Nummõr' 95
Vahtsõaastakuu 31. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
 •  
 • Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku inne
 •  
 • V.Õ.R.O V.E.R.I
 •  
 • «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Tulõ sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Ku toro külmäs, tulõ Enno appi
 •  
 • Luhtsi miis tekk´ uma maa pääle küläplatsi
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ: säänest imä avvusammast tohe-i tetä!
 •  
 • Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
 •  
 • Noorilõ saa-i võlssi
 • Innembi
  Perämäne külg
    
    
   
 • Võrokeelidse uudissõ Vikerraadion 31.01 kell 17.05! Vai kullõ internetist: http://uusweb.er.ee/utoim/live/viker.ram
 •  
   
   
  Luhtsi miis tekk´ uma maa pääle küläplatsi
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
    
   
  Väärsi Ants küläplatsi hällü man, miä sai valmis minevä suvi. 
    
  Ku pall´o inemise kaitsva hinnäst võõridõ iist kurjõ pinne vai sildiga «Eravaldus», sõs Laheda valla Pragi nuka miis Väärsi Ants (56) tekk´ uma maa pääle hoobis küläplatsi. Minevaasta kõrrald´ külärahvas tan ütesä ettevõtmist vastlapidost süküslaaduni.

  Et vaia olnu rahvast kokko vidämä naada, märgot’ Väärsi Ants sõs, ku tervüs naas’ käest minemä. 1997. aastast jõvva-es tä inämb umma ehitüsfirmat pitä, 2003. aastaga märdikuun käve ihost kats infarkti läbi. «Olli Tarto haigõmajan, es tiiäki, kas tagasi tulõ vai tuvvas,» tunnistas Ants.

  Kats aastakka tagasi käve tä Kodokandi küläelo oppusõl. Tan tull’ projekt tetä. Ants kirot’ paprõ pääle Luhtsi küläplatsi mõttõ. Sõs kõnõl’ küläinemiisile, et vaia olnu tetä MTÜ Luhtsi. Kipõlt oll’ 17 inemist platsin. 2004. aastagal peeti platsi pääl edimäst kõrd jaanipäivä, kokko tull’ inemiisi 200 ümbre.

  Külän om ütstõõsõlõ lähkül 15 elämist. Pall’o omma Väärsi Antsu tegemiisiga üten tulnu ja avitanu, a om ka kadõhust. «Jo aigsalõ tetti kaibõkirju, et Ants rikk külä privaatsust – kuts varga kohalõ. Ma ütli, et mu sõsar (Jää Eela) om Savi talon tegelnü säändse as’aga aastit, täl ei olõ ütski varas käünü. A mõtsa taadõ, kohe kiäki ei käü, sääl nakkasõ külh varga käümä,» selet’ Ants, kink rahvas minevaasta ka külävanõmbas valisi.

  «28 inemist oll’ ütskõrd abin, ku küläplatsi teimi,» tuu Ants näüte inemiisi ütentulõkist. Olõngitõl käü ka Peri, Meemaskülä ja Mõtstõ rahvast.

  Abiliisi pidä

  Minevaasta peeti Luhtsi küläplatsi pääl vastlapäivä, munapühhi, jüri- ja jaanipäivä, vanna-jaani, oll’ Moostõ külätiatri etendüs, laat, lõikustenopühä... «25. joulukuu pääväl oll’ plaanin jõulutrall hobõsidõ ja püürhällüga, a tervüs vidi alt,» tunnistas Ants, kiä parhilla om mõttidõga joba vastlapäävä kõrraldamisõ man, pido tulõ 26. radokuu pääväl. «Ku üritüisiga tegele, tunnõ, et puhka,» nimmas tä. Täl om üles lukõ pall’o küläinemiisi, kiä alati appi tulõva. Edimäne abi om Antsu 86-aastanõ imä Hilja, kiä om kõgõ küläpudru (kannistigu) kiitmise man. Ants lugõ ette abivalmimbit inemiisi: Kisla, Kundi, Vaivere ja Oru pere, Tintso Silvi, Tensingu Daili, Nemvaltsi Aili, Sprengeri Tiiu, Koorti Aveli, Palo Tiiu, Vaasa Janec... Ja muidoki Nikoforovi Anatoli, kiä om mitmõl kõrral hobõsõga tüütegemist näüdänü.

  Väärsi Ants ei pessä käega vasta rõndu ja ei arva, et timä om küläelo käümä pandnu. «Rahvas tulõ õnnõ nõnnapiten kokko vitä, sõs lätt tä esi ummi asjuga edesi,» tiid külävanõmb. Kõik suurõmba olõngi omma lõppõnu Väärsi lumbi veeren süümisega. Vastla aigu omma iks vastlasöögi, a sakõst keedetäs suur paatäüs kannistikku.

  Kõrraldamisõ köögipuult nännü inemise kitvä Antsu ettevõtmiisi. Õnnõ uma vallaga läbisaaminõ om täl kehväpuulnõ. «Umavalitsusõ pidänü küläelo tugõmist rohkõmb läbi mõtlõma. Õnnõ Värskast tiiä, et sääl om 15 külävanõmbat, kiä egäüts saa 10 000 kruuni tuu jaos, et küllä kõrda tegemä naada,» seletäs miis, kiä om esi volikogon opositsioonin.

  Ants om peri Tartomaalt, Võrtsjärve veerest Valgutast. Põlva kanti tull’ tä 1986. aastagal, tekk’ ehitüs- ja restauriirmistöid. Uma maja sai valmis 1992. aastagal.

  Ku tervüst õnnõ olõsi, om Antsul plaanin ehitä üts tarõ, kos külärahvas saanu kuun kävvü ja sääl võinu olla ka väiku muusõumi muudu kotus
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
 • 1. radokuu pääväst saa Internetist Lasteka kodolehe päält www.lastekas.ee kaia multikat «Juss õpib võru keelt» ja kullõl-da võrokeelist unõjuttu!
 •  
     
   Uma Lehe sõbõr!