Nummõr' 54
Hainakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Hainatego tulõ rassõ
 •  
 • Valgusvoori Võro liina?
 •  
 • Võro sai uma ollõkõsõ
 •  
 • Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
 •  
 • Setosid avvustõdas ka kavvõl Indian
 • Elo
   
 • Baltical vahtsõ seto lipuga
 •  
 • Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
 • Märgotus
   
 • Klaasi Urmas: külämiis' või mõnikõrd inämb õigust kõnõlda ku tiidläne
 •  
 • Kas kodo jääs alalõ?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Kas kodo jääs alalõ?
   
  Kõik', mis sa tiit, tiit hindäle, latsilõ ja latsõlatsilõ
   
   
  Niilo Lui, vahepääl kotoh käüjä 
   
  Kas opit vai jätät opmada, otsit tüüd vai pallõt tõisi käest api, viskat viina vai olõt kainõ, ehität koto vai läät ilma pääle, jäät Eestimaalõ vai kappat vällämaalõ, läät mõnt inemist parlamenti valima vai saadat nuu as'a kuu pääle?
  Vai tiit hoobis midägi muud ja iks ütte vai tõist piteh? Tiit, nigu tegemise aigu õigõmb tundus, a mõnõ ao peräst tsiunat tõisi, ku midägi halvastõ läts' vai kität hinnäst, ku häste läts'. A pall'o kõrdu olõ-i ummi tegemiisi meelehki.

  Kõigist tegemiisist jovva-i siih märki ja püvvä õnnõ kotost kõnõlda. Kodoga om vas't nii nigu armastusõga, et ku olõmah om, sis ei saa täst aru, a ku ei olõ, om midägi väega katski. Vai ku nuur' olõt, tahat kotost är, vanah iäh aga kodo tagasi. A mis sis saa, ku koto ei olõ?

  Pall'o maakodo umma kaomah, mitmõ külä kuulmah ja vallaki vindumah. Esiki väiksembä liina logisõsõ ja suurõmbihe liinu lätt inemisi mano. Talliin kitt joba tükk' aigu, et elo om hää ja lätt viil parõmbas. Mis sis muud, ku maakodo maaha jättä ja liina minnä.

  Vahepääl saa ka vanah maakotoh kävvü, olla sääl kuri, et põllu pääl võsu kasus, panda lillihäiermäs esä-imä havva pääle, tetä viil midägi muudki ja sis ruttu liina tagasi tõmmada.

  Kuu aigu tagasi kirot' Postimees, et 50 aasta peräst eläs Võromaal vaivalt 10 tuhat inemist ja nuuki omma kõik' pensionääri.

  Prõlla om Võro maakunnah nii tüüinemiisi, latsi ku pensionääre ja kokko umbõs 40 tuhat. A ku nii edesi lätt, omma maakodo kaonu ja Võromaal õnnõ Munamäe torn', mõni muusõum ja är raodu mõtsa järviga alalõ jäänü. Ka tii omma viil, midä piteh Euruupast turisti Vinnemaalõ sõitva. Nii või juhtuda mitmidõ maakundõ, valdu ja külliga.

  Sääntse jutu iist pipard mullõ keele pääle, kuna liinah om jo elo parõmb ja liinakortõr' vai liinamaja või ka kodo olla. Vahtsõ liinakodo pandas päälegi üles ja vannugi ehitedäs eurolikõs – no mis viil tahat: euruuplanõ olla om uhkõ ja hää.

  Õnnõ euruupalikust Talliinast ei sõidõta inäp maakodo. Ei sõidõta sinnä, kos elli esivanõmba, kes Vabadussõah Eesti Vabariigi kätte võidi, kos vanõmba kolhoosih normipäivi iist olgi tiinse, kos kümne aasta iist hõigati, et eestläne olla om uhkõ ja hää. Ei sõidõta inäp eesti kodo. Ja mis sis, nüüd sõidõtas Brüsselihe ja Pariisi, Berliini ja Bagdadi.

  A aasta tagasi kirodi Miss'o keskkooli vanõmbidõ klassõ latsõ, ku küsti näide tulõviguplaanõ, et paar'kümmend aastat tahassi ilmah ringi kävvü, oppi ja kõvastõ tüüd tetä, a sis tulla umma maakodo tagasi. Sääne eestläse tahtminõ om vas't tõisilgi Eestimaa nooril. Võimalik, et noidõ aastidõ peräst ei tahetagi maalõ tagasi, a võimalik, et näil ei olõki kohegi minnä – nuid maakodosid lihtsäle inäp ei olõ.

  Tõõn'e asi, et ku Eestih ei olõ inäp eestläisist esivanõmbidõ ja vanõmbidõ elopaiku ja maapaiguh eläse hoobis hiinlaisist vai araablaisist tulnuga, olõ-i tegemist inäp ka Euruupaga.

  Siist mõni küsümüs mõlgutusõ lõpõtusõs ja edesi mõlgutamisõs! Kes ja midä tege mi, mi latsi ja latsõlatsi jaos? Kas europarlamendi saadigu, kedä viisi es mi suurt valima minnä? Vai saadigu Toompääl, kellega ei tahassi rahul olla? Vai meist hindist?

  Ja midä piässi üleültse tegemä?
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Ku esi olõssi nuur', võih olõs illos taa silla all kuramiiri!"

  Räpinä vallavanõmb Hirmo Inge vahtsõ Võro maantii silla vallategemisel (Koit)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!