Nummõr' 88
Viinakuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Riidi om Lindora laat
 •  
 • Telesaatõ näütäse Võromaa meistrit
 •  
 • Poliitigu teivä uman keelen reklaami
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mänguasjo tahetas inämb ku meistre tetä jõud
 •  
 • Huvilidsõ saiva savikrohvi tegemise oppust
 • Märgotus
   
 • Lutsu Aivar: mõnikõrd taha inemist avita, a käe jääse lühküs!
 •  
 • Ilma luuminõ tan ja täämbä
 • Aholämmi
  Küsümine
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Ilma luuminõ tan ja täämbä
   
  Kuis võita hindäle tagasi tuu Aig, mis taa hõel ilm om mi käest är võtnu?
   
  Tubina Taago, Võro Tiatriateljee juht'
   
  «Kas ti kuulõt, kuis var'o juuskva üle kuionuisi lehti? Kas ti kuulõt, kuis tulõ üü?» küsüs Jummal' tiatriateljee vahtsõn lavatükün «Ilma luuminõ ja muu äri» Aadama ja Eeva käest pääle naidõ pattuvaomist.

  Paradiisin nä kuuli. No inämb ei kuulõ. Ja ku Aadam ja Eeva paradiisin omma, kõnõlõsõ nä umma kiilt (lavatükün võro kiilt), a pääle paradiisist välläajamist ei mõista nä tuud inämb.

  Nä tundva äkki, et om olõman Aig ja tuud om väega veidü. Et tuu uma kiil' märk nigu säänest olõmist, et ku tollõn olõmisõn ellä, kullõlda ja kõnõlda, sis om Aigo.

  Inemise omma läbi uma aoluu kõik' aig pruuv'nu paradiisi jouda. Kas sinnä tagasi vai hoobis tulõvan aon luudavahe, tuu olõki-i taa man nii tähtsä.

  Inemiisi om jo kattõ sorti: utopisti, kes kujotasõ ette tulõvigu tävvelist (ideaalsõt) ilma, ja tõsõ omma eedenisti, kes uskva, et ku parhilla elo tävveline ei olõ, sõs kunagi tä kimmähe oll'.

  Paradiis – sääl ei olõ surma, vallu ja kannatuisi ja sääl ei piä ellojäämises tüüd tegemä. Kõik' ilma Aig om su peri ja sa saat tuud maitsa tävve rõnnaga.

  Täämbädsen maailman om mõtõ maapäälitsest paradiisist väega väke täüs, ku kaia kasvai tuud, midä reklaami-ilm meile sisse süüt. Elokõrraldusõ edesiminek' iks inämb ja inämb massindõ pääle pidänü meile andma ilmadu pall'o paradiisi muudu niisama-olõmisõ Aigo.

  A ku kaia, miä periselt sünnüs, sis täämbäne ettesöödet aoviitmine (päämidselt telekas ja puutri) süü är kõik' tuu Ao, mis võinu olla mi hindä uma.

  Kuis võita hindäle tagasi tuu Aig, mis taa hõel ilm om mi käest är võtnu? Tulõ luvva esi hindäle tujo, keskkunna ja saisu. Julguda tetä midägi, mis om uutmalda ja elläv. Midägi hindä perrä.

  Tulõ käändä hindä jaos kinni nuu kanali, mink läbi meid mõotõdas. Nii et periselt saa ilma luuminõ pääle naada hindä jaos Ao võtmisõst. Uma sisemädse vääriküse vai kuraasi tagasivõtmisõst. Meelerahust.

  Tuuperäst hinda ja imehtele ma väega noid inemiisi, kes tarvitasõ umma kallist vapa Aigo egäpäävätüü kõrvalt kunsti tegemises, mu kogõmuisi perrä kaiõn tiatrikunsti tegemises. Tuu om kimmäs pühendümine, mis tukõ and. As'aarmastus kõgõ parõmban mõttõn. Tuu tähendäs rassõt tüüd umal vabal Aol. Tuu taht julgust.

  Tiatrin otsimi mi vahtsõt kaemisõ muudu, mis sutnu kujondit, sündmüisi ja olõkit niimuudu ümbre mängi, et näide tähendüs käändnü hinnäst paheldõ ja muutunu tuuga vahtsõst inemiisi hindä umas.

  Ja tuu tego, kos om uma vägi, ülendäs ka noidõ inemiisi (tiatrin nii tegijide ku kaejidõ) Ao nigu milleski suurõmbas vai ku tõisi sõnnoga üldä, sis tege nä Aost ja timä päälesund'misõst vabas.

  Ja mis muud om Ao pitsüse kõgõ valusamb lüük' ku surm. Toolõ saami vasta saista õnnõ uma hää ettekujotamisõ võimuga.

  A mi piä pruum'ma parõmbat ilma luvva, mitte õnnõ unistama.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!