüisi nimmist
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Vahtsõnõ kodoluuraamat seto latsilõ
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
    
   
  Jüriöö Vello sai valmis Setomaa kodoluuraamadu käsikirä ja naas´ tuu perrä latsilõ kodoluku oppama. 
    
  Võrokõnõ Jüriöö Vello (62) om valmis saanu Setomaa kodoluu opigu ja tüüvihu, mink perrä alost´ seo sügüse Mikitämäe põhikooli 5. klassin oppamist.

  «Koolin opitas pürämiite ja midä kõkkõ, a hindäst ja umast kodopaigast tiiä-i latsõ suurt midägi,» ütel’ Mikitämäe kooli kavvanõ kuulmeistri Jüriöö Vello küsümise pääle, mille tä säändse kodoluuraamadu tegemise ette võtt’.

  Edimält oll’ täl plaan tetä oppusõraamat vanõmbidõ klassõ jaos.

  A et Setomaal om õnnõ üts keskkuul, sõs tulnu raamadu trükünummõr väega väikene ja välläandmiskulu ilmadu suurõ.

  Seniaoni ilmunu raamadu, miä Setomaa ao- ja kodoluust kirotasõ, omma väega tiidüsligu, naa ei olõ latsilõ oppamisõs mõtõld.

  «Ka Siruli Sirje toimõndõt raamadu man es olõ üttegi oppajat pundin, tegejä esi ka tunnisti tuud,» nimmas’ Jüriöö 1999. aastagal ilmunu raamadu «Seto kodo lugu» kotsilõ. Mitmit Setomaad putvit raamatit om küläraamadukogon õnnõ üts, ku tuudki.

  Jüriöö sõnnu perrä tiidvä seto juuriga kotusõpäälidse latsõ iks umast kodokandist ütte-tõist, päämiidsi küläpühhi ja muud.

  Rassõmb om muialt sisse tulnu latsiga, kedä om umbõs üts kolmandik.

  Võromaalt Ruusalt peri Jüriöö Vello juhtsõ Mikitämäe kuuli aastil 1979-1991. Parhilla oppas tä Mikitämäel eesti kiilt ja viilt mõnda ainõt.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!