Nummõr' 88
Viinakuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Riidi om Lindora laat
 •  
 • Telesaatõ näütäse Võromaa meistrit
 •  
 • Poliitigu teivä uman keelen reklaami
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mänguasjo tahetas inämb ku meistre tetä jõud
 •  
 • Huvilidsõ saiva savikrohvi tegemise oppust
 • Märgotus
   
 • Lutsu Aivar: mõnikõrd taha inemist avita, a käe jääse lühküs!
 •  
 • Ilma luuminõ tan ja täämbä
 • Aholämmi
  Küsümine
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Lutsu Aivar: mõnikõrd taha inemist avita, a käe jääse lühküs!
    
   
  Ku Kanepi vallavanõmb Lutsu Aivar tüüst väsüs, sis põrotas veidükese tsikliga ümbretsõõri. 
    
  Timahavatsil valimiisil kor'as' Kanepi vallavanõmb Lutsu Aivar (47) väikust vallast 455 hellü: 34,5 protsenti helüdest. Tuu protsendiga oll' tä valimiisil mikandin kõgõ kõvõmb ja Eestin kuvvõs.

  Lutsu tuntas tuust, et ku vallan määnegi hädä om, sis nakkas tä tuud õkvalt esi klaar'ma. «Määnegi lahõndus piät olõma!» – ütles tä ja peräkõrd om iks kah. Ku Lutsu Aivarilõ midägi ette hiidetäs, sis tuud, et tä tege esi liiga pall'o tüüd är, võinu iks tõisi kah sundi.

  Kos tuu salahus om, et rahvas sinno nii kõvva tugõ?

  No ma olõ tan joba küländ kavva istnu kah, 12 aastat. Asi tollõn kah, et olõ esi «altpuult» peri. Ma või-olla kae probleeme pääle tõsõ pilguga ku mõni tõnõ ja mõista hätist arvu saia.

  Vald om jo sääne kotus, kost inemine luut api saia. Rahaabi olõki-i egä kõrd nii tähtsä, vahel om vaia nõvvu anda vai inemist är kullõlda...

  Arvada olõ umas võet. Neo inemise, kes minno uskva, uskva minno edesi. Tuust om õnnõ hää miil', and tahtmist edesi toimõta.

  Keskeräkunnal oll' inne valimiisi mitu jandalit: Savisaarõ suvõmaja, Reps Marimaal, kohokõsõ – määne tunnõ oll' kandidiiri tuun nimekirän?

  Mõtlõt esi kah, et Keskeräkunnan olõt ja mis sääl üleväl puul tetäs. A nuu omma ülemidse mängu ja mi majandami iks siin paiga pääl. Mi rahvas nii ei mõtlõ, et üllenpuulsõ afääri peräst omma siin kah kõik' käkikäändjä kuun. Ma ei olõ kah tiid mis Keskeräkunna fänn' ja mu tugõja toetasõ iks inemist, mitte eräkunda, nigu iks maakotussõn om.

  Pia joud Internet ti vallan ekkä mõtsatallo kah. Kuis netindüst häste käümä saia?

  Kolm-neli aastat tagasi naksimi siin põlvõ otsan tegemä. Hää oll', et Eesti Energiäl om tan suur' mast' üleväl. Kaimi, et tarvitami är.

  Tahtmist om vaia. Ega tuu rahanummõr' kõgõ ei tulõki nii suur' taa tüü man. Vahtsõnõ arõndusnõunik om meil suur' Internetifänn' ja teno timäle om kah tuu asi nii häste edesi lännü. Häid abiliisi om tõisigi.

  Asi om nii kavvõl, et suurõmbin kotussin om PRIA raha iist võrk olõman, kas küläkeskusõn vai ettevõtlikumba inemise man. Pia jõud maalõ kah.

  Aasta iist sai valmis Kanepi-Otepää tii, parhilla nakkati 20 miljoni iist vahtsõt kultuurimaia ehitämä. Kuis jovvati umaosalusõ kinni massa?

  Hindäl om kah hirm. Esi tiiä jo täpsehe valla rahakotti ja tuuperäst plaani nii pall'o ku saa riigi raha alla saia. Kultuurikeskusõlõ tahami panda säändse nime, et olnu võimalik saia ka projektest rahha mano. Näütüses noortõkeskus passis sinnä väega häste.

  Kultuuriministri käve kah vanan kultuurimajan, kai kesk saali ringi ja ütel': jaa, pall'o hullõmbit kotussit om! Ma tiiä kah, et om, a meil om rahvas aktiivsõmb ja tiid rohkõmb tahta, mille sis es võinu tuud lupa?!

  Kõik' neo as'a võinu nuuri Kanepi kanti kutsu.

  Tuuga om peris rassõ ja mitte õnnõ meil. Nä võiva külh tulla ja elämise löüdä, a tüükotust saia om rassõ. Gümnaasiumi lõpõtas 25-30 nuurt, läävä op'ma säändsit ammõtit, et mi ei saa näile kimmäst tüükotust pakku. Midägi olõ-i tetä, noorõ jääse liina.

  Midägi iks vällä mõtlõmi. Kanepil om tuust hää, et tehnigakooli omma ümbretsõõri. Ku saanu koolilatsõ kasvai tunni vai paar' nädälin säänest oppust, sis Võrro, Väimelähe, Antslahe praktikalõ viiä ei olõ kah määnegi küsümüs. Häie tüüliisi puudus om suur', otsitas puidumehi, ehitüsmehi...

  Määndse hädäga tuldas kõgõ inämb vallavanõmba mano?

  Maast laeni. Külh om perreprobleeme umavaihõl... Rassõ om säändsin as'un avita, mis sis, et ma olõ kah paar'kümmend aastat abielun. Sis omma majandusõ-murrõ. Noid asju otsustas kommisjon, neli-viis' inemist. Üts' ütles, et ei olõ taalõ tuhkagi vaia, a tõnõ tiid tuu inemise kotsilõ täpsembält ja lõpus iks andas tuu abi.

  Rahahätist saa üle kõigist, a ku om mõni sääne elolinõ murõ, sis vahepääl tundus, et käe jääse lühküs. Om nii ka olnu, et hää meelega avitanu, a kas säädüs ei lupa vai sekä määnegi muu asi.

  Tunnõt kõiki valla inemiisi?

  No mõni vahtsõnõ inemine tulõ elämä, sängühaigit kah kõiki ei tunne. Tõisi inämb-vähämb. A noist om mõni või-olla maaprobleemi peräst kõrra vallan käünü, tõnõ käü üle päävä.

  Ku Moostõ vallavanõmb mäng eski külätiatrin, sis Kanepi pidol küstäs sakõstõ: a kos om Luts? Mille?

  Ee... umal aol olõ rahvatandsu iks kõvva tennü, a no om taa asi saisma jäänü. Kultuuri olõ külh kõigildõ tugõnu. Et ma egä kõrd esi platsin ei olõ, tuu ei tähendä. Tuud ei olõ, et ma ei taha minnä, ku uma valla rahvas kuun om! Arvada sis om midägi ette tulnu. A ku märkuisi om säändsit, sis tulõ hinnäst paranda!

  Kihotat Kanepit piten tsikliga. Kost sääne hobi?

  Ma olõ iks mehaanigu koolitusõ saanu ja mõnikõrd nakkas koskilt süütmä, et piät mutrivõt'mõ, keevitüse kätte võtma. Tuu sääd' tuu vaimlidsõ väsümise jäl tasakaalu, mis vallavanõmba tüü man saat. Mul om kõrda tett 50 aastat vana tsikli, ku iso pääle tulõ, sis jäl põrota. Õdagu garaazi man tohkõnda, tassakõistõ vannu massinit keevitä – tuu om jah mu hobi.

  Küsse Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!