Nummõr' 54
Hainakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Hainatego tulõ rassõ
 •  
 • Valgusvoori Võro liina?
 •  
 • Võro sai uma ollõkõsõ
 •  
 • Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
 •  
 • Setosid avvustõdas ka kavvõl Indian
 • Elo
   
 • Baltical vahtsõ seto lipuga
 •  
 • Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
 • Märgotus
   
 • Klaasi Urmas: külämiis' või mõnikõrd inämb õigust kõnõlda ku tiidläne
 •  
 • Kas kodo jääs alalõ?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Baltical vahtsõ seto lipuga
   
  Hõrna Maar'a
     
   Inne jaanipäivä kävemi Tsibihärbläisi kooriga Tal'nah Baltica folkloorifestivalil, koh oll'väiga lõbus ja edimäst kõrda saimi lehvitä umma vahtsõt Setomaa lippu.
  Obinitsa tütärlatsi leelokuur' Tsibihärbläseq lauli Baltical vahtsõ seto lipu all.  Baltica om sääne pido, kohe tulõva kokko folkloorirühmä mitmist paigust. Pido liigus 1987. aastagast ringi müüdä Balti maid, tulõva aastaga om taa jalki Leeduh ja sõs Lätih.

  Sjoo Tsibihärbläisi kambaga ollimi Baltical kolmandat kõrda.
  Piimäkuu 19. pääväl joudsõmi Tal'nahe ja lätsimi Raekua platsi pääle, koh oll' laat ja alostus. Sääl astiva üles mi uma folkloorirühmä, a ka tõsõ Vinnemaalt, Horvaatiast, Ungarist, Udmurdist ja muialt.

  Õdagu nakas' Sakala keskusõh edimäne pääkontsõrt', edimädse olli eesti rühmä (ka näütüsest Liinats'uraq ja Väike Hellero), kontsõrdi tõõnõ puul' oll' jäet välisrühmile. Pääle tuud sai viil minnä peräpidolõ Dsingli kluppi, koh võõramaa rühmä ummi tandsõ opassi.

  Hummok nakas' pääle rongikäügiga Kadriorost. Säält lätsimi üles presidendiherrä lossi mano, koh oll' vastavõtt. Presidendi lossih sai ka laulu lüvvä. Sääl lauliva viil pääle mi Kihnu naasõ ja viil tõõsõki.

  Kuna mi säändse viil veid'okõsõ latsõiäh tütrigu olõmi, sõs saiõmi ka kõrraldusõ Baltica latsitarõh laulda. Täütsä hüä oll' kaia, midä tõisi maiõ latsõ laulva. Erilidsest lemmikust saiõ Horvaatia grupp' ja poolaga olli kah mõnusa.

  Leimi Harjumäel tandsu

  Tõõsõl pääväl, ku Harju uulitsat piteh kävemi, oll' Harjumäe kaldõh jo kavvõndõhe kuulda seto tandsuviise. Kaiõmi sinnä ja mängse Tarto Tandsuklubi.
  A kuna sääne ummamuudu lugu oll', et pillimehe mängse ja kiäki es tandsi viil, sõs võtimi iist ja lasimi mõnõ tandsu kah sääl mäekaldõ pääl.

  Tsibihärbläisi esinemine oll' pantu kuuh Hõpõhelmide ja Meremäe miihiga päälavalõ. Et meil oll' vaihõpääl mõni õnnõtus juhtunu, paar' lauljat oll' veid'o haigõst jäänü, lää-äs meil tuu esinemine kõgõ ilosampa.

  Sjoost mi opsõmi, et inne suurt esinemist tulõ õks umma tervüst hoita. A ma arva, õt sääne apsakas avitas meil veid'o rohkõmp arvo saia, ku tähtsä om kõigi pingutaminõ ja kogo koori kokkohoitminõ.

  Väigokõnõ tapõlus käve meil lipu peräst. Edimäst kõrda olliva seto uma lipuga väläh ja sõs olli jo viil Siidisõsara, kiä kah tahtsõva kõgõ tuu lipuga pilti tetä. A rongikäigu-aigu olligi kõik' seto üte lipu all.

  Publigu lemmikust saiva sjoo aastaga Vinnemaa mehe, kiä teie mõõgatandsu. Baltical käügist jäi hää tunnõ ja ma soovita kõigil, nii pall'o ku võimalik, õks pruuvi ka mõni tõõnõ kõrd kaema minnä, selle, et tuu om veiga põnnõv ja illos, midä kõik' nuu rühmä sääl lava pääl tegevä.

  A Tsibihärbläisil tulõ õkvalt jalki vahtsõnõ sõit jalgu alla võtta, kavvõndõhe Udmurti.
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Ku esi olõssi nuur', võih olõs illos taa silla all kuramiiri!"

  Räpinä vallavanõmb Hirmo Inge vahtsõ Võro maantii silla vallategemisel (Koit)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!