Nummõr' 108
Põimukuu 1. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa kodassil lätt häste
 • Uudissõ
   
 • Suvõülikuul Valgjärvel: kõnõlusõ, kontsõrdi, tiatri
 •  
 • Edimäne aokiri seto keelen
 •  
 • Vilälõikuspäiv Mesipuu talon
 • Elo
   
 • Tsikolõ miildüs muusiga
 •  
 • Koorastõst peri tütrik või saia malõvajuhis
 • Märgotus
   
 • Taro Igor: Setomaa nakkas tuhast nõsõma
 •  
 • Miä tuu om, mis kasus?
 • Esimuudu
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Suvõülikuul Valgjärvel: kõnõlusõ, kontsõrdi, tiatri
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Suvõülikuul 2005: näütlejä Vildi Eva aja juttu «umakandimehe» Pulga Jaaniga. 
    
  11.-13. põimukuu pääväl omma võro keele ja kultuuri huvilidsõ oodõdu 18. Kaika Suvõülikuuli Valgjärvel, Kanepi kihlkunnan.

  Suvõülikooli kava (kae luu mant) panni kokko rektor Kama Kaido ja pääkõrraldaja Ojari Triinu. Põnõvat kaemist-kullõmist piäsi jakkuma nii aoluu-huvilidsilõ ku ka näütüses noilõ, kiä pidävä Pulga Jaani, Ilvesse Aapo ja Rahmani Jani võrokeelitsist laulõst.

  Ummi mõttit jagava tõisiga märgotaja ja kiräinemise Hindi Mati, Kaplinski Jaan jt. Kimmähe om ütte-tõist huvitavat kõnõlda ka Võro maavanõmbal Tuliku Ülol ja Põlva maavanõmbal Klaasi Urmasõl, kiä kõnõlõsõ katõ maakunna kuuntüüst vanal Võromaal.

  Põnõvamba kildakõsõ Kaika Suvõülikoolist korjami kokko tulõvahe Uma Lehe numbrihe ja ka võrokeelitsehe raadiosaatõhe. Tuud võrokeelist uudissõsaadõt saa kullõlda Vikerraadion 15. põimukuu pääväl kell 17.05.

  Seod saadõt avitasõ tetä ja linti võtta neo koolilatsõ, kinkal om huvvi oppi suvõülikoolin raadiosaatõ tegemist.

  Kiä taht raadiotüüd oppi ja avita saadõt tetä, pallõsi hindäst teedä anda kas info@umaleht.ee vai tel 78 22 221, 56 606 494.
   
  Kaika suvõülikuul Valgjärvel

  Riidi, 11.08

  11.30 Buss sõit Võrolt kerigu iist Valgjärvele.
  14 Suvõülikooli alostus. Kõnõlõsõ Võro ja Põlva maavanõmba.
  14.30–18 loengu (Klaasi Urmas ja Tuliku Ülo «Võro kiil ja kultuur katõ maakunna arõndamisõ ja edendämise plaanõ seen», Kindma Maimu ja Zuppingu Anne-Mare «Valgjärve mõisa ja kooli aoluust», Saarõ Evar «Tükükene Otepää kihlkunda kesk Võromaad», Hirvlaane Milvi «Peeter Salak Valgjärve kultuuriluun» jt).
  15 Bussireis latsilõ (Valgjärve teletorn, Pikäjärve mõis ja Hauka talo).
  19 Tal´na Võro Seldsi ansambli «Liiso» plaadi näütämine ja kontsõrt.
  19.30 Vahtsidõ asju näütämine: Karula rahvalaulõ CD «Siug sündü söödüle», Raadio Üü-ülikooli helüraamadu, Kanepi kihlkunna sugupuiõ näütüs, aokiri «Peko Helü», Kauksi Ülle raamat «Kuus tükkü», kaemisõs om välän vannu piltõ Valgjärve kandist jt.
  22 Raadiokullõmistükü «Ahi» (J. Kylätasku) kullõminõ, kõnõlõsõ näütlejä (Metsuri Marje, Kukumäe Arvo jt).
  19-23 Filmitarõ

  Puulpäiv, 12.08

  9 Loengu (Hindi Mati «Grammatikate lõpmatus – ütel keelel om lõpmada pallu kirjelduisi», Laande Alli «Mulgi kiil ja miil Lilli koolin», Allasõ Anti «Määndse ommava Võro maakunna abituriente tulevikuplaani ja mis tuud om mõotanu», Kaplinski Jaan «Kas Tarto-maa kiil koolussih?» jt).
  Latsilõ: 9–13 Vallalõ joonistamisõ ja meisterdämise tüütarõ.
  10–12 Orienteerumisoppus.
  12 Raadio-oppus, puutüü-oppus.
  14 Bussireis täüskasunuilõ (Tamme mõis ja kõrts – Valgjärve vana koolimaja – Pikäjärve mõis – Kiltre talu – Valgjärve). Latsilõ: Ilvesse Aapo joonistamistunn, näütlemisoppus (oppas Tagamõtsa Tarmo), tulõtõrjõoppus.
  20 CD-plaadi «Murõt ei olõ» (Ilves, Pulk & Rahman) näütämine ja kontsõrt.
  21 Pido üten Tarto lõõtspillifestivali pillimängjidega.

  Pühäpäiv, 13.08

  9 loengu (Kuksi Ants, Haki Jaanus «Võrokeeline kodo», Lõbu Terje «Määnest hariduspoliitigat tetti Võromaa koolin Eesti Vabariigi aigu», Liini Enel, Helmi Teet «Võro keele pruukmisõst Veriora ja Räpinä valdun» jt).
  10–12 Latsilõ käük Valgjärve mõisaparki. Kaias vanna ohvrikivvi, puid ja kasvõ, otsitas viisuunt.
  13 Tiatri: lavakava «Lammas ütel läl-läl-lää» Võromaa jutõst ja laulõst.
  15 Buss Valgjärvelt Võrolõ.

  Suvõülikuuli või tulla egäüts. Massa tulõ õnnõ söögi iist.

  Täpsemb kava: http://www.wi.ee. Küsü perrä: 782 1960.
   
    
    
  Mis sa arvat? 
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!