Nummõr' 87
Viinakuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Säädüs talosöögi toes
 •  
 • Kandlõ kultuurimaja saa võrokeelidse sildi
 •  
 • Oppaja omma oodõdu Põlvahe konvõrendsilõ
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Leib kattõ kipõlt latsi kõttu
 •  
 • Sulbi mihklilaat heräsi ello pääle 66 aastakka
 • Märgotus
   
 • Kannel ja võro kiil'
 •  
 • Ansi Volli: ku latsõ õkvalt nõna all suitsu tegevä, saa külh kur'as!
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Leib kattõ kipõlt latsi kõttu
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Niinemäe Andres murd latsi jaos lämmind leibä. Latsi sõnno perrä oll' seo leib parõmb ku poodi uma. 
    
  Perämäidsil nädälil om Võromaal mitmit leeväpäivi ja leeväga köüdet ettevõtmiisi kõrraldõt. Suurõmba olli Karilatsin ja Mõnistõn.

  Põlva Talorahvamuusõumin Karilatsin oll' nätä, et latsõ pidävä leeväst luku. «Mi olõmi joba terve nätäl' latsiga leibä söönü!» muhel' Tilsi kooli oppaja Jaaska Heli, kiä tõi üten tõisi oppajidõga suurõ bussitävve algklassilatsi minevä neläpäävä talorahvamuusõummi kaema, kuis vanast rüäleibä tetti.

  Jaaska Heli sõnno perrä olõ-i vähämbält timä kooli latsõ säändse, kiä õnnõ krõpsõ ja hamburgerit nõudva. «Mi koolisööklast saa leib kõgõ inne otsa!» ütles tä. «Ku saias, haardas tuud üten kah.»

  Kuis vanal aol viläst jahu ja edesi leib sai, tuud seleti latsilõ pernaanõ Niinemäe Tiiu ja peremiis' Niinemäe Andres. Viimätsel tull' iks puul' juttu vällä umakandi keelen – kuis sai iks kõnõlõt Võromaal vana reheaho man eesti kiilt?

  Latsõ kiti lämmind leibä ja ütli, et poodileib saa-i tuu vasta. Himoga proomiti perrä, kuis vanast reht pesti, kuis terri vällä sõgluti jne.

  A tuud parhillatsõ ao latsõ kah'os är es tunnõ, et viläpää, midä näile rehe all näüdäti, oll' hoobis nisu, a olõki-s rügä.

  Peränpoolõ näüdäs' ummi leeväsortõ paiklik leevätehäs ja muusõumi juhi Roobi Reeda sõnno perrä oll' illos' kaia, ku latsõ lätsi kodo, kats' kätt leibä täüs.

  «Imehtämä pand', et latsõ olli terve ekskursiooni aigu nii vakka – inämbüste om huvisõitõ aigu iks umajago rüükmist,» ütles tä. «A leevä saamislugu oll' näile nii huvitav: eski paar' kuuti lätsi suurõ pruuv'misõ pääle katski.»

  Roobi Reet ütel', et vällähõigat leeväpäiv oll' nii populaarnõ, et kõik' kolm gruppi sai kõrraga täüs ja hulga tahtjit jäi viil ussõ taadõ. Tuuperäst näütäs muusõum' tahtjilõ leevätegemist viil edespitengi, ku küstäs.

  6.-8. rehekuu pääväni olli leeväpäävä ka Võromaa tõsõn otsan Mõnistõ muusõumin, muusõumi juhi Tulviste Hele sõnno perrä oll' huvi ettevõtmisõ vasta väega suur' ja kolmõ päävä joosul sai leevätegemist nätä inämb ku 500 last.

  «Alostimi pääle kiviaost: kuis jahvõkiviga jahhu jahvatõdi ja kesväkäkke tetti, edesi joba tuud, kuis rüäleib valmis sai,» kõnõlõs Tulviste Hele. Latsõ sai ka esi leibä tetä ja tuu päävä lõpun är süvvä. Viil sai nä maitsa kamakäkke, viläkohvi ja putrõ.

  «Latsõ sei leibä väega hää meelega, meil omma hää leevätegejä kah – Toropi Nataša ja Uus Inna,» ütles Tulviste Hele. «Eski värmit küüdsiga liinabeibe tei suurõ huviga kõkkõ üten ja pois'kõsõ aroti umavaihõl, et mõtlõ ku pall'o tüüd tulõ tetä, et leibä saia!»

  Mõnistõ muusõum' om kõrraldanu leeväpäivi joba ütessä aastat.

  A linapäivi joba kümnendät kõrda ja tuul puhul lugi muusõum' kokko, et kümne aasta joosul om muusõumin vana ao töie päivil (lina-, leevä-, lamba- ja hobõsõpäiv) oppust saanu inämb ku 11 000 last.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!