Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
  Võromaalõ om nuuri vaia
   
  Ku inemine pidä umast kodokotussõst, sis tä korõmba palga peräst lihtsäle ärq ei koliq*
  Ku võro keele arõndamisõ vastassit kullõlda, sis om tunnõ, nigu võro kiil’ olõssi nii pühä asi, midä puttu ei toheq, tuud võit õnnõ kavvõmbast kaiaq ja uuriq. Võro keele arõnõminõ olõssi nigu jumala puult paika säet. Ku jummal’ taht, et võro kiil’ är häös, ega sis tavalinõ inemine hinnäst sinnä protsessi sekäq ei toheq!
  Ku võro keele arõndamisõ vastassit kullõlda, sis om tunnõ, nigu võro kiil’ olõssi nii pühä asi, midä puttu ei toheq, tuud võit õnnõ kavvõmbast kaiaq ja uuriq.Kelbä Raivo, nuur’ võrokõnõ
  Võro keele arõnõminõ olõssi nigu jumala puult paika säet. Ku jummal’ taht, et võro kiil’ är häös, ega sis tavalinõ inemine hinnäst sinnä protsessi sekäq ei toheq!

  A naaq pühädüse kaitsjaq võisi märki, et liinu ja maakundõga om nigu inemiisiga: ku aig om rassõ, sis ei jääq iks miäkit muud perrä, ku ummi reliikvijit ja pühhi asju pruuki. Võro liina ja Võromaa jaos ommaq rassõq aoq püsünü joba aastit.

  Mis sis, et palgaq ommaq nõsõnu ja puutõ om ka pall’o mano tett. Päämäne hädä om tuun, et korgkuuli lännü Võro noorõq taha-i inämp Võrolõ vai Võromaalõ tagasi tullaq. Mõni iks taht kah, a noid jääs iks veitüs. A ku vahtsit inemiisi ja üten näidega vahtsit mõttit Võromaalõ tulõ-iq, sis kannatas tuu all terve kant’. Ma taha-i joht üteldä, et paikliguq juhiq ommaq nõrgaq vai ulliq. Naaq ommaq kimmähe pall’o tennüq Võromaa hääs. Näütüses Võro liina pilt’ om iks pall’o edesi lännüq, ku kaiaq tuud, miä oll’ viis’ aastakka tagasi.

  A umavalitsusjuhiq piässi märk’mä, et üts’kõik’ ku pall’o Võromaa ka ei püvvässi, miiq ku tavalinõ liin vai piir’kund Tarto vai Tal’na vasta ei saaq. Suurõmpaq liinaq köütvä nuuri inämb. Ja mille sis iks piätki korgõlt harit nuur’ jätmä umaq sõbraq, tutvaq kohviguq, tiatriq ja kõrdsiq Tarton vai Tal’nan ni kolima Võromaalõ, ku Võromaa kultuurilidsõlt kuigimuudu ei olõ muust Eestist tõistõ?

  Tähtsä olõssi, et egäpääväne elo olõssi kultuurilidsõlt tõistmuudu ku mujjal. Ku Võromaa olõssi tavalinõ maakund ja Võro liin tavalinõ liin, sis Võromaa ja Võro liin jääseki võitlusõn nuuri iist Tartolõ ja Tal’nalõ kõgõn ala. Umavalitsuspääligu ei tohissi härgütä Võromaalt peri nuuri märk’mä elokotussõ valikul õnnõ tuust, ku suur’ om kohki palk, võimalus karjääri tetäq ja ku pall’o om aoviitmiskotussit liinan – säändsen võrdlusõn om Võromaa ette kaotanu.

  Om õnnõ üts’ võimalus, kuimuudu saas väiku liin suurõ liina vasta ja tuu om tukõv paiklik esihindäsolõminõ. Umma esimuudu hindäsolõmist olõssi kõgõ keremp võro keele abiga edesi arõnda. Tugõva paikligu esihindäsolõmisõ võimalus om käkit taha, et ku inemine pidä väega tugõvalt umast kodokotussõst, sis tä iks korõmba palga peräst nii lihtsäle är ei koliq. Ja mis viil tähtsämb – ku inemiisil om tukõv paiklik esihindäsolõmisõ tunnõq, sis ommaq nä nõun pall’o inämb tegemä uma liina vai valla jaos.

  Õnnõ sis, ku tuu tunnõ om väega tukõv, või luuta, et noorõq jätvä suurõmpidõ liinu võimalusõq. A tuud tugõvat esihindäsolõmist saa Võromaal luvvaq õnnõ võro keele pääle.

  Ku võro kiil’ piässi iks paikligu keele saisu lähembäl aol saama, sis om perämäne aig, et kõik’ umavalitsusõq nakassi uma kandi arõngukavvun rehkendämä pall’o inämb võro keelega.

  Tulõva-aasta piässi paiklikõlõ umavalitsuisilõ suuvjidõ kavvun joba seen olõma kimmäq mõttõq, midä nä tahtva tetäq tuu hääs, et tukõq võro kiilt ja tuu läbi nõsta paiklikku esihindäsolõmist. Ma looda süämest, et valimiisi päämädseq mõttõq, miä ommaq reklaamõ pääl, olõssi võro keelen.

  * kirotaja tahtmisõ perrä om jutt vahtsõn kiräviisin
   
  mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!