Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
  Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
   
   Kunstnik ja laulumiis’ Riitsaari Evar (35) om joba piä aastak aigu pidänü Setomaa ülembsoots’ka ammõtit. 10 aastakka kodokandist Obinitsast kavvõl Tal’nan kunsti oànu ja elänü-tüütänü miis’ om parhilla kodo tagasi joudnu ja oppas Obinitsa koolin latsilõ joonistamist.
     
  Kas ülembsoots’kas olõminõ om su elon midägi muutnu?

  Vastutust om mano tulnu ja ma olõ parhilla Setomaal inämb ku muial.

  Mille kodokanti tagasi tullit?

  Kodo tagasitulõkis võtsõ ma mitu aastakka huugu. Tuu as’aga oll’ nigu liivakelläga: üts’ osa saa täüs ja kell tulõ tõistpiten käändä. Egä käändmisega tulõ liiva sisse kulda mano. Tagasitulõk’ oll’ peris tähtsä otsus, a eloh piätki tähtsit otsussit tegemä. Kuigi oll’ sääne tunnõ, et tulõ tulla. Obinitsah om nii pall’o tegemiisi: esivanõmbidõ maio om vaia kobista, haina niitä. Sis piät viil jäämä aigu perre ja maal’misõ jaost. Elo om sääne, et üte päävä laula Tal’nan vai Londonin seto laulõ, tõnõ päiv oppa latsi kodokülä koolih.

  Kost om peri huvi seto laulõ laulda?

  Vanaesä Riitsaari Gavriil kunagi laulsõ, mõlõmba vanaimä laulsõva. Setol tulõgi laulda, seto tõistmuudu saa-i. Kunstihuvist jälki, et imäpuulnõ vanaesä Kasagu Vass’o ollõv hobõsit joonistanu. Üttegi pilti olõ-i külh nännü. Vanaimä tekse käsitüüd, kudasi kampsõ ja vaipu. Ka imä om latsilõ koolin kunsti ja kirjo opanu. Säält om kunstiasi süämelähküdses jäänü. Obinitsan oppa joonistamist, pois’kõisiga proovi ka puutüüklassin meisterdä.

  Kas latsil om huvvi ka rahvusligu seto kunsti vasta?

  Seto rahvakunst ummi ilosidõ värve ja rikkalikkõ kirjoga nakkas varõmb vai ildamb miildümä. Tuust om mul külh hüä miil’, et om nätä latsi, kiä võissi ja tahassi kunstivärki edesi oppi. Keraamika tegemisel om kah õkvalt nätä, kelle käsi höste juusk. Suvõl taha naada tegemä setoteemäliidsi sainamaalingit ja kimmähe tulõva seto ts’ura abis.

  Laulat Lõkõrin. Kas inemiisile miildüse ti laulu?

  Ku mitmõ helüga lugu õnnistus ja esitäjä mõist hingest laulda, sis om kullõjal ka hää kullõlda. Rahvalõ om säänest lähenemist ja umah keeleh laulõ iks vaia. Nätä om, et vahtsit Lõuna-Eesti laulupuntõ tulõ mano ja tuu om väega hüä.

  Kon seo suvi Seto kuningriigipäiv tulõ?

  Verskah 7. põimukuu pääväl. Looda, et seto rahvas löüd iks seto rõivit ja pand säl’gä. Ku noid olõ-i, olõ-i viil sukugi ilda vanno rõividõ perrä vahtsit tetä ja laulõ-tandsõ oppi.

  Kas soots’ka om nigu vallavanõmb, kellele murrit kurdõtas?

  Iks tuldas kõnõlõma, mõttit ja kaibamiisi om. Vanõmba inemise omma nõvvu andnu, midä ja kuiviisi võinu soots’ka tetä. Olõ ütte-tõist silmäh pidänü.

  Midä sa tahtnu seo suvi viil kimmähe är tetä?

  Tahassi edesi tetä umakiilset multivilmi Kikka Ali jutust «Majahussi kasvandigu». Tal’nast joba kõrra tulli pets’älisti platsi puutridõ ja kaamõridõga. Latsi abiga oll’ meil teküs tüüpäiv. Osa tegeläisi omma mu, osa latsi joonistadu. Ei seto- ega võrokiilset multikat olõ-i inne tett. Tuust tulõs ummi värvega asi, nigu om seto laulõh ja kunstih. Proovimi tuud juttu ka lavasta. Viil om ette valmistamisõl raamat Kuka Manni luulõtuisist ja laulõst. Taha tulõva mu tettü pildi. Puutriga kujundas raamadu Lauritsa Piitre.

  Küsse Harju Ülle
   
  mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!