Nummõr' 95
Vahtsõaastakuu 31. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
 •  
 • Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku inne
 •  
 • V.Õ.R.O V.E.R.I
 •  
 • «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Tulõ sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Ku toro külmäs, tulõ Enno appi
 •  
 • Luhtsi miis tekk´ uma maa pääle küläplatsi
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ: säänest imä avvusammast tohe-i tetä!
 •  
 • Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
 •  
 • Noorilõ saa-i võlssi
 • Innembi
  Perämäne külg
    
    
   
 • Võrokeelidse uudissõ Vikerraadion 31.01 kell 17.05! Vai kullõ internetist: http://uusweb.er.ee/utoim/live/viker.ram
 •  
   
   
  V.Õ.R.O V.E.R.I
   
  Lõuna-Eesti ettevõtmisõ Tarton 28.-29. vahtsõaastakuul
    
   
  Ruitlasõ Olavi ja Contra lätsi timahava võitma. 
    
   
  Kesoneni Helena
   
  V. Puulpääväl, 28. vahtsõaastakuu pääväl oll’ Tarton Lõunakeskusõn (Contra sõnno perrä vahtsõn Lõuna-Eesti keele ja kultuuri keskusõn) tARTu kunstikuu raamõn Lõkõridõ kontsõrt, iälaheng, kon ütel puul olli Lõunõ-Eesti kultuuriinemise ja tõsõl puul Tarto raadioaokiränigu, ja Viie pääle kontsõrt.

  Õ. Minevaasta 19. piimäkuu õdagu oll’ iälaheng Võro kirämiihi ja Tarto Vanemuise tiatri näütlejide andsambli Poiskõsõ vaihõl. Poiskõsõ võidi 17:0. Seokõrd olli kultuuriinemisil vastan Tarto noorõ aokiränigu, a võit tull’ hõlpsahe, tulõmus oll’ 7:4. Ei tiiä, kas omma kirä- ja kunstiinemise vahepääl trenni tennü vai avit’ hää kuuntüü, a Poiskõisilõ tulõ näüdädä, kos poiskõisi õigõ kotus.

  R. Iätapõlusõlõ olli umadsõ egäsugumadsõ puntra ja vasta saina sõitmisõ. A noo inemisepuntra olli ka ummamuudu hää – tuu, ku pall’o inemiisi maaha satas, tekütäs segähüst ja tuu hoitsõ ka litri värtest kavvõndan. Et iä oll’ nilbõ, tuu avit’ üten ka vahtsõ mängustiili tegünemisele – näütüses mõni miis mänge suur jago aost pikäle vai põlvildõ.

  O. Rahvast oll’ Lõunakeskusõn pall’o, a huvi võro keele ja kultuuri vasta oll’ väiku. Mis muud sääl kirivide hilpõ vaihõl iks uuta vai om vahtsõnõ muud, et inemine sutt tähelepandmist õnnõ 10 minotis kokko võtta. Egätahes olli inemise hilpõ vahtmisõst nii ullis lännü, et pall’o es saa arvugi, miä tetäs ja kiä esinese.

  V. Mullõ tundu, et nii Lõkõridõ ku Viie pääle etteastminõ kattõ kuigi inemiisi vaihõlõ är. Nigu oll’ midägi, a es olõ kah. Säändside esinemiisi jaos om vaia väikumbat tarrõ, esinejä ja kullõja umavaihõlist suhtlõmist. Ku om olõman kokkoputminõ, sõs saa ka pavvõr vällä tulla. Ja kullõja saa kah arvo, midä tälle tahetas kõgõ taa as’aga üldä.

  E. Ilvese Aapo soovit’ Säästukaarti egäl puul pruuki. Säästukaardiga võit säästä hindale elo vai surma vai muid põnõvit jublakit. Säästukaart avitas kõgõ.

  R. Ku Tartost Võro poolõ naati sõitma, sis oll’ taivas nii illos, et mine vai ullis. Takastpuult oll’ sääne verrev ja nigu palli sääl korgõn umaette.
  Iinpuul jälki oll’ nigu närdsovaip taivahe tõmmat – egäsugutsit juttõ oll’, päämidselt iks sinitsit, a ku olõs koton sääne vaip, sõs ilmangi muatsidõ saapidõga inämb tarrõ es lännü.

  I. Seo kotusõ pääle võiti kirota esi ummi tARTu mõttit-tundmiisi. Muidoki sõs, ku ti olõti är kaenu ka kunstnigõ tüü, miä omma vanan Tarto Kaubamajan üleväl. Ma olõsi esi ka kaema lännü, a sõs ma es nännü närdsovaip-taivast. Hääd kunstikuud!
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
 • 1. radokuu pääväst saa Internetist Lasteka kodolehe päält www.lastekas.ee kaia multikat «Juss õpib võru keelt» ja kullõl-da võrokeelist unõjuttu!
 •  
     
   Uma Lehe sõbõr!