Nummõr' 88
Viinakuu 25. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Riidi om Lindora laat
 •  
 • Telesaatõ näütäse Võromaa meistrit
 •  
 • Poliitigu teivä uman keelen reklaami
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mänguasjo tahetas inämb ku meistre tetä jõud
 •  
 • Huvilidsõ saiva savikrohvi tegemise oppust
 • Märgotus
   
 • Lutsu Aivar: mõnikõrd taha inemist avita, a käe jääse lühküs!
 •  
 • Ilma luuminõ tan ja täämbä
 • Aholämmi
  Küsümine
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Riidi om Lindora laat
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Viil mõnõ ao iist käve Lindora laadu pääl kõva eläjidega kauplõminõ. Pilt' om tett 1997. aastagal. 
    
  Riidi, 28. rehekuu pääväl tulõva Lindora laadu pääl omma edimäst kõrda piiri pääle säet pulstimüüjile, kiä minevaasta talokraami müüjä laaduplatsi päält piaaigu vällä presse.

  Lindora laat om vannu inemiisi mäletämise perrä hinnäst inämb ku sada aastakka esi är kõrraldanu, a timahavva otsusti Orava, Vahtsõliina ja Meremäe valla juhi, et olõ-i midägi tetä – vällämaisõ pudi-padi müüjit piät kuigi kokkopuulõ tõmbama, muido ei päse talokraami müüjä inämb laadu ligigi.

  «Poola kaup murd nii hirmsahe pääle, et uma kraami tegijil läts' väega rassõs,» kõnõlõs Vahtsõliina vallavanõmb Kauri Kadi. «Timahava om nii, et umma kraami saa müvvä sääl puul tiid, kos tuud om kõgõ müüd, pulstimüüjä saava kotussõ tõsõlõ poolõ tiid.»

  Et vällämaa vidinidega kauplõja laoti minevaasta uma kauba väega lakja ja jätä-es tõisilõ kotust, sis seo aasta piät nä 3x3 meetridse platsi pääle är mahtuma. Platsimassu piät nä kah masma, a uma kraami müüjile om kõik' iks prii, nigu kõgõ om olnu.

  Et massina väega ütte unikuhe kokko es sõitnu, sis säetäs timahavva veidükene liikmist kah. «Om viil üts' park'misplats', piät kaema märke ja omma abimehe, kes parki avitasõ,» kõnõlõs Kauri Kadi.

  Vahtsõliinast lätt timahavva laatu eski buss', tuu sõit vällä poolõ ütsä aigu ja tagasi tulõ kell 11.30.

  Lindora laat olõ-i kõrdagi pidämäldä jäänü

  «Mu esä olõsi parhilla 106-aastanõ, ku tä pois'kõnõ oll', joba sis käve vanõmbidõga Lindorra laatu,» kõnõlõs Truija Maimu (80) Lindora lähkült Tabinalt. Timä mäletämist piten olõ-i Lindora laatu tuust aost ütelgi aastal pidämäldä jäetü.

  Tä mäletäs, kuis lihonigu osti laadu päält kokko lambakar'a, 100-200 lammast kar'an, ja lätsi jalaga Võrolõ. Määg'mist oll' terve tii täüs.

  «Tõnõ kari läts' takah, sis tulli õhva,» seletäs tä. «Juht' oll' iih ja kae, kos jõudsõ är hoita, et kari kohegi talomehe moro sisse es lää, ilosahe tiid piteh lätsi!»

  Ku Maimu oll' tütär'lats' ja elli Loosi külän, joba sis oodi noorõ väega taad laatu ja laadu pääl peeti kõvva pito. «Oll' eski tsirkus, kahru ja ahvi olli!» seletäs tä.

  «Õdagu oll' pido rahvamajan, orkestri oll' vällä kutsut ja pito peeti piaaigu hummoguni vällä! Oi, rahvast oll' laaduh pall'o, taa oll' nii murdu täüs! Tiiät, ku uhkõlõ kõik' rõivih olli! Nii tähtsä oll' taa laat seo nuka rahvalõ!» mäletäs Truija Maimu.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Tegejä, tulkõ Lindora laatu!
   
  Ei kats' ilmasõta ega vinne-aignõ viltukaeminõ loe-es sukugi – egä aasta 28. rehekuu pääväl omma mi kandi inemise iks joba inämb ku sada aastakka Lindora laatu kokko tulnu.

  Kah'os oll' minevaasta Lindora laadu pääl edimäst kõrda sääne sais, et poola pulstõ ja muu helk'vä tüh'ä-täh'äga kauplõja presse uma kraami müüjä päämidse laaduplatsi päält piaaigu vällä. Inemise, kiä olõsi laatu lännü kas üte lamba, nellä tsiapõrssa vai umatett puuluitsidõga, nakka-õs tan müügikotussõ peräst suurt vaiva nägemägi.

  Tuuperäst teiväki kolm valda edimäst kõrda aoluun rassõ süämega otsussõ Lindora laadu pääl uma kraamiga kauplõjit tukõ ja pulstimüüjit tagasi hoita. Vahtsõliina vallavanõmb luut, et vast jääs seo kõrraldaminõ siskinä ütekõrdsõs.

  Inemise, kiä ti olõti koton kasvai kolm paari kindit vai mõnõ sannaviha-luvvakondsu valmis tennü ja tahassi tuud müvvä, tulkõ laatu! Ja maarahvas ummi eläjidega kah!

  Tühjä tuust, ku mõni tsiapõrss möömäldä jääs, päämine om, et Lindoral olõsi jäl sääne laat nigu kõgõ om olnu.

  Ku uma kraami müüjit saa hulga, sis kaos pulstiärikide võim esihindäst är. Lindora laat saa hinnäst jäl esi kõrralda, nigu tuu om olnu joba mitmit põlvi.

  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!